Arbetsmiljöombud och arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljöombuden vid Umeå universitet spelar en viktig roll i det gemensamma arbetet med att stärka en arbetsmiljö som främjar hälsa, inspirerar till engagemang och ger medarbetare möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen. Arbetsmiljökommittén är en kommitté som ska delta i planeringen av Umu:s arbetsmiljöarbete och följa arbetets genomförande.

Arbetsmiljöombuden vid Umeå universitet spelar en viktig roll i det gemensamma arbetet med att stärka en arbetsmiljö som främjar hälsa, inspirerar till engagemang och ger medarbetare möjlighet att utvecklas på arbetsplatsen. Arbetsmiljöombud är samma sak som skyddsombud.

Universitetets huvudarbetsmiljöombud

Du hittar en lista över universitetets huvudarbetsmiljöombud i högerkolumnen.

Huvudarbetsmiljöombudets uppgifter

Eftersom universitetet är en stor arbetsplats med många arbetsmiljöombud så utser vi även huvudarbetsmiljöombud. Deras främsta uppgift är att samordna och utveckla arbetsmiljöombudens verksamhet på en mer strategisk nivå.

Huvudarbetsmiljöombuden kan också vara ett stöd och ge råd i arbetsmiljöfrågor eller i samverkan av arbetsmiljöfrågor om det saknas arbetsmiljöombud på institutionen/enheten. Huvudskyddsombuden ingår i Arbetsmiljökommittén (AMK).

Universitetets arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud är du den som företräder dina kollegor vid arbetsmiljöfrågor. Du utför ditt uppdrag inom din ordinarie tjänst.

Krav för att kunna bli arbetsmiljöombud

För att kunna bli utsedd till arbetsmiljöombud gäller att:

 • du är medlem i ST, Seko eller i ett Saco-förbund.
 • du inte får ha någon arbetsledande uppgift vid institutionen/enheten, t.ex. avdelningschef, områdeschef, studierektor eller liknande.

 

Detta gör ett arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombudets verksamhetsområde kan omfatta en institution eller enhet, men kan också vara ett mindre område om ni är flera arbetsmiljöombud som delar på ett verksamhetsområde. Uppdraget innebär att du:

 • ska verka för goda arbetsmiljöförhållanden i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.
 • ska motivera medarbetarna att medverka och bidra i arbetsmiljöarbetet.
 • ska vara en resurs och samtalspartner till prefekten/chefen. 

Några exempel på arbetsuppgifter är att du:

 • Tar initiativ till att brister i arbetsmiljön så snart som möjligt uppmärksammas och åtgärdas.
 • Deltar i sammanträden vid institutionen/enheten där arbetsmiljöfrågor behandlas, till exempel arbetsplatsträffar och lokal samverkansgrupp.
 • Delta vid utredning av arbetsskada.
 • Bevakar så att prefekt/chef utför systematiskt arbetsmiljöarbete enligt universitetets riktlinjer.

Så mycket tid tar det att vara arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombudet ska få den tid som behövs för uppdraget.

Eftersom tiden för arbetsmiljöombudets uppdrag inte är reglerat mer än så, är det viktigt att du som arbetsmiljöombud har en dialog med din chef kring hur mycket tid som är rimligt att lägga på uppdraget. Det är sedan din chef som beslutar hur mycket tid du kan lägga, utifrån institutionens/enhetens behov.

Behovet kan variera över tid. Under vissa perioder behöver du lägga mindre tid medan du exempelvis kanske behöver lägga mer tid i samband med medarbetarundersökning, arbetsmiljökartläggning eller annat arbetsmiljöarbete.

Detta bör arbetsmiljöombudet ha kunskap om

Arbetsmiljöombudet bör ha kunskap om:

 • Arbetsmiljöförhållanden inom sitt verksamhetsområde ur fysisk, organisatorisk och social synvinkel. 
 • Förändringar som planeras av verksamhet och organisation samt överväga vilka konsekvenser dessa kan få ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Innehållet i arbetsmiljölagstiftningen och de föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket som är tillämplig inom verksamhetsområdet.
 • Annan lagstiftning och information i den utsträckning denna har betydelse för den verksamhet som bedrivs.
 • Innehållet i de centrala parternas avtal, överenskommelser mm som har betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.

