Anpassade examinationsformer

Här finns rekommendationer till dig som måste anpassa examinationer på grund av covid-19. Råden är utarbetade av representanter från Umeå universitet och gäller inom den närmsta tiden, medan restriktioner för vistelse på campus fortfarande gäller.

Vissa punkter är inspirerade av, eller tagna ifrån, Uppsala universitets råd, och Chalmers råd. Dessa råd är inte komplicerade men heller inte snabba och kräver en del arbetsinsats att genomföra. Att ha i åtanke är dock att ju mer tid du lägger ner på att anpassa dina examinationsformer och -tillfällen desto rättssäkrare blir din examination och desto bättre blir studiesituationen för studenterna.

Inledande rekommendationer för alla lärare

 • Läs igenom din kursplan och fundera vilken rörelsefrihet du har som lärare avseende de examinerande delarna. Det vill säga, vilka alternativa examinationer kan du välja utan att göra avsteg från kursplanen?
 • Kommunicera detta med kollegor och studierektor för att säkerställa om du tänker rätt i din tolkning av kursplanen.
 • Så tidigt som möjligt, informera studenter om eventuella ändringar av examinationsformer och vad detta innebär för dem. Vad tydlig i din kommunikation med studenterna.

Dokumentation av en alternativ examinationsform

Observera att om institutionen tar beslut om avsteg från kursplan, enligt rektorsbeslut FS 3.1.4-667-20, ska detta dokumenteras och diarieföras i enlighet med rektorsbeslutet. Syftet är att motverka spridning av covid-19 och motiveringen bör inkludera nyckelordet covid-19

Vägledning och mall vid avsteg från kursplan

Vägledning och mall vid avsteg från utbildningsplan och flytt av kurstillfälle

Rekommendation för salstentamen

I första hand: Om det är möjligt att genomföra examination på ett sådant sätt att Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd efterföljs, så kan examination genomföras på campus. Examinera studenterna i enlighet med rektorsbeslut FS 1.1-1062-20,där det bland annat står: "I examinationssalarna gäller då att större samlingar av studenter i möjligaste mån ska undvikas, och inte överstiga 50 personer i varje sal. Avståndet ökas mellan sittplatser i examinationssalen på de platser där så krävs."

I andra hand: I den mån det är möjligt, konvertera salstentamen till hemtentamen och följ gängse riktlinjer för hemtentamen, exempelvis de som formulerats av Lunds universitet.

 • Tänk på att hemtentamen är en annan bedömningsform än salstentamen. Undvik tentafrågor där svaret lätt kan Googlas fram eller på annat sätt snabbt letas fram i kurslitteraturen eller annat kursmaterial. Formulera istället frågor så att studenterna behöver visa sin förståelse för kursinnehållet med egna ord.
 • Ju mer du kräver att studenten ska skriva i varje hemtentamensfråga desto större frihet får studenten i respektive svar och desto viktigare är det att du vet hur du senare vill bedöma svaret. Lägg därför ner ordentligt med tid på instruktionerna i frågan och på bedömningsanvisningarna. Se också till att bedömningsanvisningarna matchar instruktionerna, så att du bedömer studenternas svar på de villkor du har satt upp för studenterna i instruktionerna.
 • Att utveckla instruktioner och bedömningsanvisningar till examinationsformer är inte ett jobb för en enda person att göra utan görs bäst i grupp. Be kollegor eller andra personer att läsa igenom dina instruktioner och bedömningsanvisningar och ge återkoppling på vad som verkar tydligt och inte.

I tredje hand: Om du varken kan konvertera salstentamen till hemtentamen eller genomföra en salstentamen kan du istället administrera den via de inbyggda examinationsverktygen i Cambro (Test och quiz) eller Moodle (Quiz), men att studenterna får skriva den hemifrån eller från annan valfri plats. Detta medför dock att rättssäkerheten inte fullt ut kan säkerställas och bör därför i största möjliga mån undvikas. (Däremot är verktygen mycket användbara vid formativ bedömning, där studenternas resultat inte är betygsgrundande utan istället syftar till att hjälpa dem utveckla sitt eget lärande.) Om detta ändå genomförs, påminn studenterna en extra gång om allvaret i att fuska vid ett examinerande moment och att det kan leda till disciplinpåföljd.

