Produkter med dubbla användningsområden

Produkter med dubbla användningsområden (PDA) kan ha både en civil och en militär användning. När universitetet ska exportera produkter som faller inom detta område utanför EU krävs det en exportkontroll.

Vid export av PDA ut ur EU krävs alltid tillstånd. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till annat land inom EU. EU har även åtta gemensamma generella exporttillstånd till ett antal förutbestämda destinationer. Mer information om produkter med dubbla användningsområden hittar du på Inspektionen för strategiska produkters webbsidor om PDA.

I vilka situationer är det här viktigt för dig?

Efterlevnad av lagstiftning kopplat till strategiskt känsliga produkter kan vara tillämplig i olika situationer:

 • I ett forsknings- eller samverkansprojekt med utländska parter.
 • När ett avtal ingås med utländsk part
 • När medarbetare som hanterar strategiskt känsliga produkter deltar i internationella konferenser eller i andra sammanhang där det även deltar representanter från andra stater.
 • Då forskningsdata som innehåller information om strategiskt känsliga produkter delas till exempel via en molntjänst
 • När begagnad utrustning, överblivna produkter, kemikalier, biologiska agens etcetera säljs eller skänks till utländska universitet.
 • Vid expeditioner där man tar med avancerade instrument eller kemikalier
 • Hantering av strategiskt känsliga produkter i sammanhang där det föreligger risk för spridning till utländska kontakter.

 

Vilken forskning omfattas?

De produkter och den teknik som klassificeras som PDA finns listade och beskrivna i bilaga I och IV till EU förordning nr 2021/821 (PDA-förordningen). Här hittar du bilagorna. De kontrollerade produkterna delas upp i 10 olika kategorier och omfattar:

 • Kategori 0 Kärnmaterial, anläggningar och utrustning
 • Kategori 1 Särskilda material och därtill hörande utrustning
 • Kategori 2 Materialbearbetning
 • Kategori 3 Elektronik
 • Kategori 4 Datorer
 • Kategori 5 Telekommunikation och "informationssäkerhet"
 • Kategori 6 Sensorer och lasrar
 • Kategori 7 Navigation och avionik
 • Kategori 8 Marint
 • Kategori 9 Rymd och framdrivning

Inom högskolor och universitet kan det till exempel röra sig om specifika humana eller animala patogener och toxiner (kategori 1), vissa kemikalier (kategori 1), avancerade datorer (kategori 4) eller mätinstrument (kategori 6).

I begreppet PDA inkluderas även teknologier för utveckling, produktion eller användning (inklusive programvara) av produkter specificerade i ovan nämnd bilaga.

Listan över forskningsområden som sannolikt påverkas av exportkontroll. (se sida 38). Förteckningen är inte uttömmande. 

Till stöd för klassificeringen har universitetet tagit fram en checklista: Checklista - strategiskt känsliga produkter.

Vad är export?

Med export avses överföring till land utanför EU, och det inkluderar:

 • Fysisk transport
 • Elektronisk överföring
 • Muntlig teknologiöverföring.

Överföring av teknik med hjälp av elektroniska medier (till exempel via e-post eller via internet) till en destination utanför EU definieras som export.

Vetenskaplig publicering liksom muntlig överföring av teknik omfattas också av exportkontrollreglerna.

Exportkontroll kan vara aktuellt vid till exempel internationella forskningsprojekt där det är viktigt att ansvar för eventuella exporttillstånd regleras i avtalen. Ett annat exempel är deltagande i internationella konferenser.

Den som exporterar produkter eller teknik ur landet är skyldig att ta reda på om dessa klassificeras som PDA. Även om inte tillstånd behövs för överföring inom EU finns en informationsskyldighet om det rör PDA.

Så här ansöker du om export av produkter med dubbla användningsområden

Kategori 1-9:

För kategori 1-9 ansvarar Inspektionen för strategiska produkter. För produkter som faller inom ansvarsområdet kan du:

Det finns också åtta gemensamma EU-generella exporttillstånd

Kategori 0:

För kategori 0 ansvarar Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den som ska exportera ett kärnämne eller andra kärntekniska produkter från Sverige kan behöva tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Det gäller även export av teknisk information och programvara som rör sådana produkter. Tillstånd kan också krävas för vissa förmedlingstjänster från Sverige.

Strålsäkerhetsmyndighetens blankett för ansökan om export av produkter med dubbla användningsområden

Mer information från Strålsäkerhetsmyndigheten

Ansvar och roller inom Umeå universitet

Rektor har det yttersta ansvaret för universitetets hantering av produkter med dubbla användningsområden i enlighet med gällande lagstiftning.

Dekan har övergripande ansvar över arbetet med strategiskt känsliga produkter inom sin fakultet. Dekan kan utse en samordningsperson gällande strategiskt känsliga produkter om behov finns vid fakulteten, se nedan.

