Nämnden för högskolepedagogisk meritering

Nämndens uppdrag är att kvalitetssäkra meriteringsmodellen genom att säkerställa en likvärdig bedömning av pedagogisk skicklighet vid de olika fakulteterna och att rekommendera beslut till fakulteterna baserat på bedömningar från pedagogiskt sakkunniga.

I nämndens ansvar ligger att utforma och besluta om kriterier för pedagogisk skicklighet, ta fram underlag för utlysning och instruktioner till såväl sökande som sakkunniga, följa bedömningsprocesserna samt rekommendera beslut.

Nämnden består av ordförande vice rektor Heidi Hansson samt två ledamöter från respektive fakultet som utses av dekan, samt en representant vardera från de tre studentkårerna.

Medicinsk fakultet: Universitetslektor Aleksandra McGrath och utbildningsledare Anna Fahlgren

Samhällsvetenskaplig fakultet: Vicedekan Ann-Louise Silfver och utbildningsledare Nils Eriksson

Humanistisk fakultet: Prodekan Marlene Johansson Falck och utbildningsledare Ann-Catrine Eriksson

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet: Ordf. i fakultetens utbildningskommitté Karolina Broman och utbildningsledare Susanne Vikström

Studentkårerna:
En representant vardera från följande studentkårer; Umeå studentkår, Umeå medicinska studentkår samt Umeå naturvetar- och teknologkår.

Till nämnden adjungeras en expert i pedagogiska frågor och ett handläggarstöd från enheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) samt en redan utnämnd excellent lärare vilken utses av ordförande. Vid behov adjungeras ett expertstöd i arbetsgivarfrågor från Personalenheten.

Mandatperioden är fyraårig och nämnden sammanträder minst två gånger per termin.

 

 

Datum för nämndens möten

2022:

Torsdag 24 februari

Måndag 30 maj

Tisdag 27 september

Tisdag 29 november

Elizabet Westerlund
2022-04-01