Tekniska lösningar för en ökad rättssäkerhet i sådana här situationer finns, men medför krav på studenterna som anses orimliga med den korta varsel som nu gäller. Dessa lösningar ska istället undersökas närmare för eventuell implementering på längre sikt. Du bör alltså inte begära att studenterna ska vara uppkopplade via exempelvis Zoom, eftersom detta under nuvarande omständigheter bara ger illusionen av rättssäkerhet, ingen faktisk rättssäkerhet. Det skyddar inte mot fusk utan bidrar främst bara till ökad stress för de studenter som är ärliga.

Om du väljer att administrera en salstentamen via någon av lärplattformarna bör du undvika att korta ner skrivtiden (även om du anser att kortare tid reducerar risken för fusk) eftersom du annars mäter studenternas snabbtänkthet, skrivförmåga och förmåga att prestera under press i större utsträckning än avsett, istället för att mäta deras kunskaper kopplade till kursens förväntade studieresultat (vilka är vad du ska mäta). Försök därför tillåta så pass gott om tid att ytterst få studenter behöver känna tidspress men samtidigt inte så lång tid att det är lätt att fuska. Varje situation är unik men en tumregel att utgå ifrån är att tillåta så pass gott om tid att en övervägande majoritet av studenterna ska hinna genomföra minst 90% av provet. Här behöver du använda ditt professionella omdöme som lärare på kursen för att avgöra vad som är tillräckligt med tid.

Rekommendation för seminarier

Dessa kan med fördel genomföras via Zoom. Bekanta dig själv och studenterna med Zoom med stöd av UPLs guider och introduktionskurser.

Rekommendation för praktiska examinationer

Vid samtliga praktiska examinationer gäller att Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd ska efterföljas.

 

Rekommendation för VFU

VFU fortsätter om huvudman godkänner det och om handledning kan ges.

Läs mer om vad som gäller för lärarstudenter vid VFU

Läs mer om vad som gäller för VFU inom hälso- och sjukvård

Rekommendation för examensarbeten

Överväg om alternativa former för arbetet kan ske, som innebär att fysisk närvaro i universitetets lokaler inte blir nödvändig. Det är dock tillåtet att sådana arbeten som kräver närvaro vid universitetets lokaler undantas från beslutet med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19 (Dnr: FS 1.1-677-20).

Läs mer: Covid-19 och dess effekter på universitetets examensarbeten, självständiga arbeten och projektarbeten inom Erasmus+

Rekommendation för studenter med anpassning

Identifiera vilken anpassning som gäller för den nya examinationsformen och erbjud den istället. Exempelvis förlängd skrivtid vid hemtentamen, att erbjuda möjlighet att studenten avger muntliga svar istället för skriftliga eller att studenten får använda speciell mjukvara för talsyntes för att tillgodogöra sig instruktioner och frågeformuleringar.

Påminnelse till studenterna om fusk och plagiat


Se till att påminna studenterna om vad fusk, otillåten hjälp och plagiat innebär, och att detta självklart också gäller vid hemtentamen. Påminn också om allvaret med fusk, att det leder till disciplinpåföljder som exempelvis avstängning.


Påminn studenterna om att examinationen ska genomföras enskilt, dvs. att samarbete inte är tillåtet och att plagiatkontroll kommer att genomföras, exempelvis genom Urkund.

