PUNKTUM - Pedagogiska utvecklingsprojekt

Umeå universitet utlyser utvecklingsmedel för pedagogisk utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå vid lärosätet – PUNKTUM. Utlysningen syftar till att stimulera nytänkande och pedagogisk utveckling.

I utlysningen för år 2020 välkomnar vi pedagogiska utvecklingsprojekt främst inom följande teman:

  • Utbildning för hållbar utveckling
  • Digitalisering och e-lärande
  • Examination, prov och utvärdering
  • Rummets betydelse för lärande
  • Brett deltagande och ökad genomströmning.

Ansökningar med pedagogiska idéer med annan inriktning är också välkomna.

Läs mer om teman 2020.

Utlysningen sker i två steg.

I steg ett behöver alla som vill ansöka om PUNKTUM-medel inkomma med en videoinspelning om maximalt 10 minuter, där projektidén presenteras. Projektet ska även beskrivas kortfattat i en text, max 500 ord. Film och text laddas upp på Punktums sajt i Canvas.

Inkomna projektidéer bedöms av bedömargruppen för PUNKTUM som består av meriterade och/eller excellenta lärare vid Umeå universitet. Vid behov kommer bedömargruppen att ställa förtydligandefrågor till projekten via Canvas-sajten.

De idéer som bedömargruppen bedömer som mest intressanta kommer att få inbjudan att skriva en mer utförlig projektansökan (steg två). I steg två bedöms och rankas de utvecklade ansökningarna enligt fastställda urvalskriterier.

Både större och mindre projekt är välkomna att söka. Det totala beloppet som utlyses år 2020 är 3 miljoner kronor och det högsta belopp som beviljas är 500 000 kronor.

Viktiga datum*

Sista ansökningsdag för steg 1, film och text om projektidé: 8 januari 2021

Besked om vilka projekt som går vidare: 22 januari 2021

Sista ansökningsdag för steg 2, fullständig ansökan: 22 mars 2021

*Med reservation för eventuella förändringar.

Projekt som gått vidare till steg 2

Punktums utlysning och det första steget i ansökningsprocessen år 2020 resulterade i femton insända projektskisser. Av dem prioriterade den fakultetsövergripande bedömargruppen åtta ansökningar (se listan). Samtliga fakulteter och tre högskolor finns representerade bland de sökande och projektens innehåll spänner över vitt skilda teman. De sökande som tog sig vidare till steg 2 har nu cirka två månader på sig att arbeta fram en fullständig ansökan.

Lista på projekt till steg 2

Alice Annelin & Gert-Olof Boström, Handelshögskolan
A Systematic and Holistic Approach for ESD: Developing a Curriculum Framework

Brendon Clark, Designhögskolan
Hacking UID design teaching & learning practices

Jenny Eklöf, Institutionen för idé-och samhällsstudier
Visuell litteracitet i en digital värld

Tomas Holmgren, Pedagogiska institutionen
Snabb återkoppling, fördjupat lärande

Hanna Lövgren, Annica Nylander, Cecilia Olsson, samtliga vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap samt Åse Tieva, Universitetspedagogik och lärandestöd
Hybrida lärmiljöer - Praktiskt och kollaborativt lärande som verktyg för att skapa trygga lärmiljöer

Robert Mull, Sangram Shirke & Amalia Katopodis, Arkitekthögskolan
Making the Difference: Architecture for Displaced People in Greece and Turkey

Fatima Pedrosa Domellöf, Institutionen för klinisk vetenskap & Frank Dignum, Institutionen för datavetenskap
DOCTOR: Digital Ophthalmology Clinical Training Tool

Anna Sjödin & Jonas Burén, Institutionen för kost-och måltidsvetenskap
Studentdrivet e-lärande som programresurs

Grupparbete

Foto: Rawpixel

Bakgrund

PUNKTUM-medlen kommer från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet beviljas projektmedel (ej projekt på forskarnivå eller inom uppdragsutbildning). Medlen förvaltas av och fördelas av Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Projektmedlen ska användas till utvecklingsprojekt vars syfte är att främja långsiktig utveckling av högskolepedagogik, lärandestrategier, lärandemiljöer eller andra pedagogiska inslag vid Umeå universitet.

Hanna Karlsson
2021-01-25