Arbetstid för T/A-personal

Arbetstid och flextid regleras i ett lokalt kollektivavtal för teknisk och administrativ personal.

Syftet med avtalet är att främja en god arbetsmiljö som ger förutsättningar för arbetstagare att inom givna tidsramar styra över sin arbetstidsförläggning. I de verksamheter där flextid inte kan tillämpas regleras villkoren för arbetstid i bilagor, detta gäller personal vid Bildmuseet och Universitetsbiblioteket.

Den normala arbetstiden för en heltidstjänst är 7 timmar och 57 minuter/dag. Ordinarie arbetstid är kl. 08.00–16.27.

Du ska ha minst 30 minuters lunchrast senast 5 timmar efter att du startade arbetsdagen. Lunchrasten ingår inte i arbetstiden.

Om du arbetar deltid minskas arbetstiden i proportion till deltidens omfattning.

Arbetstidsschema T/A-personal 2023

Arbetstidsschema T/A-personal 2024

Flextid

Du har flexibel arbetstid, vilket innebär att du själv bestämmer din arbetstid under en dag, inom vissa ramar och under förutsättning att verksamheten så tillåter. I flextidsmallen framgår de normtidsmått som du ska arbeta per månad. 

De flexramar som gäller är 06.30-18.30. Fast tid är 09.00-15.00 och lunchflexramen är 11.00-13.30 och får uppgå till högst två timmar. Flextiden får inte överskrida 50 timmar plus eller 10 timmar minus.

Klämdagar och förkortad arbetstid

I din arbetstid ingår inarbetad tid för klämdagar. 

Klämdag för TA-personal 2024 är den 10 maj, 7 juni, 23 dec, 27 dec och 30 dec.

Om det krävs för verksamheten så kan din prefekt eller chef beordra arbete på klämdagar. I de fallen gäller Villkorsavtalens övertidsbestämmelser.

För följande dagar minskas arbetstiden med angivet antal timmar när de infaller på en arbetsdag:

Trettondagsafton 4 timmar
Skärtorsdag 2 timmar
Den 30 april som infaller på en  
a) tisdag - torsdag 2 timmar
b) fredag 4 timmar
Dagen före Alla Helgons Dag 4 timmar
Den 23 december som infaller på en fredag 4 timmar

Helgdagar

Till helgdagar räknas röd dag i almanackan samt julafton, nyårsafton, påskafton, pingstafton, midsommarafton.

Nationaldagen

Nationaldagen är en röd dag i almanackan. När nationaldagen infaller på en lördag eller söndag kompenseras arbetstagaren med en arbetsfri dag fredagen före nationaldagen.

Övertid

Övertid och mertid ersätts i pengar genom mertids- eller övertidstillägg, eller ledighet i form av kompensationsledighet. För att du ska kunna få ersättning för övertid måste den antingen vara beordrad eller godkänd i efterhand.

Övertid är all arbetstid utöver den ordinarie dagliga arbetstiden för en heltidsanställd. Du kan som anställd beordras att arbeta högst 48 timmar övertid under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. Du kompenseras sedan för övertiden genom övertidstillägg eller ledighet.

Du redovisar din övertid i PASS.

Det finns två olika typer av övertid, enkel och kvalificerad.

Enkel övertid

Med enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad övertid.

Kvalificerad övertid

Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete:

  • mellan kl 19.00 på fredag och kl 07.00 på måndag
  • mellan kl 19.00 på dag före trettondedag jul, första maj, Kristi himmelsfärds dag eller nationaldagen och kl 07.00 närmast följande vardag
  • mellan kl 19.00 på skärtorsdagen och kl 07.00 på dagen efter annandag påsk
  • mellan kl 19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton och kl 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen samt
  • i övrigt mellan kl 22.00 och 06.00

Mertid

Om du arbetar deltid och blir beordrad att arbeta utöver din arbetstid kallas den tiden för mertid. För denna tid kompenseras du sedan i form av mertidstillägg eller ledighet. Som deltidsanställd får din ordinarie arbetstid tillsammans med din mertid inte överstiga tid motsvarande en heltid.

Du redovisar din mertid i PASS.

Du får beordras högst 150 timmar övertid för varje kalenderår. Mertiden får inte överstiga 175 timmar per kalenderår. Men den sammanlagda övertiden och mertiden får max utgöra 200 timmar under ett kalenderår.

Om det finns särskilda skäl att överskrida ovannämnda gränser måste det finnas en enskild överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Kompensationsledighet

Kompensationsledighet är:

  • vid enkel övertid (före kl 22.00) 1,5 ggr så lång tid om övertidsarbetet.
  • vid kvalificerad övertid (efter kl 22.00 och helgdagar) 2 gånger så lång tid som övertidsarbetet.
  • vid mertid lika lång som mertidsarbetet.

Kompensationsledighet ska tas ut senast kalendermånaden efter den då övertidsarbetet fullgjordes, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om något annat.

Flextidsmall T/A-personal

Relaterad information

PASS

PASS är det självrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas i PASS.

Logga in i PASS

Birgitta Berglund
2023-11-08