Lokalplanering, inredning och hyra

Umeå universitet äger inga lokaler utan hyr centralt och har ett internhyressystem. Hyressystemet, hyresförhandlingar, nyproduktion eller ombyggnad av lokaler samt omförhandlingar av hyresavtal sköter lokalförsörjningsenheten.

Universitetets fastigheter ägs till största del av Akademiska Hus, men också av Balticgruppen och Västerbottens läns landsting. Lokalförsörjningsenheten hyr lokalerna, planerar ny- och ombyggnad och planerar inredning. Fakulteter, institutioner och enheter hyr i sin tur sina lokaler av lokalförsörjningsenheten.

Lokalplanering, renovering och verksamhetsanpassningar

Om en institution eller enhet behöver nya eller större lokaler ska prefekt eller chef ta kontakt med lokalförsörjningsenheten.

Planerade universitetsgemensamma investeringar i nybyggnader, ombyggnader och upprustningar, inredning och utrustningar går att läsa om i universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut.

Slutgiltigt beslut i alla större lokalärenden tas av rektor.

Inredning

Institutionen eller enheten finansierar själv inköp av ny inredning.

Om institutionen eller enheten vill köpa inredning finns information om universitetets upphandlade avtalspartner i avtalskatalogen. Lokalförsörjningsenheten kan även ge rådgivning och hjälp vid inköp av inredning.

Universitetet har möbelförråd med begagnade möbler. Om du är intresserad av någon möbel därifrån till din arbetsplats kan du göra en förfrågan via vårt formulär.

Hyra

Hyran sätts en gång per år av universitetsstyrelsen och beräknas på verksamhetsarean. I internhyran ingår:

  • Ombyggnader av gemensamma lokaler
  • Data- och telenät
  • Säkerhetsanläggning (larm, passagekontroll o.dyl.)
  • Befintlig inredning och utrustning

Underhåll och inköp av ny inredning och utrustning ingår inte.

Samverkan och arbetsmiljökommittén

Utformning av lokaler har stor inverkan på arbetsmiljö och arbetsmiljökommittén har därför en förstärkt roll i lokalfrågor. En gång om året lämnar chefen för lokalförsörjningsenheten översiktlig information om planerade lokalprojekt. Utöver detta informeras arbetsmiljökommittén löpande om planerade om- och nybyggnadsprojekt.

Planering, nybyggnad och ombyggnadsprojekt tas också upp i centrala
samverkansgruppen (CSG) samt respektive fakultets samverkansgrupp.

Läs vidare

Vill du veta mer om lokalplanering, inredning och hyressättning, kan du läsa vidare i Chefshandboken.

Återbruk av möbler

Universitetet har möbelförråd med begagnade möbler. Om du är intresserad av någon möbel därifrån till din arbetsplats kan du göra en förfrågan via Lokalförsörjningens formulär för begagnade möbler.

Kontaktinformation

Möbler och inredning

Inredningsplanerare
Annika Vernersson
090-786 67 69
070-329 30 29
annika.vernersson@umu.se


Ändrade lokalbehov

Lokalplanerare
Cecilia Franzén
090-786 54 04, 072-500 70 29
cecilia.franzen@umu.se

Lokalplanerare
Johanna Westberg
090-786 76 02, 070-564 77 77
johanna.westberg@umu.se

Lokalplanerare
Mats Johansson
090-786 51 40, 070-573 35 17
mats.x.johansson@umu.se

Konsult
Daniel Degerström
090-786 99 48
daniel.degerstrom@umu.se

Jörgen Sandström
2019-06-04