Ledighet utan löneavdrag

Flyttning

Beslutsärende: Ledighet ska beviljas för högst en dag vid flyttning. 

Beskrivning: Gäller när den anställde själv flyttar och kan beviljas flera gånger per kalenderår.

Ledighet med lön: Ja

Ansökan: I PASS

Orsak till ledighet i PASS: Flyttning med lön 1 dag

Flyttning vid beviljad flyttersättning

Beslutsärende: Om flyttersättning lämnas ger avtalet rätt till ledighet utan löneavdrag högst 3 dagar.

Beskrivning: 

Villkor för flyttersättning

En arbetstagare som byter arbetsort inom landet har rätt till flyttersättning:

  • om bytet av arbetsort sker utan arbetstagarens egen önskan 
  • om bytet av arbetsort sker på grund av att arbetstagaren går över till en organisatoriskt högre anställning hos arbetsgivaren eller inom myndighetsområdet eller
  • om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl att betala flyttersättning.
  • Flyttersättning lämnas dock endast till den som omfattas av vårt kollektivavtal både före och efter bytet av arbetsort.

Med arbetsort avses den ort som är arbetstagarens vanliga verksamhetsort.

Särskilda skäl
Arbetsgivaren får besluta att en arbetstagare ska få flyttersättning eller ersättning för resa i andra fall än de som anges i avtalet, om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl.

Ledighet med lön: Ja

Ansökan: På blanketten "Ledighetsansökan LA7", ange kod A (Annan ledighet).

Fackligt förtroendemannauppdrag, centralt uppdrag

Beslutsärende: Ledighet ska beviljas

Beskrivning: Gäller centralt uppdrag som facklig förtroendeman.

Bifoga underlag där arbetstagaren styrker behovet av ledigheten till exempel genom att visa kallelsen till sammanträdet.

Ledighet med lön: Högst 10 arbetsdagar per kalenderår.

Ansökan: I PASS 

Besök för blivande förälder hos mödravårdscentral

Beslutsärende: Ska beviljas 

Beskrivning: Om det behövs får en arbetstagare som ska bli förälder, men inte är den gravida, vara ledig utan löneavdrag vid två tillfällen per barnsbörd i syfte att följa med på besök hos mödravårdscentral.

Anmärkning
Denna bestämmelse är inte tillämplig från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse fram till förlossningsdagen, eftersom föräldrapenning då kan utbetalas enligt SFB (socialförsäkringsbalken).

Ledighet med lön: Ja

Ansökan: I PASS 

Släktangelägenhet

Beskrivning: Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst 10 arbetsdagar per kalenderår. Tillämpningen av antal dagar utan löneavdrag utgår från avtalstext och råd från villkorsavtalen.

Ledighet med lön: Se medarbetarwebben Ledighet utan löneavdrag

Ansökan: I PASS

Läkarbesök och i vissa fall tandläkarbesök

Beskrivning:

Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. i följande fall:

  • läkare ansluten till högkostnadsskyddet
  • företagshälsovård
  • öppen vård
  • mödravårdscentral
  • blodgivning
  • Undersökningar eller behandlingar som ingår i högkostnadsskyddet, efter remiss av tandläkare eller läkare samt vid akuta tandbesvär.

Råd i villkorsavtalet till 9 kap. 1 § Ledighet med lön

Ledighet enligt denna paragraf ges under förutsättning att läkarbesöket (motsvarande) behöver göras på arbetstid.

Exempel

En arbetstagare som är halvtidssjukskriven ordineras sjukgymnastik.

Besöken hos sjukgymnast "behöver" då inte ske på arbetstid utan bör normalt kunna förläggas på den lediga tiden.

Med besök hos företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral avses inte bara besök hos läkare utan även till exempel distriktssköterska, sjukgymnast, kurator eller barnmorska.

Ledighet med lön: Ja

Ansökan: I PASS

Birgitta Berglund
2024-01-03