Brandskydd

Brand är Umeå universitets största risk för person- och sakskador. Alla institutioner ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Det innebär att ha rutiner för att förebygga risker, genomföra egenkontroll och utrymningsövning samt att all personal ska genomgå brandskyddsutbildning.

Roller och ansvar i brandskyddsarbetet

Rektor

är ytterst ansvarig för ett fungerande brandskydd vid universitetets verksamheter. Enligt gällande lagstiftning inom brandskyddsområdet innebär detta bl.a. att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas mot skada genom brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. Information ska ske till arbetstagarna om risker i samband med arbetet. Vidare ska släckutrustning och utrustning för livräddning finnas. Förebyggande åtgärder mot brand ska vidtas. I händelse av fara ska alla arbetsplatser kunna utrymmas innan kritiska förhållanden uppstår. Utrymningssäkerheten ska säkerställas. Brandskyddet ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dekan

ska enligt delegationsordning fullgöra de uppgifter som framgår av brandskyddslagstiftningen och leda fakultetens arbetsmiljöarbete. Dekan ska genomföra en tydlig delegation till prefekter/motsvarande samt följa upp att delegationen fungerar.

Prefekt/motsvarande vid respektive institution

som bedriver verksamhet ansvarar för att verksamheten fungerar i enlighet med aktuella föreskrifter. Brandskyddsarbetet innebär att:
• svara för att säkerheten fortlöpande kontrolleras inom verksamheten samt att förebyggande brandskyddsarbete sker enligt bilaga l.
• se till att personalen i verksamheten upplyses om de risker som kan vara förenliga med verksamheten
• se till att lokala föreskrifter inom institutionen utarbetas
• ansvarar för att all personal och studenter får information och kunskap om utrymning samt att all personal kan hantera en brandsläckare
• ansvarar för utrymningssäkerheten
• gentemot nyanställda och studenter på respektive institution/motsv ha ett informationsansvar om gällande brandskydd vid universitetet
• utse brandskyddsombud inom sin institution
• ansvarar for att egenkontroll av brandskyddet blir utförd på institutionen enligt checklista.

Brandskyddsombud vid inst/enheter

Brandskyddsombudet har till uppgift att utföra egenkontroll utifrån upprättad checklista, utrymningsplan och brandskyddsplan, samt tillse att resultat av egenkontroll dokumenteras och rapporteras till prefekt/motsv samt kopia till den centrala brandskyddssamordnaren (arbetsmiljösamordnaren). I övrigt ska brandskyddsombudet stödja prefekt i brandskyddsarbetet på institutionen.

Central brandskyddssamordnare (arbetsmiljösamordnaren)

Brandskyddssamordnaren vid universitetet har en central funktion. Brandskyddssamordnaren har ansvar för att:
• upprätta dokumentation, som redovisar universitetets samlade brandskydd inklusive uppföljning och revidering. Vidare ska utbildningsplan för personal och studenter
upprättas.
• svara för information till myndigheter gällande universitetets organisatoriska
brandskydd vid sk systematiserad brandsyn
• svara för information gentemot fastighetsägaren vid förändring av verksamheten som
påverkar det byggnadstekniska brandskyddet
• utifrån checklistor från brandskyddsombuden ge prioriteringsförslag angående
prioriterade brandskyddsåtgärder till arbetsmiljökommittén

Fastighetsägarens anläggningsskötare

är informationsansvarig gentemot kommunens brandförsvar vid brandlarm och har även ett ansvar för orienteringsritningar för brandlarm.

Lärare samt övriga i arbetsledande ställning

har ett ansvar att:
• gentemot berörd avdelning, våningsplan, institution etc se till att utrymning sker och att samtliga utrymmande personer samlas på förutbestämda återsamlingsplatser.
• alltid larma vid konstaterad brand eller röklukt brandkåren via SOS alarm på tel 112 även om byggnaden har brandlarm som är direktuppkopplat till brandkåren.
• följa upprättade utrymningsstrategier och handlingsplaner dvs. Rädda, Larma, Varna, Släck

Alla anställda

Det åligger var och en att känna till utrymningsvägar och universitetets handlingsplan vid brand.

Filmer om brandsäkerhet

 

Brandsäkerhet kontorsmiljö

Brandsäkerhet lärare i undervisande miljö

Brandsäkerhet Labmiljö

Brandsäkerhet Studenter

Frida Fjellström
2021-06-14