PUNKTUM - Pedagogiska utvecklingsprojekt

Umeå universitet utlyser utvecklingsmedel för pedagogisk utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå. Temat 2019 är brett och helt centralt för ett universitet: Vad gynnar studenternas lärande? Utlysningen syftar till att stimulera nytänkande och pedagogisk utveckling.

2019 års utlysning skedde i två steg.

I steg 1 fick alla som skickat in en projektidé presentera den inför en panel bestående av meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet. Projektidén var max 500 ord. De idéer som panelen bedömde som mest intressanta fick inbjudan att skriva en mer utförlig projektansökan.

I steg 2 bedömdes och rankades de utvecklade ansökningarna enligt kriterierna i bedömningsprocessen. I 2019 års utlysning av Punktum prioriterades större, mer ambitiösa projekt.

Den 24 september beslutade rektor att fyra pedagogiska utvecklingsprojekt beviljas medel från Punktum 2020.

De fyra projekt som beviljas medel är:

The Drug Design Challenge – att främja studenternas förståelse för molekylers 3D-strukturer.
Huvudsökande: Karolina Broman, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Professionalism som utbildningsmål – Hur kan bedömning av professionella förhållningssätt utvecklas inom högre utbildning?
Huvudsökande: Sara Lilliehorn, Institutionen för socialt arbete

TEAMING UP – Interprofessional learning between healthcare students in a digital environment
Huvudsökande: Sandra Einarsson, Institutionen för kostvetenskap

Lärarstudenter och skrivsvårigheter
Huvudsökande: Monika Diehl, Pedagogiska institutionen

Grupparbete

Foto: Rawpixel

Bakgrund

Punktum medel kommer från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet beviljas projektmedel (ej projekt på forskarnivå eller uppdragsutbildning). Medlen förvaltas av, och fördelas ut via Universitetspedagogik och Lärandestöd (UPL) vid Umeå universitetsbibliotek. Projektmedlen ska användas till utvecklingsprojekt vars syfte är att främja utveckling av högskolepedagogik, lärandestrategier, lärandemiljöer eller andra pedagogiska inslag vid Umeå universitet.

Hanna Karlsson
2019-10-15