Krishantering

Krishanteringsarbetet på Umeå universitet bedrivs på två nivåer: central nivå samt på institutioner, enheter eller motsvarande.

En kris kan definieras som "effekten av en oönskad händelse där tidigare erfarenheter och kända reaktioner inte är tillämpliga för att förstå och hantera den aktuella situationen". En kris kan uppstå hastigt, mer eller mindre oväntat och ofta helt utan förvarning. Därför kräver kriser förberedelser, snabba beslut och samordning mellan aktörer. Vid en kris bedöms oftast inte krisorsaken utan
förmågan att hantera krisen.

Exempel på kriser

  • Terrorhot
  • Dödsfall
  • Olyckor
  • Kraftigare avvikelser från etik och moral (hot, våld, trasserier, kränkningar, mobbning etc.)
  • Händelser inkl. driftstörningar med miljö- och/eller hälsofarlig påverkan (brand, kemikalier, gaser, strålkällor, mikrobiologiska agens)
  • Oönskad publicitet, oönskad spridning av känslig information

Med krisberedskap menas, "förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer".

Organisation

Krishanteringsarbetet på Umeå universitet bedrivs på två nivåer: central nivå samt på institutioner, enheter eller motsvarande. Universitetets arbete med krishantering ska bedrivas i enlighet med linjeorganisationen. Den innehåller dock extra resurser i form av en central krisledningsgrupp och förvaltningsenheter med särskilt ansvar.

Krishanteringsorganisation vid Umeå universitet.

Foto:

Central nivå

Krisledningsgrupp med universitetsdirektör, studentkårsrepresentant och representanter från förvaltningsenheter med särskilt ansvar. Kontakt sker via larmnummer 090-786 97 00. Krisledningsgruppen ska vara tillgänglig för samhällets räddningstjänst och polis för att förmedla information som underlättar räddningsinsatser.

Institution, enhet eller motsvarande

Krisorganisation på varje institution, enhet eller motsvarande. Vid behov finns stöd att tillgå från förvaltningsenheterna med särskilt ansvar och
från övriga förvaltningsenheter samt externa aktörer.

Utbildning och övning

Utbildning och övning är en viktig del i det förebyggande arbetet. Varje institution, enhet eller motsvarande ska fortlöpande utbilda och öva inom området, se regel för krishantering och vägledning för mer information. Krisgrupper, både på central nivå och institutions- och enhetsnivå ska ha grundläggande kunskaper i krishantering samt ha god kännedom om hur universitetets krishantering fungerar. Övningar bör ske minst en gång per år. Institutionen, enheten eller motsvarande bestämmer själva omfattning/scenario samt tidpunkt. Säkerhetsfunktionen vid Lokalförsörjningsenheten kan bistå vid utbildning och hjälpa till vid övning om behov finns.

Larmnummer

090-786 97 00

Kontaktinformation

Universitetets säkerhets-/servicenummer
090-786 76 00

Universitetets krisnummer
090-786 97 00

kontaktinformation

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

kontaktinformation

Lisa Redin
Säkerhetssamordnare
090-786 68 10
lisa.redin@umu.se

Frida Fjellström
2021-04-28