Krishantering

Krishanteringsarbetet på Umeå universitet bedrivs på två nivåer: central nivå samt på institutioner, enheter och motsvarande.

En kris kan definieras som "effekten av en oönskad händelse där tidigare erfarenheter och kända reaktioner inte är tillämpliga för att förstå och hantera den aktuella situationen". En kris kan uppstå hastigt, mer eller mindre oväntat och ofta helt utan förvarning. Därför kräver kriser förberedelser, snabba beslut och samordning mellan aktörer. Vid en kris bedöms oftast inte krisorsaken utan förmågan att hantera krisen.

Exempel på kriser

  • Terrorhot
  • Dödsfall
  • Olyckor
  • Kraftigare avvikelser från etik och moral (till exempel hot, våld, trasserier, kränkningar eller mobbning)
  • Händelser inklusive driftstörningar med miljö- eller hälsofarlig påverkan (till exempel kopplade till brand, kemikalier, strålkällor eller mikrobiologiska agenser)
  • Oönskad publicitet eller oönskad spridning av känslig information.

Med krisberedskap menas "förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer".

Organisation

Krishanteringsarbetet på Umeå universitet bedrivs på olika nivåer: på central nivå genom den universitetsgemensamma krisledningsgruppen och lokal nivå på institutioner, enheter och motsvarande. Vid extraordinära kriser sammankallas krisledningsrådet. Universitetets arbete med krishantering ska bedrivas i enlighet med linjeorganisationen.

Krishanteringsorganisation vid Umeå universitet.

Foto:

Krisledningsråd

Vid extraordinära kriser sett till omfattning och tid kan krisledningsrådet sammankallas för att leda och samordna krishanteringen. Rektor beslutar i samråd med universitetsdirektören när detta ska ske. Krisledningsgruppen agerar och rapporterar till krisledningsrådet i de fall denna är aktiverad.

Universitetsgemensam krisledningsgrupp

I krisledningsgruppen ingår universitetsdirektör, studentkårsrepresentant och representanter från förvaltningsenheter med särskilt ansvar. Kontakt med dem sker via larmnummer 090-786 97 00. Krisledningsgruppen ska vara tillgänglig för samhällets räddningstjänst och polis för att förmedla information som underlättar räddningsinsatser.

Institution, enhet och motsvarande

Krisorganisation på varje institution, enhet eller motsvarande. Vid behov finns stöd att tillgå från förvaltningsenheterna med särskilt ansvar och från övriga förvaltningsenheter samt externa aktörer.

Utbildning och övning

Utbildning och övning är en viktig del i det förebyggande arbetet. Varje institution, enhet eller motsvarande ska fortlöpande utbilda och öva inom området, se regel för krishantering och vägledning för mer information. Krisgrupper, både på central nivå och institutions- och enhetsnivå ska ha grundläggande kunskaper i krishantering samt ha god kännedom om hur universitetets krishantering fungerar. Övningar bör ske med jämna mellanrum. Institutionen, enheten eller motsvarande bestämmer själva omfattning, scenario samt tidpunkt. Säkerhetsfunktionen vid Lokalförsörjningsenheten kan bistå vid utbildning och hjälpa till vid övning om behov finns.

Handledd övning för krisgrupp

Nu finns möjlighet för krisgrupper att anmäla sig till en handledd krisledningsövning: Handledd övning för krisgrupp

Utbildningsmaterial 

Här finns exempel på övningar som institutionen eller enheten själva kan genomföra på till exempel en APT: Övningar krishantering.

Utbildningsfilmer

De två utbildningsfilmerna riktar sig till chefer och medlemmar i krisgrupper respektive till medarbetare och ger riktad information om vad en kris är och hur en kris hanteras på Umeå universitet. 

Frida Fjellström
2023-12-13