Ersättningar till anställda

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

 

Foto:

Övertid och mer tid för läraranställda

Övertid är tid som en heltidsanställd jobbar utöver sin ordinarie arbetstid.

För läraranställda ska det normalt sett inte förekomma någon övertid eller mertid – samtliga arbetsuppgifter för en lärare ska rymmas inom årsarbetstiden.

Om det uppkommer särskilda behov av att lärare fullgör arbetsuppgifter som inte ryms inom årsarbetstiden kan prefekten beordra upp till 150 timmar övertid. Mer övertid än 150 timmar kräver dekanens medgivande.

Vid övertid utgår ett övertidstillägg per timme som beräknas genom att dela medarbetarens månadslön med 94.

Övertid och mertid för T/A-anställda

Övertid är tid som en heltidsanställd jobbar utöver sin ordinarie arbetstid.

T/A-anställda kan beordras att arbeta övertid högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad. Övertiden kan kompenseras genom övertidstillägg eller ledighet.

Övertidstillägget per timme beräknas genom att dela medarbetarens månadslön med 94 för enkel övertid och med 72 för kvalificerad övertid.

Enkel övertid

Med enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad övertid. Det betyder att en vanlig vardag betalas enkel övertid ut efter ordinarie arbetstid fram till kl 21,59. 

Kvalificerad övertid

Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete:

  • mellan klockan 19.00 på fredag och klockan 07.00 på måndag,
  • mellan klockan 19.00 på dag före Trettondedag Jul, Första Maj, Kristi Himmelsfärdsdag eller Nationaldagen och klockan 07.00 närmast följande vardag
  • mellan klockan 19.00 på Skärtorsdagen och klockan 07.00 på dagen efter Annandag Påsk
  • mellan klockan 19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen
  • i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00.

Övertidstillägg betalas inte för kortare tid än 15 minuter i följd.

Kompensationsledighet

  • Kompensationsledighet för enkel övertid beräknas med den arbetade tiden gånger 1,5.
  • Kompensationsledighet för kvalificerad övertid beräknas med den arbetade tiden gånger 2,0.

Kompensationsledighet ska tas ut senast kalendermånaden efter den då övertidsarbetet fullgjordes, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om något annat.

Mertid

Mertid är tid som en deltidsanställd jobbar utöver sin arbetstid upp till arbetstidsmåttet för heltid.

Mertidstillägg per timme beräknas genom att dela medarbetarens månadslön (uppräknad till heltid) med 142.

Tillägg för obekväm arbetstid

För läraranställda - aftonundervisning

För T/A-anställda - se arbetstidsavtal för vilka anställda som omfattas av avtalet för OB-tillägg.

Se lokala lokala kollektivavtal och överenskommelser till höger.

Beredskapstillägg

Se lokala kollektivavtal och överenskommelser till höger. 

Vid sjötjänstgöring

Sjötjänstgöring innebär att en medarbetare arbetar ombord på ett fartyg eller en båt. Vid Umeå universitet förekommer sjötjänstgöring inom Umeå marina forskningscentrum, UMF.

Tiden för sjötjänstgöring räknas från tidpunkten då fartyget eller båten lämnar kaj till dess den åter lägger till vid kaj.

Sjötillägg

Om sjötjänstperioden pågår i tre timmar eller mer ska ett sjötillägg betalas ut. Ersättningsbeloppet beräknas baserat på antalet påbörjade tretimmarsperioder.

Expeditionsledartillägg

En expeditionsledare har ledningsansvar vid expeditioner till havs. 

Expeditionsledaren ersätts med ett lönetillägg som betalas ut för varje påbörjad tretimmarsperiod till havs.  

Flyttningsersättning

Regler för flyttningsersättning finns i Villkorsavtal och Villkorsavtal-T (läs villkorsavtalen på sidan om Anställningsvillkor).

En person kan få flyttningsersättning om berörd prefekt anser att det finns särskilda skäl till detta. I övrigt hänvisas till kap 11 i Villkorsavtalen.

Respektive prefekt beslutar i ärendet och kostnaderna tas från institutionens konto.

Villkor för flyttersättning

En arbetstagare som byter arbetsort inom landet får flyttersättning:

  • om bytet av arbetsort sker utan arbetstagarens egen önskan eller
  • om bytet av arbetsort sker på grund av att arbetstagaren går över till en organisatoriskt högre anställning hos arbetsgivaren eller inom myndighetsområdet 
  • om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl att betala flyttersättning.

Flyttersättning lämnas dock endast till den som omfattas av vårt kollektivavtal både före och efter bytet av arbetsort, om inte arbetsgivaren beslutar om något annat. Med arbetsort avses den ort som är arbetstagarens vanliga verksamhetsort.

Särskilda skäl
Arbetsgivaren får besluta att en arbetstagare ska få flyttersättning eller ersättning för resa i andra fall än de som anges i avtalet, om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl.

Flyttresa

Vid resa i samband med flyttning får arbetstagaren samma resekostnadsersättning m.m. som gäller vid tjänsteresa. Resekostnadsersättning lämnas också för medflyttande familjemedlem.

Flyttlass

Transport av bohag med vikt högst upp till 15000 kilo från den gamla till den nya bostaden bekostas av respektive institution/enhet som då bokför kostnaderna för flyttningsersättning. Viktgränsen 15000 kilo gäller dock inte om flyttningen är föranledd av att arbetstagaren har bytt arbetsort utan egen önskan.

Transporten ska göras av ett transportföretag som arbetsgivaren godkänner. Uppgift om vilket avtal som gäller vid bohagstransporter finns i Umeå universitets avtalskatalog.

Respektive institution/enhet bekostar också transport av bohag från tillfällig till fast bostad på den nya orten, om arbetstagaren inte har kunnat få fast bostad när han börjar det nya arbetet.

Respektive institution/enhet får medge att en arbetstagare som utför bohagstransporten med eget eller hyrt fordon, får skälig ersättning för sina kostnader.

Arbetstagaren har vidare rätt till ersättning för kostnader för transport av sådan bil eller båt som fordras för hans/hennes arbete.

Gardinpengar

Arbetstagaren har rätt till s.k. gardinpengar med 2 000 kronor om den tidigare bostadsytan var högst 50 m2. Om den tidigare bostadsytan översteg 50 m2 höjs beloppet med 300 kronor för varje påbörjat 25-tal m2 som ytan översteg 50 m2.

 

Birgitta Berglund
2023-04-19