Systematiskt arbetsmiljöarbete

I förordningen AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete tydliggörs kraven på systematik i arbetsmiljöarbetet; från kartläggning, prioritering, riskbedömning, åtgärder till uppföljning.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan även beskrivas som ett synsätt och ett arbetssätt för att uppmärksamma och ta hänsyn till sådana förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

I praktiken innebär det att undersöka arbetsmiljön för att se efter vilka risker som finns. Skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, enkäter och mätningar är olika sätt för att undersöka arbetsmiljön. Arbetet fortsätter med att bedöma och åtgärda de eventuella risker man identifierat, för att senare kontrollera att riskerna är borta.

Enligt förordningen ska arbetsgivaren skriftligt kunna presentera hur man konkret avser att arbeta med arbetsmiljöfrågor. I Regel för systematiskt arbetsmiljöarbete framgår på vilket sätt Umeå universitet avser att arbeta samt hur ansvar, uppgifter och befogenheter lämpligen fördelas.

Umeå universitet har tagit fram en mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Mallen är tänkt att utifrån ett helhetsgrepp underlätta arbetet för den chef som skriftligen har mottagit arbetsmiljöuppgifter (se Regel för systematiskt arbetsmiljöarbete).

Elizabet Westerlund
2022-09-22