Budgetpropositionen 2015

23 oktober 2014

Regeringens budgetproposition innehåller som tidigare aviserats utbyggnad av antalet högskoleplatser och satsning på högre kvalitet i högskolan. Budgeten innehåller även anslagsminskningar.

Per Ragnarsson, budgetchef och biträdande universitetsdirektör, har sammanfattat några av de viktigaste nyheterna i budgetpropositionen för Umeå universitets del:

• Regeringen avsätter medel för 5 000 platser år 2015. År 2018 är platsantalet totalt 14 300. Av platserna år 2015 avser 1150 lärar-/förskollärarutbildning, 175 sjuksköterskor, 125 barnmorskor, 300 specialistsjuksköterskor samt 3 250 övriga utbildningar. Medel fördelas till lärosätena i regleringsbrev för 2015.

• Anslag som pris- och löneomräknas föreslås minska år 2015 för att bidra till finansiering till prioriterade satsningar. För 2016 beräknas anslagen minska ytterligare till följd av denna åtgärd. Minskningen fördelas i proportion till anslagens storlek. För Umeå universitets del innebär detta inom grundutbildning att anslaget år 2015 minskar med -1,1 mnkr (år 2016: ytterligare-3,1 mnkr, dvs minskningen år 2016 jämfört med år 2014 är -4,2 mnkr). Inom forskning och utbildning på forskarutbildning minskar anslaget för Umeå universitet år 2015 med -0,9 mnkr (år 2016: ytterligare -2,6 mnkr, dvs minskningen år 2016 jämfört med år 2014 är totalt -3,6 mnkr, avrundning).

• För budgetåret 2016 har Umeå universitet i mars månad erhållit uppgift från handläggare inom regeringskansliet att den statliga indexregleringen för år 2016 är 1,26%. Vid universitetets uppföljningsfråga till regeringskansliet i slutet på augusti var svaret att tidigare angiven indexnivå kvarstår. I budgetpropositionen är index ör år 2016 endast 0,88-0,89%. Detta innebär att anslaget inom utbildning på grund och avancerad nivå år 2016 är 4,6 mnkr lägre än förväntat och inom forskning 4,0 mnkr lägre än förväntat.

• Nedanstående tabell visar differens utifrån minskning av anslag p.g.a. anslag inom UoH bidrar för att bidra till finansiering till prioriterade satsningar samt att indexnivå är lägre än aviserat, i miljoner kr:

År GU FOU Tot
2015 –1,1 mnkr –0,9 mnkr –2,0 mnkr
2016 –8,8 mnkr –7,6 mnkr –16,4 mnkr

• År 2015 avsätts 125 mnkr till kvalitetsförstärkning inom humaniora, samhällsvetenskap och till lärar- och förskollärarutbildning. Av budgetpropositionen för 2015 framgår inte hur fördelning av dessa medel kommer att ske.

• Medel för kvalitetsfrämjande insatser inom grundutbildning år 2015 är 298 mnkr i riket, och ökar enligt plan med ca 100 mnkr år 2015 jämfört med år 2014. Dessa medel fördelas till lärosätena i regleringsbrev för 2015.

• Inom forskning föreslår regeringen att de statliga anslagen för forskning och innovation ökas med totalt 345 mnkr för år 2015 vilket är 20 mnkr lägre än vad som presenterades i den senaste forsknings- och innovationspropositionen. För universitet och högskolor generellt innehåller budgetpropositionen för 2015 inga förändringar av anslag – ej heller för Umeå universitets del.

• Enligt tidigare bedömning beräknas anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för riket öka med 300 mnkr år 2016. Förslag till fördelning av dessa medel kommer att lämnas i budgetpropositionen för 2016.

Läs mer om regeringens budgetproposition 2015 avseende utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.