Disciplinåtgärder

Disciplinärenden hanteras vid Umeå universitet av två olika nämnder – Disciplinnämnden för studenter och Personalansvarsnämnden för anställda.

Disciplinåtgärder mot studenter

Enligt högskoleförordningen får universitetet använda disciplinära åtgärder mot studenter som:

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Allt misstänkt anmäls till rektor som ska utreda ärendet. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Vissa händelser kan även vara en anledning till polisanmälan.

På externwebben finns information som riktar sig till studenter om vad som menas med fusk och plagiat, vad som händer vid fusk och hur fusk kan undvikas. 

Anmäl till rektor

Om en anställd misstänker att en student fuskat, trakasserat eller stört verksamhet på olika sätt, ska det anmälas till rektor.

Blankett för anmälan av möjlig förseelse vid studieprestation hittar du till höger under Blankett och regel. Där finns även länk till aktuellt regelverk samt en framtagen rutin för hantering i lärplattformar.

Disciplinnämnden prövar

Om rektor lämnar vidare ärendet till disciplinnämnden utreder nämnden ärendet vidare. Utifrån det som hänt kan de antingen ge en varning till studenten eller stänga av studenten.

Disciplinåtgärder mot anställda

Om en anställd begår ett brott i tjänsten eller åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren, kan arbetsgivaren agera både straffrättsligt och disciplinrättsligt. Det innebär till exempel avsked eller avstängning från tjänst.

Ärenden som handlar om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden (när anställningen inte är en provanställning), disciplinansvar, åtalsanmälan eller avstängning är det Personalansvarsnämnden som fattar beslut.

Läs mer om Personalansvarsnämnden

2023-10-06