Lokalplanering, inredning och hyra

Umeå universitet äger inga lokaler utan hyr centralt och har ett internhyressystem. Hyressystemet, hyresförhandlingar, nyproduktion eller ombyggnad av lokaler samt omförhandlingar av hyresavtal sköter Lokalförsörjningsenheten.

Universitetets fastigheter ägs till största del av Akademiska Hus, men också av Balticgruppen och Västerbottens läns landsting. Lokalförsörjningsenheten hyr lokalerna, planerar ny- och ombyggnad och planerar inredning. Fakulteter, institutioner och enheter hyr i sin tur sina lokaler av lokalförsörjningsenheten.

Lokalplanering, renovering och verksamhetsanpassningar

Om en institution eller enhet behöver nya eller större lokaler ska prefekt eller chef ta kontakt med lokalförsörjningsenheten.

Planerade universitetsgemensamma investeringar i nybyggnader, ombyggnader och upprustningar, inredning och utrustningar går att läsa om i universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut.

Slutgiltigt beslut i alla större lokalärenden tas av rektor.

Inredning

Institutionen eller enheten finansierar själv inköp av ny inredning.

Om institutionen eller enheten vill köpa inredning finns information om universitetets upphandlade avtalspartner i avtalskatalogen. Lokalförsörjningsenheten kan även ge rådgivning och hjälp vid inköp av inredning.

Universitetet har möbelförråd med begagnade möbler. Om du är intresserad av någon möbel därifrån till din arbetsplats kan du göra en förfrågan via vårt formulär.

Hyra

Hyran sätts en gång per år av universitetsstyrelsen och beräknas på verksamhetsarean. I internhyran ingår:

  • Ombyggnader av gemensamma lokaler
  • Data- och telenät
  • Säkerhetsanläggning (larm, passagekontroll o.dyl.)
  • Befintlig inredning och utrustning

Underhåll och inköp av ny inredning och utrustning ingår inte.

Samverkan och arbetsmiljökommittén

Utformning av lokaler har stor inverkan på arbetsmiljö och arbetsmiljökommittén har därför en förstärkt roll i lokalfrågor. En gång om året lämnar chefen för lokalförsörjningsenheten översiktlig information om planerade lokalprojekt. Utöver detta informeras arbetsmiljökommittén löpande om planerade om- och nybyggnadsprojekt.

Planering, nybyggnad och ombyggnadsprojekt tas också upp i centrala
samverkansgruppen (CSG) samt respektive fakultets samverkansgrupp.

Läs vidare

Lokalförsörjningsplanen ger en sammanfattande beskrivning av universitetets lokalbehov, fungerar som ett strategiskt styrdokument för framtida lokalförsörjning samt ger stöd för optimeringar av lokalnyttjandet inom Umeå universitet.

Lokalförsörjningsplan

Återbruk av möbler

Universitetet har möbelförråd med begagnade möbler. Om du är intresserad av någon möbel därifrån till din arbetsplats kan du göra en förfrågan via Lokalförsörjningens formulär för begagnade möbler.

Kontaktinformation

Möbler och inredning

Inredningsplanerare
Annika Vernersson

Ändrade lokalbehov

Lokalplanerare

Cecilia Franzén
Ansvarar för Arkitekthögskolan, Bildmuseet, Curiosum, Designhögskolan, Externa campus, Konsthögskolan, NTK Origo, NUS internhyresfinansierat, Smedjan samt Universum/Aula Nordica.

Lokalplanerare

Mirja Westling
Ansvarar för Beteendevetarhuset, Förvaltningshuset, Humanisthuset, Humanistpaviljongen, Lärarutbildningshuset, Norra beteendevetarhuset, Polisutbildningshuset, Universitetsledningshuset samt yttre markåtgärder.

Lokalplanerare

Christina Wink
Ansvarar för Fysikhuset, IKSU, MIT-huset, Naturvetarhuset, Samhällsvetarhuset, Teknikhuset samt Östra paviljongen.

Lokalplanerare

Johanna Westberg
Ansvarar för Biologihuset och Universitetsbiblioteket, samt gemensamt bokningsbara lokaler byggprojekt och studentlokaler.

Lokalplanerare

Mats Johansson
Ansvarar för KBC, Norrbyn, UCCB, bokningsbara lokaler och studentföreningars lokaler. 

Frida Fjellström
2023-10-19