Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett förberett, strukturerat och återkommande samtal då du och din chef diskuterar din arbetssituation och dina utvecklingsbehov.

Utvecklingssamtalet är ett tillfälle där du och din chef tillsammans utvärderar den gångna perioden, en nulägesbeskrivning och planerar för det framtida året eller på längre sikt. Utvecklingssamtalet är också en metod för att kartlägga utvecklingsbehov inom institutionen eller enheten men även för att följa upp och utvärdera tidigare utvecklingsinsatser.

Frågeområden som ni tar upp:

  • Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra i arbetet och vid universitetet?
  • Arbetsuppgifter, nuvarande och framtida?
  • Vilka resultat förväntas du åstadkomma?

Vilka kompetensutvecklingsinsatser eller andra förutsättningar kan du behöva för att nå de uppsatta målen på kort och på lite längre sikt?

Förberedelser inför utvecklingssamtalet

Det är av viktigt att både du och din chef är förberedda inför utvecklingssamtalet.

En första förberedelse är att gå igenom dina anteckningar och din utvecklingsplan från det senaste utvecklingssamtalet. Vad är genomfört och vad återstår?

Tänk igenom hur din arbetssituation ser ut idag, till exempel hur samarbetet med kollegor fungerar och hur du upplever dina arbetsuppgifter.

Formulera också några punkter kring hur du vill att framtiden ska se ut, till exempel vilka förutsättningar du behöver för att klara kommande utmaningar, nya uppdrag eller andra förändringar.

Utvecklingssamtalet ska genomföras årligen med din chef, och samtalet ska ligga till grund för din individuella utvecklingsplan som ni upprättar gemensamt. I den individuella utvecklingsplanen dokumenterar ni den planering ni har för hur du ska nå dina individuella mål på kort och längre sikt. Den individuella utvecklingsplanen stämmer ni av tillsammans minst en gång per år.

Utvecklingssamtalet är inte ett lönesamtal. Läs mer om lönesamtal på följande sida.

 

Rosita Nilsson
2021-06-11