Anställningsvillkor

Som anställd vid Umeå universitet omfattas du av Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.

Villkorsavtal och Villkorsavtal-T är centrala kollektivavtal som reglerar generella anställningsvillkor för alla anställda hos myndigheter under staten. Avtalen har tecknats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO och hette tidigare ALFA och ALFA T.

Avtalen innehåller reglering av anställningsvillkor såsom lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid. De innehåller även specialbestämmelser för vissa yrkesgrupper.

Villkorsavtalet tecknas i tre versioner:

  • Villkorsavtal som är tidsbegränsat och tecknas mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O sammantagna
  •  Villkorsavtal som är tidsbegränsat och tecknas mellan Arbetsgivarverket och SEKO.
  • Villkorsavtal-T som är ett tillsvidareavtal och som tecknas mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Anställningsordning och anställningsform för lärare

För tidsbegränsad anställning som lärare gäller lagen om anställningsskydd, LAS 5§. Högskoleförordningen 4§ reglerar tidsbegränsad anställning för adjungerad professor, gästprofessor, lärare inom konstnärlig verksamhet. För anställning som amanuenser, assistenter, doktorander och kliniska assistenter gäller 5 kap i Högskoleförordningen.

Vad gäller forskarassistenter regleras det inte längre i Högskoleförordningen, men Umeå universitet har en övergångsbestämmelse i anställningsordningen för lärare.

Anställningsordning för lärare från 2022-02-18 - tillsvidare

Birgitta Berglund
2024-01-24