Utlysning medel för pedagogiskt utvecklingsarbete

13 december 2021

Utbildningsstrategiska nämnden utlyser medel för pedagogiskt utvecklingsarbete för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Medicinska fakulteten. 679 000 kronor är avsatta i UNs budget för detta ändamål under 2022. Ansök senast 2 maj.

Det är möjligt att söka medel för projekt som varar upp till två år. Mer omfattande projekt prioriteras. Projektet bör påbörjas senast 2022-07-01.

Om projektet har fokus inom ett utbildningsprogram bör kunskapen vara applicerbart/användbart även på fakultetens andra utbildningar. Projektet kan även handla om ett pedagogiskt utvecklingsarbete inom utbildning på grund- och avancerad nivå utan direkt anknytning till specifik kurs eller program (t ex utveckling av nya undervisningsformer, examinationsformer eller utvärdering).

Projekt med syfte att bidra till utveckling av medicinsk pedagogisk forskning är särskilt prioriterade. Vidare är dokumenterat samarbete med flera program fördelaktigt.

Projektrapport inklusive ekonomisk redovisning ska lämnas in till UN senast tre månader efter projektets avslut. Vidare förväntas sökanden presentera projektet på nämndens sammanträde och på fakultetens pedagogiska dag.

Ansökan

Vänligen inkludera i ansökan:

  • Uppgifter på sökande
  • Beskrivning av projektet (syfte och frågeställning)
  • Tidsplan
  • Budget, inklusive möjlighet till medfinansiering
  • Plan för utvärdering eller införande av projektets resultat
  • Godkännande av prefekt eller motsvarande

Ett undertecknat original (alternativt underskrift med eduSign) ska skickas digitalt till UN.medfak@umu.se senast 2022-05-02. Märk e-post i ärenderaden med "Pedagogisk utvecklingsresurs". Beslut fattas på Utbildningsstrategiska nämnden, efter förslag av en bedömarkommitté som utses av UN.

Kontaktpersoner

Frågor kring utlysningar besvaras av prodekan Kristina Lejon eller utbildningsledare Anna Fahlgren på fakultetskansliet.

Redaktör: Lena Åminne