Märkning

Det finns flera regler för märkning och skyltning av ämnen, produkter, lokaler och rörledningar där farliga ämnen förvaras, hanteras eller flödar.

Farliga kemikalier som lagerhålls hos universitetets verksamheter och i universitetets lokaler ska vara klassificerade och märkta enligt reglerna i EU:s förordning för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

Är du osäker på vilken märkning som gäller vid ommärkning så finns information om detta i ECHAS:s databas för klassificerings- och märkningsregistret.
ECHAS:s databas

Klassificeringen, och därmed märkningen, av farliga kemikalier kan förändras över tid, beroende på ny kunskap som tillkommer och som verksamhetsutövare är du skyldig att veta vilken klassificering som gäller. 

Behållare med kemiska ämnen

ska vara märkta i enlighet med CLP och dess gällande klassificering. Av märkningen ska faropiktogram, signalord fara/varning, faroangivelse, skyddsangivelse, eventuellt ytterligare innehåll, leverantörens namn och kontaktuppgifter, samt mängd framgå. Även säkerhetsbladen ska innehålla märkning i enlighet med CLP.

Behållare och slaskar som du själv fyller

Behållare som du själv fyller ska märkas med produktnamn, faropiktogram och signalord. Om det är cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ska det märkas med den informationen. Ansvaret följer linjestrukturen. Tänk på att även behållare för avfall etcetera ska vara märkta.

Faropiktogram finns att köpa på Kemiförrådet.

Förvaringsplatser

Lokaler där kemiska produkter och gasflaskor lagras ska också skyltas med rödvita faropiktogram (enligt CLP) om det har betydelse för säkerheten. Om faropiktogram för "brandfarligt" eller "giftigt" redan finns behövs inte faropiktogrammet för "gas under tryck".

De äldre svartgula varningsskyltarna ska fortsätta att användas vid förvaring och hantering av smittkällor (riskklass 2-4) samt strålkällor (radioaktiva, icke-joniserande) och laser (se bilder nedan).

 

Foto:

Rörledningar

Synliga rörledningar i vilka farliga kemiska produkter (vätskor, gaser) flödar ska vara märkta med faropiktogram, produktens namn och en pil för strömningsriktningen. Lämpligt är också att rörledningarna har färgmärkning enligt SS 741.

 Exempel på märkning av rörledning

Foto:

 

 

 

 

 

Andra typer av skyltar

Även andra typer av skyltar kan vara nödvändiga inom laborativ verksamhet, till exempel påbudsskyltar, nödskyltar och skyltar som visar var brandutrustning och första hjälpen finns. 
Arbetsmiljöverket: Information om skyltar

Frida Fjellström
2024-01-02