Utlysning föreningen Oskarfonden

16 oktober 2020

Föreningen Oskarfonden utlyser forskningsanslag till forskning inriktad på diagnostik, behandling eller förebyggande av handikapp eller framtida sjukdomar hos barn och ungdom. Ansök senast 1 december.

Forskningsanslag kan beviljas enskild forskare eller forskargrupp för forskningsprojekt inom området barn med funktionshinder eller andra kroniska sjukdomar. Forskningen ska vara inriktad på diagnostik, behandling eller förebyggande av handikapp eller framtida sjukdomar hos barn och ungdom.

Totalt utdelas 500 000 kronor för år 2021. Medel avsätts för ett rekryteringsbidrag för vårdforskning till företrädesvis yngre forskare. Vetenskaplig prioritering av inkomna ansökningar görs av en kommitte tillsatt av Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och utdelade anslag förvaltas av universitetet.

Allmänna riktlinjer: Forskning som bedrivs vid eller i samverkan med Umeå universitet prioriteras.

Projektbidrag kan beviljas samma projekt högst 3 år i följd.

Ansökan

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökandens namn, adress, arbetsplats, forskningsprogram (högst 6 A4 sidor inklusive kort sammanfattning, referenser, ev. figurer och tabeller), kostnadskalkyl, meritförteckning, förteckning över vetenskapliga publikationer (huvudmannen) och i före­kommande fall godkännande av etikprövningsnämnd.

Klargör ansökans relevans enligt fondens kriterier (se ovan). Kommittén förordar inte att ett projekt delas upp på flera ansökningar. Om medel beviljats tidigare ska lägesrapport bifogas.

Ansökningsformulär rekvireras från sekreterare Marlene Engström.

Ansökan i 5 exemplar ska vara fonden tillhanda senast 1 december 2020 under adress: Oskarfonden c/o Marlene Engström, Institutionen för Klinisk vetenskap, Pediatrik, Umeå universitet, 901 85 Umeå.

Ansökningsformulär går att rekvirera elektroniskt, via e-post: marlene.engstrom@umu.se

Utdelning av anslag äger rum i januari 2021.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.