Arbetsmiljöombudets rättigheter

Som arbetsmiljöombud har du rätt att:

 • Få kännedom om och ta del av alla arbetsskador.
 • Tillkalla arbetsmiljösamtal med prefekt/chef där såväl fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor vid institutionen/enheten diskuteras.
 • Själv företa regelbunden inspektion av sitt arbetsmiljöområde.
 • Delta vid brandsyn.
 • Delta vid Akademiska hus eller annan hyresvärds slutbesiktning av ny-, om- och tillbyggnad.
 • Begära att systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljörond eller annan undersökning och kontroll av arbetsmiljöförhållandena inom sitt verksamhetsområde genomförs.
 • Fortlöpande och i god tid bli underrättad om förändringar av betydelse för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde.
 • Med beaktande av sekretesslagstiftning ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Efter överenskommelse med prefekt/chef samla arbetstagarna inom sitt verksamhetsområde under ordinarie arbetstid för information i aktuella arbetsmiljöfrågor.
 • Vända sig till företagshälsovården eller universitetets arbetsmiljöansvariga för att få råd och stöd i arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.
 • Påkalla arbetsmiljökommitténs behandling av arbetsmiljöfråga.
 • Påkalla ingripande av tillsynsorgan (t ex Arbetsmiljöverket, brandmyndighet eller strålsäkerhetsmyndigheten) om framställning till prefekt/chef inte leder till erforderligt resultat inom rimlig tid.
 • Om visst arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för medarbetarens liv och hälsa och rättelse inte genast uppnås genom prefekt/chefs försorg, bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.
 • Få skriftlig bekräftelse från prefekt på framställning som arbetsmiljöombudet inlämnat.

Studenternas arbetsmiljöombud

Institutioner och enheter med studenter ska inkludera studenternas arbetsmiljö i sitt arbetsmiljöarbete och prefekter, chefer och arbetsmiljöombud ska därför ha en nära samverkan med studenternas arbetsmiljöombud. Ombuden har god kunskap om arbets- och studiemiljön och är därför en viktig kontakt i arbetsmiljöarbetet.

Studenternas ombud väljs varje år av studentkårerna och en uppdaterad lista hittar du under rubriken Relaterad information här på sidan.

Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommittén (AMK) är en lagstadgad kommitté som ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på universitetet och följa arbetets genomförande. AMK ska noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

Läs mer om arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljöombud

Universitetets arbetsmiljöombud 2023-03-01—2026-02-28

Arbetsmiljöombud vid Umeå universitet

Val av arbetsmiljöombud är för närvarande pågående och listan över AMO uppdateras fortlöpande.

Huvudarbetsmiljöombud 2023-04-01 – 2026-03-31

Stefan Fleig, telefon 090-786 59 98
Anita Pettersson-Strömbäck, telefon 090-786 88 34
Jenny Pettersson-Bergström, telefon 090-786 99 83

Huvudstuderandearbetsmiljöombud t.o.m. våren 2023

Victor Göthesson, NTK
studiesocialt@ntkumea.se

Ella Svender, Medicinska studentkåren
studiesocialt@medicinska.se

Molly Hansson, Umeå studentkår
likavillkor@umeastudentkar.se

Relaterad information

Blankett för nominering av arbetsmiljöombud 

Skyddsombud och arbetsmiljöombud, Arbetsmiljöverket

Instruktioner för uppdraget som arbetsmiljöombud för anställda och studenter

Utbildningar och nätverksträffar

Du som är arbetsmiljöombud vid universitet är välkommen att delta på våra nätverksträffar för arbetsmiljöombud:

Nätverksträffar för arbetsmiljöombud

Utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) ger dig som arbetsmiljöombud grundläggande kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Bättre arbetsmiljö

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Therese Holmgren
2023-09-19