Utlysning av SSMF:s postdoktorala stipendier 2020

17 september 2019

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning utlyser 2-åriga stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap. Ansök senast den 15 november.

Stipendierna är på hel- eller halvtid, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare.

Behörig att söka stipendium är den som avlagt doktorsexamen före den första februari 2020, inom preklinisk eller klinisk medicinsk disciplin eller inom ett till medicinen närstående ämnesområde, dock högst 3 år innan ansökningstidens utgång.

Föräldraledighet, AT-/ST-tjänstgöring eller värnpliktstjänstgöring kan avräknas med högst 2 år. För de som avlagt doktorsexamen vid utländskt universitet krävs att hen efter disputation varit forskningsverksam vid svensk medicinsk fakultet i minst 2 år vid ansökningstidens utgång.

De postdoktorala stipendierna tillträds tidigast den 1 juli 2020 och senast den 30 juni 2021 och utbildningen kan förläggas utomlands eller i Sverige.

Bifoga till ansökan intyg från föreslagen värdinstitution att stipendiaten tillförsäkras arbetsplats och basutrustning som krävs för den avsedda forskningsverksamheten samt kopia av disputationsprotokoll eller examensbevis/diplom.

För erhållande av stipendium förväntas den sökande att efter den postdoktorala
utbildningen förlägga sin forskningsverksamhet i Sverige.

Ansökan görs elektroniskt på SSMF:s webbplats (https://www.ssmf.se/forforskare/
postdoktorala-stipendier/) mellan den 15 oktober och den 15 november 2019. Se vidare utförliga instruktioner angående ansökan på webbplatsen.

Beslut om utdelning meddelas i slutet av april 2020.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

E-post: info@ssmf.se
Tel: 08-33 50 61

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.