Arbetsmiljöombud och arbetsmiljö- och likavillkorskommitté

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Arbetsmiljöombuden vid Umeå universitet spelar en viktig roll i det gemensamma arbetet med att stärka en arbetsmiljö som främjar hälsa, inspirerar till engagemang och förebygger olyckor på arbetsplatsen. Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén är en kommitté som ska delta i planeringen av och ge riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombud är medarbetarnas språkrör i arbetsmiljöfrågor och är en länk mellan medarbetarna och dig som chef. Arbetsmiljöombud är samma sak som skyddsombud. Alla arbetsplatser med fler än fem medarbetare ska ha minst ett arbetsmiljöombud. Är det en stor arbetsplats, eller att verksamheten bedrivs på olika våningar, i olika byggnader eller på flera orter bör fler arbetsmiljöombud utses. Även ersättare bör utses för att kunna representera medarbetarna exempelvis vid möten i händelse av att ordinarie arbetsmiljöombud får förhinder.

Arbetsmiljöombud i personalkatalogen

Arbetsmiljöombud behöver läggas till som arbetsmiljöombud även i Personalkatalogen av katalogansvarig vid enheten/institutionen. Detta då behörigheten är kopplat till det digitala tillbudsrapporteringssystemet IA.

Huvudarbetsmiljöombud

Eftersom universitetet är en stor arbetsplats med många arbetsmiljöombud så har universitetet även huvudarbetsmiljöombud. Deras främsta uppgift är att samordna och utveckla arbetsmiljöombudens verksamhet på en mer strategisk nivå.

Studerandearbetsmiljöombud

Institutioner och enheter med studenter ska inkludera studenternas arbetsmiljö i sitt arbetsmiljöarbete. De ska bjudas in till lämpliga möten där studenternas arbetsmiljö diskuteras, exempelvis den lokala samverkansgruppen.

Läs mer om arbetsmiljöombudets roll 

Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén 

Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén (ALV-kommittén) är en lagstadgad kommitté som ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet på universitetet och ge riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetet med aktiva åtgärder och andra insatser som leder till en god arbetsmiljö på lika villkor. ALV-kommittén verkar på en universitetsövergripande nivå där både arbetsgivarföreträdare, huvudarbetsmiljöombud, fackliga representanter och studentrepresentanter.

Läs mer om Arbetsmiljö- och likavillkorskommittén

Arbetsmiljöombud

Universitetets arbetsmiljöombud 2023-03-01—2026-02-28

Arbetsmiljöombud vid Umeå universitet

Listan över arbetsmiljöombud uppdateras fortlöpande.

Huvudarbetsmiljöombud 2023-04-01 – 2026-03-31

Stefan Fleig, telefon 090-786 59 98
Anita Pettersson-Strömbäck, telefon 090-786 88 34
Jenny Pettersson-Bergström, telefon 090-786 99 83

Huvudstuderandearbetsmiljöombud t.o.m. våren 2023

Victor Göthesson, NTK
studiesocialt@ntkumea.se

Ella Svender, Medicinska studentkåren
studiesocialt@medicinska.se

Molly Hansson, Umeå studentkår
likavillkor@umeastudentkar.se

Annelie Mellström
2024-03-07