Direktupphandling

Med direktupphandling menas en upphandling utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde under direktupphandlingsgränsen på 626 284 kr.

Som direktupphandling betraktas aldrig köp som sker från ett ramavtal. Detta kallas istället för avrop. Direktupphandling förutsätter således att det inte finns några upphandlade avtal för den aktuella varan/tjänsten. Att genomföra en direktupphandling trots att upphandlade avtal finns för aktuell vara/tjänst är alltså otillåtet och kan resultera i skadestånd och upphandlingsskadeavgift. Beslut att genomföra direktupphandlingar åligger prefekt eller enhetschef.

När ni ska köpa in varor eller tjänster vars kontraktsvärde över en fyraårsperiod är under direktupphandlingsgränsen (626 284 kr) och inga existerande avtal finns kan det vara möjligt att genomföra en direktupphandling. Beroende på kontraktsvärdet ställs det olika krav på dokumentering av direktupphandlingen:

  • Direktupphandling vid kontraktsvärde under 50 000 kr: Ni bör fråga minst tre leverantörer och välj den leverantör som bäst uppfyller behoven. Om kontraktsvärdet understiger 50 000 kr finns inga krav på att dokumentera direktupphandlingen.
  • Direktupphandling vid kontraktsvärde 50 000 - 626 284 kr: Ni bör fråga minst tre leverantörer och välj den leverantör som bäst uppfyller behoven. Dessutom ska ni dokumentera direktupphandlingen enligt blanketten "Dokumentation av direktupphandling". Papperskopior/digitala kopior av blanketten samt bilagor skickas till Området för Upphandling och Inköp för arkivering.

Samråd med Området för Upphandling och Inköp

Direktupphandlingar med ett kontraktsvärde mellan 50 000 – 626 284 kronor ska alltid ske i samråd med Upphandling och Inköp. Upphandling och Inköp bedömer om en direktupphandling bör genomföra. I bedömningen kontrolleras om varor och tjänster av samma slag som köps in på hela Universitetet under ett räkenskapsår understiger direktupphandlingsgränsen på 615 312 kr eller inte.

För att vi ska kunna utreda ert planerade inköp och ge er vår bedömning är det viktigt att ni ger oss så fullständig information som möjligt om köpet. Så som beskrivning av varan/tjänsten, finansiering, kostnad inkl. varan/tjänsten, frakt, service osv.

Skicka er förfrågan om att genomföra en direktupphandling till upphandling@umu.se.

Är bedömning att en direktupphandling inte bör genomföras ska istället en annonserad upphandling ske. För ytterligare information om detta läs vidare här.

Avtalade produkter & tjänster

Vid frågor

Kontakt Området för Upphandling och Inköp via upphandling@umu.se.

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Linnea Westberg
2022-01-17