Medarbetarundersökning – information för dig som är chef

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Medarbetarundersökningen är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Syftet med undersökningen är att stärka det som är bra och åtgärda sådant som fungerar mindre bra.

 

Foto:

I mars genomfördes den digitala enkäten för medarbetarundersökningen 2021.

Enkätundersökningen genomfördes av Personalenheten i samarbete med företaget Springlife.

Som chef ansvarar du för att:

 • ta del av resultatet för din institution eller enhet
 • presentera resultatet för medarbetarna på en arbetsplatsträff (APT)
 • presentera resultatet för er lokala samverkansgrupp (LSG)
 • arbeta fram förslag på åtgärder tillsammans med medarbetarna, arbetsmiljöombudet och företrädaren för lika villkor
 • dokumentera åtgärderna i Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder. Handlingsplanen ska biläggas VP 2022.
 • ta stöd av din närmaste chef och/eller HR om du behöver någon att diskutera resultatet med eller hur ni ska planera den fortsatta processen

Det är viktigt att du avsätter tillräckligt med tid för att kunna föra en dialog med gruppen kring förbättringsområden och prioritera dessa. Du leder gruppdialogen och uppmuntrar till engagemang och är lyhörd för gruppens åsikter.

Tanken är att du och dina medarbetare tillsammans ska komma fram till förbättringsområden med tillhörande åtgärder som ni sedan ska fortsätta arbeta med och följa upp löpande t ex i samband med APT .

Fokus i arbetet med resultatet är att arbeta med förbättringsområden ni själva kan påverka och att ni skickar vidare det ni inte kan påverka till rätt "ägare".

Syftet är inte att du som chef ska få en önskelista med åtgärder från dina medarbetare, utan att handlingsplanen ska innehålla sådant som gruppen själv kan arbeta vidare med genom ditt stöd.

Målet är att resultatet mynnar ut i en konkret handlingsplan som sedan följs upp tillsammans med medarbetarna.

Resultatet av medarbetarundersökningen

Sara Lundgren från Springlife presenterar Umeå universitets övergripande resultat i medarbetarundersökningen 2021 samt ger en genomgång av frågebatteriet och Springlifes (47 minuter, från 23 april 2021).

Nils Eriksson, Utbildningsledare vid Kansliet för samhällsvetenskap, sammanfattar medarbetarundersökningen för Universitetsstyrelsen och presenterar ett urval av fördjupade analyser och en jämförelse med tidigare medarbetarundersökningar. MAE 2021 Presentation US juni 2021

Här hittar du Umeå universitets övergripande resultat från medarbetarundersökningen 2021. I Resultatguiden för Umeå universitet ser du vilka frågor som besvarades under Springlifes olika förbättringsområden, samt en förklaring till vad de olika förbättringsområdena betyder.

Om chefsportalen (Springlife Online)

Som prefekt eller chef tar du del av det sammanställda resultatet i chefsportalen SOL (Springlife Online). Inloggningsuppgifter skickades ur via e-post redan i februari. Resultatet för institutionen/enheten har publicerats i SOL under april.

Tips angående åtgärder och förbättringar

Vilka åtgärder som kan behöva göras till följd av medarbetarundersökningen beror givetvis helt och hållet på vad resultatet visar för er institution eller enhet.

Besök gärna sidan Arbetsmiljö vid hemarbete för att få en översiktlig bild av vad du som chef kan göra för att ytterligare undersöka och förbättra dina medarbetares arbetsmiljö när vi arbetar hemifrån på grund av pandemin. Sidan beskriver bland annat hur du kan genomföra en digital arbetsmiljörond.

Om genomförandet av medarbetarundersökningen 2021

Undersökningen låg öppen att svara på från 2 mars till och med 23 mars 2021. Enkäten skickades ut i en svensk och en engelsk version.

Frågorna i medarbetarundersökningen 2021 innefattar områdena:

 • bakgrundsfrågor
 • arbetssituation
 • medarbetarindex
 • frågor till chefer
 • ledning
 • organisation
 • effektivitet
 • hälsa
 • lika villkor
 • covid-19

Mer information om enkäten finns på Aurora: 

Medarbetarundersökning

Therese Holmgren
2023-09-18