Namnteckningsprov och delegationer

Som myndighet är Umeå universitet skyldigt att förordna de tjänstemän som får förfoga över myndighetens medel. Behörigheten ska fastställas i arbetsordning eller på annat sätt varvid behörighetsområden fastställs.

En förteckning över de personer som har rätt att förfoga över myndighetens medel ska upprättas och uppdateras kontinuerligt. Chefer ska skicka in namnteckningsprov till Ekonomienheten.

Detta regleras av Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter till 22 § i "Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring"

Delegering av rätt att besluta om utbetalning

Chefen kan, om det är motiverat av praktiska skäl, delegera rätten att teckna beslut om utbetalning. Observera dock att chefens ansvar för institutionens ekonomi alltid kvarstår. Delegation får bara göras till person med tillräcklig ekonomisk insikt och ska anpassas till övriga ansvars- och befogenhetsnivåer inom institutionen. Chefen ansvarar för att ingen person ensam ska kunna handlägga ett ärende med ekonomiska konsekvenser.

Beslut om delegation ska göras för en begränsad period och inte längre än den period för vilken chefen är förordnad. Om chefens förordnande löper tillsvidare kan delegationen skrivas maximalt två år i taget. Beslutet ska undertecknats av såväl chef som mottagare av delegation. Då chef får förlängt förordnande och vid byte av chef ska nytt namnteckningsprov och nya delegationer upprättas.

De personer som har behörighet att betalattestera/signera fakturor och bokföringsordrar i ekonomisystemet Raindance ska stämma överens med de personer för vilka namnteckningsprov och delegationer upprättats.

Blanketter

Blanketterna Namnteckningsprov och Delegation ska sändas till Ekonomienheten som har till uppgift att förvara blanketterna på ett sådant sätt att de är skyddade mot till exempel brand och stöld. Enligt bilaga till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar (RA-FS 2004:3) ska handlingarna bevaras och ska undantas från gallring.​

Kontakt Ekonomienheten

Christina Adolfsson
Enhetschef
090-786 51 78

Besöksadress
Förvaltningshuset
Västra flygeln, plan 3

Daniel Wahlström
2022-09-21