Utlysning medel för pedagogiskt utvecklingsarbete

9 november 2020

Utbildningsstrategiska nämnden utlyser medel för pedagogiskt utvecklingsarbete. Ansökan kan ske löpande under året, dock senast 21 maj.

Utlysningen avser medel för pedagogiskt utvecklingsarbete för utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå på Medicinska fakulteten. Maximalt 100 000 kronor/projekt beviljas.

Exempel på projekt som medel kan användas till

  1. Utveckling av helt nya kurser.
  2. Utveckling av befintliga kurser med avseende på kunskapsstoff eller pedagogisk modell/upplägg.
  3. Pedagogiskt utvecklingsarbete (tex utveckling av nya undervisningsformer, examinationsformer och utvärdering) inom utbildning på grund- och avancerad nivå utan direkt anknytning till specifik kurs eller program.

Ange vilket program ansökan avser, sökandes namn och e-postadress.

Vänligen inkludera:

  • Beskrivning av projektet (syfte och frågeställning).
  • Tidsplan.
  • Budget, inklusive möjlighet till medfinansiering.
  • Godkännande av prefekt eller motsvarande.

Ett undertecknat original ska skickas digitalt till UN.medfak@umu.se (löpande, dock senast 2021-05-21). Märk e-post i ärenderaden med "Pedagogisk utvecklingsresurs". Beslut fattas löpande av UN och medel kan nyttjas t.o.m. 2021-12-31.

Rapport på max 1 A4-sida inklusive ekonomisk redovisning ska lämnas in till UN senast 2022-02-28. Vidare förväntas sökanden presentera projektet på fakultetens pedagogiska dag.

Kontaktpersoner

Frågor kring utlysningar besvaras av vice dekan Kristina Lejon eller Henna Harinen på fakultetskansliet.

Redaktör: Lena Åminne