Märkning

Det finns flera regler för märkning och skyltning av ämnen, produkter, lokaler och rörledningar där farliga ämnen förvaras, hanteras eller flödar.

NYHET: Aktuellt

Från och med den 1 juni 2019 ska alla farliga kemikalier som lagerhålls hos universitetets verksamheter och i universitetets lokaler vara klassificerade och märkta enligt reglerna i EU:s förordning för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). Det innebär till exempel att ämnena/blandningarna, oavsett när de har köpts in, ska vara märkta med de vit-röd-svarta faropiktogrammen (ej organgesvarta) samt de andra krav som CLP-förordningen föreskriver och som också finns specificerade i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43). Sedan tidigare, den 1 juni 2017, finns krav på att kemiska ämnen och blandningar som köps in vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP.

Är du osäker på vilken märkning som gäller vid ommärkning så finns information om detta i ECHAS:s databas för klassificerings- och märkningsregistret. (https://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database)

Klassificeringen, och därmed märkningen, av farliga kemikalier kan förändras över tid, beroende på ny kunskap som tillkommer och som verksamhetsutövare är du skyldig att veta vilken klassificering som gäller. Vill du hålla dig uppdaterad om förändringar och nya regler så kungörs dessa fortlöpande i Kemikalieinspektionens nyhetsbrev, vilket du kostnadsfritt kan anmäla dig till. (https://www.kemi.se/pressrum/)

Behållare med rena kemiska ämnen

ska vara märkta i enlighet med CLP och dess gällande klassificering. Av märkningen ska faropiktogram, signalord fara/varning, faroangivelse, skyddsangivelse, ev. ytterligare innehåll, leverantörens namn och kontaktuppgifter, samt mängd framgå. Även säkerhetsbladen ska innehålla märkning i enlighet med CLP.

Behållare med kemiska blandningar

ska märkas i enlighet med CLP och dess gällande klassificering eller med produktens namn och de faropiktogram som gäller enligt CLP och där så är fallet med texten "kan ge cancer", "kan ge allergi, "kan skada arvsmassan" eller "kan störa reproduktionen". Säkerhetsdatabladen ska innehålla all information om korrekt märkning enligt CLP.

Märkning av behållare med kemisk produkt

Foto:

Märkningen ska vara tydlig. Signalordet "fara" innebär en högre risk än signalordet "varning" och ska väljas i första hand. Informationen ska vara på svenska och fler språk om så krävs. Undantag finns för små förpackningar, mindre än 125 ml, och vid kortvarig hantering då det är uppenbart vad en behållare innehåller.

 

Foto:

 Behållare och slaskar som du själv fyller

Behållare som du själv fyller ska märkas med produktnamn, faropiktogram och signalord. Om det är cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ska det märkas med den informationen. Ansvaret följer linjestrukturen. Tänk på att även behållare för avfall etc. ska vara märkta.

Faropiktogram finns att köpa på Kemiförrådet.

Undantag
Märkning av behållare med farliga kemiska produkter får begränsas till enbart produktens namn eller utelämnas helt om andra åtgärder säkerställer att detta inte innebär ökad risk för ohälsa eller olycksfall och om det allmänna märkningskravet i AFS 2014:43, 18 § uppfylls. Att enbart märka med produktens namn eller helt utelämna märkning förutsätter normalt att man har arbetsrutiner som är väl utarbetade och en i övrigt god risk- och skyddsinformation. Om man skyltar området där det finns en farlig kemisk produkt, till exempel ett dragskåp eller en uppställningsplats så kan man i vissa fall utelämna märkning eller enbart märka med produktens namn. Vid kortvarig hantering där det är uppenbart för alla berörda vad kärlen innehåller behöver märkning inte heller ske.

Förvaringsplatser

Lokaler där kemiska produkter och gasflaskor lagras ska också skyltas med rödvita faropiktogram (enligt CLP) om det har betydelse för säkerheten. Om faropiktogram för "brandfarligt" eller "giftigt" redan finns behövs inte faropiktogrammet för "gas under tryck".

De äldre svartgula varningsskyltarna ska fortsätta att användas vid förvaring och hantering av smittkällor (riskklass 2-4) samt strålkällor (radioaktiva, icke-joniserande) och laser (se bilder nedan).

 

Foto:

Rörledningar

Synliga rörledningar i vilka farliga kemiska produkter (vätskor, gaser) flödar ska vara märkta med faropiktogram, produktens namn och en pil för strömningsriktningen. Lämpligt är också att rörledningarna har färgmärkning enl. SS 741.

 Exempel på märkning av rörledning

Foto:

För rörledningar som inte är korrekt märkta kan en sanktionsavgift utkrävas (150 000 kr för den arbetsplats som har fler än 500 arbetstagare).

Andra typer av skyltar

Även andra typer av skyltar kan vara nödvändiga inom laborativ verksamhet, t.ex. påbudsskyltar, nödskyltar och skyltar som visar var brandutrustning och första hjälpen finns.

 

Foto:

 

Kontaktinformation

Richard Olsson
Fastighetschef
090-786 67 28
richard.olsson@umu.se

Frida Fjellström
2021-09-30