Barn- och föräldraledigheter

 

Foto:

Vård av sjukt barn

Beslutsärende: Ska beviljas

Beskrivning: När den anställde är hemma från jobbet för att ta hand om sjukt barn och får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Vård av sjukt barn kan även sökas av släkting, granne, vän. Om frånvaron sträcker sig längre än 8 kalenderdagar ska ersättningsbesked från försäkringskassan bifogas i ärendet.

Ledighet med lön: Nej.

Ansökan: Via PASS.

Koder i PASS:
01: Används när medarbetarens har en lön som understiger 35 813 kr i månaden (from 240101)

02: Används när medarbetaren har en lön som överstiger 35 813 kr i månaden (from 2410101)

Föräldraledighet

Beslutsärende: Ska beviljas om ansökan inkommer minst 2 månader innan önskad ledighet. Kan beviljas om ansökan inkommer med kortare varsel.

Beskrivning: Ledigheten kan sökas fram till och med att barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan.

Ledigheten går att söka efter barnet har fyllt 4 år men är då inte semesterlönegrundande, vilket innebär att om ledigheten är på heltid kan antalet semesterdagar reduceras.

Ledighet med lön: Föräldralön utbetalas till dess barnet blir 4 år.

Ansökan: Via PASS.

Koder i PASS:

Vid föräldraledighet med ersättning från Försäkringskassan:

03: Används när medarbetaren uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan för ett barn som är fött 1 april 2014 eller senare

05: Används när medarbetaren uppbär ersättning på lägstanivå från Försäkringskassan

Vid föräldraledighet utan ersättning från Försäkringskassan:

06: Används för barn som är 1,5 år eller yngre

07: Används för barn som är äldre än 1,5 år, fram till utgången av det skolår då barnet fyller 8 år

08: Används från utgången av det skolår då barnet fyller 8 år till utgången av det skolår då barnet fyller 12 år

Ledighet i samband med barnets födelse

Beslutsärende: Ska beviljas

Beskrivning: Den förälder som inte är gravid kan få ersättning för 10 dagars ledighet i samband med att barnet föds.

Ersättningen från Försäkringskassan kan tas ut innan det har gått 60 dagar sedan hemkomsten efter förlossning/adoption.

Ledighet med lön:

Ansökan: Via PASS.

Koder i PASS:

09: Används när medarbetaren har en lön som understiger 35 813 kronor i månaden (from 240101).

10: Används när medarbetaren har en lön som överstiger 35 813 kronor i månaden (from 2410101).

Graviditetspenning

Beslutsärende: Ska beviljas. Försäkringskassan beslutar om rätten till graviditetspenning. Beslutet ska bifogas ansökan.

Beskrivning: En arbetstagare som är gravid och

inte kan fortsätta sitt vanliga arbete på grund av att det är fysiskt krävande ett innebär risker i arbetsmiljön och
inte kan bli omplacerad till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete
kan få graviditetspenning från Försäkringskassan.

Ledighet med lön: Nej

Ansökan: Via PASS.

Koder i PASS:

11: Används när en arbetstagare är gravid och inte kan fortsätta sitt vanliga arbete på grund av att det är för fysiskt krävande

Ledighet vid omvårdnadsbidrag

Beslutsärende: Ska beviljas. Beslut om omvårdnadsbidrag från försäkringskassan ska bifogas i ärendet.

Beskrivning: En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag enligt Socialförsäkringsbalken, kapitel 22.

Ledighet med lön: Nej.

Ansökan: Via PASS.

Koder i PASS:

12: Ledighet med omvårdnadsbidrag

Besök för medföljande partner mödravårdscentral

Ledighet utan löneavdrag

Birgitta Berglund
2024-04-09