Utlysning av bioteknikmedel för grundforskning 2021-22

23 oktober 2020

Forskningsstrategiska nämnden vid Medicinska fakulteten utlyser upp till fem (5) forskningsanslag på vardera 500 000 kronor/år avsedda för en tvåårsperiod (2021-2022) för anställning av doktorander och postdoktorer inom fältet för "molekylär-orienterad grundforskning nödvändig för utveckling av bioteknik". Ansök senast den 28 januari 2021.

Utlysning av bioteknikmedel för grundforskning 2021-22 (pdf)

Forskningsanslaget ska användas för att stödja biologisk och kemisk forskning inom biokemi, eukaryot och prokaryot cell- och molekylärbiologi, immunologi samt mikrobiologi. Ansökningarna kommer att genomgå granskningsförfarande (peer-review) utifrån VRs kriterier för det fria projektbidraget och bioteknikanslagen fördelas utifrån denna bedömning. Beslut om fördelning kommer att fattas av forskningsstrategiska nämnden under våren 2021.

Allmän information

Ansökan bör skrivas på engelska (eftersom granskarna kan komma att vara engelskspråkiga), ska vara underskriven av sökanden och bestyrkt av institutionens prefekt. Prefekten intygar även att, och hur, ansökan genomgått intern peer-review-granskning vid institutionen.

Behörighet att söka

Den sökande ska vara anställd vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, och arbetet ska bedrivas vid en institution/arbetsenhet vid Umeå universitet. Den sökande ska inte ha erhållit stöd från fakulteten/UmU under 2020 motsvarande totalt 500 000 kronor eller mer.

Exempel på stöd kan vara finansiering eller medfinansiering av tjänster, resurser och/eller indirekta kostnader, exempelvis stöd till KAW Fellows/Projects/Scholars och WCMM fellows. Andra exempel på stöd är samfinansierade doktorandanställningar, startbidrag/resurs i samband med befordran eller rekryteringspaket. Sökande som uppbär strategisk forskningsresurs är ej behörig att söka.

Nytt i årets utlysning

Som meddelades redan i samband med förra årets utlysning finns nu från och med årets utlysning ett krav på att intyg på pågående/beviljat projektbidrag från statligt forskningsråd (VR, FORTE, FORMAS, VINNOVA) eller intyg på inskickad ansökan om sådant bidrag under senaste året ska bifogas ansökan om bioteknikmedel. Bifoga kopia av sida visande beslut om beviljad ansökan alternativt kopia av sida visande kvittens av inskickad ansökan (avser bidrag/ansökan som huvudsökande).

Notera att en forskare kan erhålla endast ETT stöd för doktorand- eller postdoktorslön. Detta innebär att forskare med mer än ett projekt endast kan ansöka om ett stöd. Endast en projektledare kan söka, det är inte tillåtet för forskarlag att söka dessa medel gemensamt. Innan en ny ansökan kan skickas in måste 1 år ha passerat, d.v.s. sökande som erhöll bioteknikmedel under januari 2019-december 2020 är inte behöriga att söka i denna omgång. Medel kommer inte att tilldelas sökande som inte har förbrukat tidigare erhållna bioteknikmedel.

Bifoga utdrag ur Raindance som visar hur tidigare erhållet bioteknikmedel har använts.

Ansökan ska innehålla följande bilagor och skickas in som en sammanhållen pdf-fil:

I. Ett följebrev undertecknat av sökanden innehållande information om institutionstillhörighet vid UmU och sökandens anställning, projekttitel och vad bioteknikmedlen ska användas till (doktorand eller postdoktor).

Ansökan ska tillstyrkas av prefekt genom underskrift.

II. Projektplan, max. sex (6) A4 sidor (font 12) inklusive referenslista med endast de mest relevanta referenserna inkluderade.

Projektplanen ska presenteras enligt följande:
i) Syfte och mål. Ska vara koncist, d.v.s. en eller max två meningar.
ii) Bakgrund. Kort introduktion av aktuell forskningsfront där enbart fakta som är relevant för projektplanen finns beskrivna.
iii) Tidigare resultat. Sammanfattning av egna och andra relevanta resultat. Preliminära resultat kan presenteras antingen i form av data i tabeller/figurer eller genom referenser till preliminära manuskript.
iv) Arbetsplan. Tydlig beskrivning av planerat arbete inkluderande hypoteser och metoder, där kopplingen tíll "molekylär-orienterad grundforskning nödvändig för utveckling av bioteknik" tydligt framgår.
v) Betydelse och vetenskapligt nytänkande. Beskriv kortfattat hur projektet anknyter till tidigare forskning inom området och dess betydelse på kort och lång sikt. Ange även på vilket sätt projektet flyttar fram eller förnyar den aktuella forskningsfronten.

III. Motivering. Motivera på vilket sätt en resurs ur fakultetens utlysning av bioteknikmedel skulle komplettera eventuell nuvarande finansiering i projektet. Motiveringen får inte överstiga en halv A4 sida.

IV. Kort CV, inte överstigande en (1) A4 sida.

Va. Information om finansieringskälla och summa för andra forskningsanslag som den sökande erhållit.
En budgetplan ska bifogas. Budgetplanen ska avse specificerad budget för innevarande och nästkommande budgetår d.v.s. två (2) år. Sammansättning och finansiering av forskningsgruppen (gruppledare, postdoktorer, doktorander, andra studenter och teknisk personal) ska beskrivas.

Vb. Sökande som tidigare erhållit bioteknikmedel ska bifoga en rapport om hur det senast erhållna anslaget har nyttjats.

VI. Publikationer
VIa Lista över de för ansökan 10 mest relevanta publikationerna
För varje publikation ska du redogöra för hur du har bidragit till denna samt dess relevans för det beskrivna forskningsprojektet (högst fyra rader per publikation).
Markera ditt namn i fetstil i författarlistan.
VIb Lista över publikationer från 2013-2020
Listan skrivs i font 12 och utformas enligt nedan:
• Originalpublikationer, publicerade i internationella tidskrifter med peer-review-förfarande
Ange samtliga medförfattare och markera den sökandes namn i fet stil, ange fullständig rubrik, årtal, volym, sidor och doi (i förekommande fall).
Ange tydligt för varje artikel Impact Factor för det år som artikeln publicerades.
Exempel: Andersson A, Bertilsson B, Carlsson C, and Davidsson D (2017)
Insights into medical research (titel). J Med Res (tidskriftens förkortade namn),
100 (volym), 1001-1009 (sidor) (alt e20171005) IF= 6.8
• Översikter, symposier, bidrag till bok

VII. Upp till 3 olika manuskript kan inkluderas om det är relevant för projektet i ansökan.

VIII Utdrag ur Raindance per den 31 december 2020 som visar kvarvarande anslagsmedel erhållna för bioteknologisk grundforskning.

IX Kopia av sida visande beslut om pågående/beviljat projektbidrag från statligt forskningsråd (VR, FORTE, FORMAS, VINNOVA) alternativt kopia av sida visande kvittens av inskickad ansökan om sådant bidrag under senaste året (avser bidrag/ansökan som huvudsökande).

Projektledaren ansvarar för anställningar erhållna för projektet. Ansökan kan lämnas in för ej namngiven doktorand/postdoktor.

Ansökan ska mailas in digitalt till registrator senast 2021-01-28.

Skicka ansökan som en sammanhållen pdf-fil till medel@diarie.umu.se.

Märk mailet i ärenderaden med: BIOTEKNIK_ditt namn – FS 2.1.6-2026-20

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.