Verifiering för samverkan, VFS

Verifiering för samverkan (VFS) är en finansieringsform som ska hjälpa till att öka universitetets samverkan med företag och organisationer.

Från idé till samarbete

VFS riktar sig till forskare som vill initiera eller testa ett samarbete med ett företag eller en organisation med målsättningen att skapa långsiktiga relationer som underlättar såväl utveckling av forskning som nyttiggörande.

Finansiering kan beviljas upp till 50 000 kr och projektet ska vara avslutat senast 2016-12-31.

Följande kriterier utgör grund för bedömning:

  • Bakgrund, syfte och målsättning för samarbetet
    (Nyttan för bägge parter, förutsättningar för vidareutveckling av projektidén, koppling till forskningsresultat/ kunskapstillgång vid Umeå universitet)
  • Projektets genomförbarhet
    (resurser och tidplan i förhållande till aktiviteter och mål)
  • Plan för fortsatt samarbete efter projektets avslut
  • Projektteamets sammansättning, kompetens och roller

Ansökan och beslut

Forskaren och företaget eller organisationen ansöker gemensamt om finansieringen och bedömning sker löpande av en bedömargrupp med representanter från Uminova Holding och Externa relationer. Bedömargruppen upprättar ett skriftligt beslut som innehåller motivering, beslutat belopp och information om utbetalning och uppföljning. Stödet betalas ut till projektets akademiska part.

Utbetalning och uppföljning

I beslutet framgår vilken referenskod som ska anges vid inköp/beställning.

Fakturor för godkända kostnader skickas direkt till Externa relationer.

Projektet följs upp senast 1 månad efter avslut.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och skickas med e-post till Benkt Wiklund vid Externa relationer.

VFS är ett försök som pågår under 2 år med syfte att testa och utvärdera arbetssättet. Projektet finansieras inom ramen för Innovationskontor Norr.

Ansökan

Utlysningsperiod 1 juni-31 dec 2016. Besked lämnas löpande.

Ansökningsblankett

Ansökan skickas med e-post till:
Benkt Wiklund, projektsamordnare
Enheten för externa relationer
Telefon: 090 – 786 97 36
Mobil: 070 – 322 33 66

Erika Lind
2019-01-22