Utlysning forskningsresurs för sabbatical-vistelse forskning

27 januari 2023

Utlysning av forskningsresurs för möjliggörande av sabbatical-vistelse för forskning 2023. Ansökningar tas emot löpande till och med 30 september.

Forskningsstrategiska nämnden (FON) vid Medicinska fakulteten utlyser medel för sabbatical-vistelse vid utländskt universitet med avsikt att främja forskning och/eller utbildning på forskarnivå.

Institutionen erhåller en forskningsresurs ur fakultetens forskningsanslag för att finansiera heltids forskning för berörd lärare under dennes sabbatical-vistelse. Därmed frigörs en GU-resurs som institutionen kan nyttja till en ersättare inom undervisningsuppdraget för den period som berörd lärare forskar på heltid.

Behöriga att söka är fakultetens professorer och universitetslektorer som bedriver forskning. Ansökan sker i samråd med prefekten vid den sökandes institution. En tillsvidareanställning som universitetslektor/professor ger rätt att söka 3-12 månaders sammanhängande sabbatical.

Forskningsstrategiska nämnden rekommenderar tilldelning enbart i de fall då det

  1. finns en tydlig forskningsplan av god vetenskaplig kvalitet (forskningsplanen ska fokusera på den forskning som ska genomföras under sabbatical-vistelsen) och
  2. om det beskrivna projektet starkt gynnas av att den sökande vistas vid det aktuella lärosätet och
  3. om det finns en beskrivning av hur fakultetens forskning och/eller utbildning på forskarnivå gagnas av en sabbatical-vistelse.

Längden på den sökta sabbatical-perioden ska motiveras i ansökan.

Institutionen erhåller FO-resurs för motsvarande tid, dvs. för andelen forskningsanslag i lärarlönemedlen för berörd lärare under sabbatical-perioden samt medel för att täcka resekostnad för en resa tur och retur till det avsedda lärosätet. Universitetets regler för tjänsteresor ska följas.

Notera att den sökande står för kostnader för uppehälle.

Ansökan ska innehålla följande:

1. Följebrev undertecknat av sökanden inkluderande
a) syftet med vistelsen
b) förväntad effekt av hur fakulteten gagnas av vistelsen
c) sökandens institutionstillhörighet och anställning
d) tillstyrkan av prefekt

2. Forskningsplan, inte överstigande 4 A4-sidor

3. Kort CV, inte överstigande 2 A4-sidor

4. Publikationsförteckning med 10 utvalda publikationer; ange antal citeringar och Impact Factor för aktuell tidskrift det år som artikeln publicerades. Motivera varför just dessa publikationer har valts ut.

5. Intyg från mottagande universitet som bekräftar att sökanden kan beredas plats och få tillgång till resurser nödvändiga för genomförandet av forskningsplanen.

Ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska.

Ett undertecknat inskannat original skickas digitalt till research.med@umu.se.
Notera att ansökningar tas emot löpande till och med 30 september 2023.

Märk e-brevet i ärenderaden med Forskningsresurs för möjliggörande av sabbatical-vistelse för forskning, FS 2.1.6-95-23.

Ansökningarna bereds och beslutas av forskningsstrategiska nämnden.

Efter genomförd sabbatical-vistelse ska en vetenskaplig rapport skickas till research.med@umu.se.

Kontakta ordförande Anna Arnqvist, anna.arnqvist@umu.se, vid eventuella frågor.

Utlysning sabbatical

Redaktör: Lena Åminne