Utlysning medel för programutveckling

9 november 2020

Utbildningsstrategiska nämnden utlyser medel för programutveckling. Utlysningen avser medel för större omarbetning av ett utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå. Ansökan löpande, dock senast 30 september.

Maximalt 50 000 kronor/projekt beviljas.

Ange vilket program ansökan avser, sökandes namn och e-postadress. Specificera planerade aktiviteter och förväntad nytta samt budget. Projektet ska vara förankrat i det aktuella programrådet, bifoga protokollsutdrag/kommentar från ordföranden.

Ett undertecknat original ska skickas digitalt till UN.medfak@umu.se (löpande, dock senast 2021-09-30). Märk e-post i ärenderaden med "Programutvecklingsresurs". Beslut fattas löpande av UN och medel kan nyttjas t.o.m. 2021-12-31.

Rapport på max 1 A4-sida inkl. ekonomisk redovisning ska lämnas till UN inom 2 månader efter avslutad aktivitet, dock senast 2022-02-28. Sökande förväntas dela med sig av sina erfarenheter inom fakulteten.
Kontaktpersoner

Frågor kring utlysningar besvaras av vice dekan Kristina Lejon eller Henna Harinen på fakultetskansliet.

Redaktör: Lena Åminne