Disciplinåtgärder

Disciplinärenden hanteras vid Umeå universitet av två olika nämnder – Disciplinnämnden för studenter och Personalansvarsnämnden för anställda.

Student

Enligt högskoleförordningen får universitetet använda disciplinära åtgärder mot studenter som

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller
  4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Allt misstänkt anmäls till rektor som ska utreda ärendet. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning. Vissa händelser kan även vara en anledning till polisanmälan.

Anmäl till rektor

Om en anställd misstänker att en student fuskat, trakasserat eller stört verksamhet på olika sätt, ska det anmälas till rektor.

Blankett för anmälan av möjlig förseelse vid studieprestation hittar du till höger under Blankett och regel. Där finns även länk till aktuellt regelverk samt en framtagen rutin för hantering i lärplattformar.

Disciplinnämnden prövar

Om rektor lämnar vidare ärendet till disciplinnämnden utreder de ärendet vidare. Utifrån det som hänt kan de antingen lämna ut en varning till studenten eller stänga av studenten.

Anställd

Om en anställd begår ett brott i tjänsten eller åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren, kan arbetsgivaren agera både straffrättsligt och disciplinrättsligt. Det innebär till exempel avsked eller avstängning från tjänst.

Ärenden som handlar om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden (när anställningen inte är en provanställning), disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning är det Personalansvarsnämnden som fattar beslut.

Läs mer på sidan Avslut av anställning .

Kontaktinformation

Anna-Karin Sjölund-Alm
090-786 7648

Chatarina Larson
090-786 5351

Elisabeth Mach
090-786 5726

Linda Lundmark
090-786 5088

Maria Karlsson
090-786 6932

Marit Juselius
090-786 8071

Rebecka Seton
090-786 5489

Tina Nordström
090-786 9285

Tobias Nyström
090-786 8828

E-post skickas till
universitetsjurist@umu.se

Chatarina Wiklund
2021-04-28