Årscykel ekonomi

Institutioner och enheter ska på på givna tider upprätta och sända nedanstående dokument till Ekonomienheten. Exakta tidpunkter meddelas på annat sätt.

Dokumenten och rapporterna ska granskas och skrivas under av dig som chef vid enheten. Flertalet dokument och rapporter ingår som bilaga i årsbokslutet.

Januari - årsbokslut

  • Inventeringsdokument – varulager
  • Inventeringsdokument – handkassa
  • Specifikation – depositioner
  • Statusändringar på bidrags - och uppdragsfinansierade projekt
  • Rapporterna MINUSP och MINUSR

Mars - inlämning av material för arkivering

  • Bokföringsmaterial från institutioner/enheter för slutlig arkivering och gallring.

Juni - inventering av anläggningstillgångar

  • Inventeringsdokument - anläggningstillgångar och stöldbegärliga förbrukningsinventarier
  • Inventeringsdokument - leasade anläggningar

Kontakt Ekonomienheten

Christina Adolfsson
Enhetschef
090-786 51 78

Besöksadress
Förvaltningshuset
Västra flygeln, plan 3

Daniel Wahlström
2022-09-21