Allmänna råd om examination och provkonstruktion

 • Fråga alltid efter relevanta kunskaper/färdigheter/förmågor. Säkerställ den konstruktiva länkningen, det vill säga att varje fråga/uppgift i din tenta (och tentan som helhet), verkligen mäter vad som står i de förväntade studieresultaten och vad du har undervisat om. Kopplat till detta: säkerställ att din undervisning och de delar av kurslitteraturen som du uttryckligen instruerat studenterna att ta del av (antingen muntlig eller skriftligt) verkligen räcker för att besvara frågorna eller uppgifterna i tentan. Revidera tentafrågor vid behov.
 • Koppla varje examination till ett specifikt FSR. Säkerställ att alla FSR på kursen examineras och att alla examinationer är kopplade till minst ett FSR.
 • Om en examination är kopplad till fler än ett specifikt FSR, koppla de olika delarna av examinationen (olika moment/frågor/delfrågor/instruktioner) till ett specifikt FSR vardera så att det tydligt framgår för dig och andra lärare/examinatorer hur varje FSR på kursen examineras, samt att inget utöver FSR:en examineras.
 • Anpassa bedömningsmetod efter kategori på FSR.
  1. Bedöm helst FSR i kategorin Kunskap och förståelse med kortsvarsfrågor eller stängda frågor (exempelvis flervalsfrågor) för att täcka in så mycket av FSR:en som möjligt. Om de bedöms med långsvarsfrågor, det vill säga där studenterna måste skriva en hel del text, försök att hålla svarslängden så kort som möjligt så att du inte mäter deras analys-, resonemangs eller värderingsförmåga (dessa ska mätas i kategorin Värderingsförmåga och förhållningssätt).
  2. Bedöm FSR i kategorin Färdighet och förmåga med praktiska uppgifter, det vill säga uppgifter där studenterna måste visa prov på den avsedda färdigheten, vad den än må vara, istället för att bara visa kunskap om färdigheten. Observera att en praktisk färdighet fortfarande kan handla om att förmågan producera något på papper (t.ex. En argumenterande text, en ritning, eller en planering), vilket då också ska mätas skriftligt, exempelvis genom en hemtentamen.
  3. Bedöm helst FSR i kategorin Värderingsförmåga och förhållningssätt med långsvarsfrågor, antingen muntligt (exempelvis med seminarier) eller i skrift (exempelvis uppsatser och liknande), eftersom resonemangs- och värderingsförmåga i princip inte går att bedöma med stängda frågor eller kortsvarsfrågor.
 • Håll språket i tentan så enkelt det går.
  1. Anpassa ordval och grammatik utifrån studenternas nivå. Undvik svåra ord och "tung" terminologi (om det inte uttryckligen ska mätas i tentan).
  2. Undvik negationer (att fråga efter vad något INTE är). Om negationer ändå ska ingå, markera dem tydligt med fetstil och versaler.
  3. Undvik onödig text som bara fungerar som utfyllnad (window dressing) men som inte tillför något till frågeställningen eller förståelse för instruktionerna. Sådan text tar bara tid och energi från studenten utan att ge dig mer information om deras kunskaper, och är särskilt jobbig för språksvaga studenter. Window dressing ska inte blandas ihop med att vissa frågor kan behöva en relevant kontext för att kunna besvaras. På motsvarande sätt: Om tentan ska mäta informationssökning är distraherande information ett måste.
 • Luras inte. Undvik trickfrågor eller frågor som är avsedda att vilseleda studenten. Allt sådana frågor bidrar till är att identifiera vilka studenter som ser igenom tricket, inte vilka studenter som faktiskt besitter kunskapen du efterfrågar. Fråga rakt ut istället, vad det är du vill ha svar på.
 • Undvik två frågor i en. Om du vill veta mer än en sak i en viss fråga, dela upp den i underfrågor (a. b och c...) så att det blir tydligt för studenten exakt vad du vill ha svar på.
 • Fråga inte efter åsikter om det finns ett tydligt rätt svar. Undvik frågor av typen "Vad tror du..." "Hur skulle du göra..." såvida det inte uttryckligen är studentens resonemang eller argument du vill mäta, utifrån de förväntade studieresultaten.
 • Skapa tydliga bedömningsanvisningar. Säkerställ att du vet hur du ska bedöma din tenta genom tydliga rättningsmallar och bedömningsanvisningar med relevanta kriterier och information om vad som krävs för olika betygsnivåer eller poäng. Dubbelkolla också att kriterierna i dina bedömningsanvisningar är relevanta utifrån FSR:en. Att hoppa över bedömningsanvisningar och istället gå på "magkänsla" i bedömningen är allvarligt hot mot rättssäkerheten – gå absolut inte på magkänsla.
 • Koppla din bedömningsanvisning till uppgiften. Dubbelkolla att allt som står i din bedömningsanvisning att du ska bedöma, också framgår tydligt för studenten i instruktioner till uppgiften eller tentafrågan. Det är annars mycket lätt hänt att studenten svarar på ett sätt som är rimligt utifrån instruktionerna, men inte alls vad du hade tänkt dig utifrån dina bedömningsanvisningar.
 • Om du har flervalsfrågor eller andra stängda frågor – slumpa ordningen på frågorna så att inte alla studenter får dem i samma ordning. Samma gäller för alternativen vid flervalsfrågor.

Rektorsbeslut med anledning av Covid-19

Hanna Karlsson
2020-08-26