Prefekt eller föreståndare ansvarar för att lagstiftning och regler gällande strategiskt känsliga produkter efterlevs samt att berörda medarbetare har tillräcklig kunskap kring dessa. Prefekt eller föreståndare ansvarar också för att de tillstånd som behövs finns och att Lokalförsörjningsenheten informeras om att en klassificerad produkt är aktuell för överföring till EU-land eller export till tredje land. Prefekt kan utse en samordningsperson gällande strategiskt känsliga produkter om behov finns vid institutionen, se nedan.

Den som i enlighet med gällande skriftlig delegation, till exempel en forskningsledare, ansvarar för att försiktighetsåtgärder vidtas och att exporttillstånd ansöks hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) eller Strålskyddsmyndigheten (SSM) och erhålls. Denne ansvarar också för identifiering och klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 2021/821 samt att eventuella avtal som innebär export eller import av strategiskt känsliga produkter lever upp till lagstiftningens krav. Denne ansvarar även för att informera Lokalförsörjningsenheten om erhållet tillstånd samt att deklarationsuppgifter årligen lämnas in till Lokalförsörjningsenheten. Denne person ansvarar också för att eventuell tulldeklarationen är ifylld på rätt sätt med exporttillståndets exportlicensnummer i de fall en tulldeklaration ska upprättas.

En samordningsperson gällande strategiskt känsliga produkter kan om det finns behov utses vid fakultet eller institution. Denna person fungerar som ett stöd till den som i enlighet med gällande skriftlig delegation ansvarar för hanteringen av strategiskt känsliga produkter. Denna person har lämpligen kunskaper om både hantering av strategiskt känsliga produkter och exportkontroll samt om de specifika forskningsprojekten vid institutionen eller fakulteten.

Medarbetare som deltar i projekt där strategiskt känsliga produkter hanteras ska beakta och följa relevanta lagar och regler.

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att samordna och utveckla universitetets arbete med dessa frågor. Lokalförsörjningsenheten utvecklar och bereder styr- och stöddokument och är tillsammans med strålskyddsexperten kontaktperson gentemot respektive tillstånd- och tillsynsmyndigheter. Lokalförsörjningsenheten genomför den årliga exportkontrolldeklarationen till ISP. Funktion tillser även erforderlig utbildning för forskningsledare och övriga stödfunktioner som har behov av det.

Universitetsjuristerna är ett stöd till verksamheterna gällande avtalsfrågor som rör import eller export av strategiskt känsliga produkter.

Kemi-, biosäkerhet- eller strålskyddsexpert kan bistå med sakkunskap gällande identifiering och klassificering inom sina respektive sakområden.

Catch all-bestämmelsen

För att förhindra att exportörer medvetet försöker kringgå lagens intentioner kan Inspektionen för strategiska produkter (ISP) bestämma att produkter som inte finns upptagna på kontrollistan ska omfattas av tillståndskrav vid export ut ur EU - utifrån den så kallade Catch all-bestämmelsen.

När ska bestämmelsen tillämpas?

Catch all-bestämmelsen ska tillämpas om produkterna helt eller delvis är eller kan användas i samband med massförstörelsevapen, för militär slutanvändning i ett land mot vilket det finns ett vapenembargo eller som komponent till krigsmateriel som har exporterats från EU utan tillstånd, även om produkten inte finns upptagen på kontrollistan.

Kräver exporten tillstånd?

Om det finns anledning att misstänka att produkten (oavsett om den finns upptagen på kontrollistan eller inte) helt eller delvis är avsedd för anledningarna ovan, ska ISP underrättas. Efter underrättelse ska ISP pröva och besluta om tillstånd ska krävas i det enskilda fallet.

Vid osäkerheter kan ISP konsulteras. ISP prövar då och beslutar huruvida den enskilda exporten ska omfattas av tillståndskrav. Förfrågan bör lämnas på blanketten Förfrågan om tillståndsplikt.

Årlig deklaration till Inspektionen för strategiska produkter 

Den som innehar tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel ska årligen lämna en deklaration till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) över den verksamhet som har fakturerats under föregående år.

Mer information om deklaration finns på ISPs webbsidor

Informationssäkerhet och fysisk säkerhet

Produkter med exportrestriktioner, såväl fysiska produkter som information, ska skyddas med lämpliga, effektiva och proportionerliga säkerhetsåtgärder för att förhindra otillåten tillgång eller användning.

Det är den som i enlighet med gällande skriftlig delegation, till exempel en forskningsledare, som ansvarar för att bedöma och vidta nödvändiga försiktighets- och säkerhetsåtgärder.

Säkerhetsfunktionen på Lokalförsörjningsenheten kan bistå med stöd och råd när det gäller fysisk säkerhet. Vägledning när det gäller informationssäkerhet finns på sidan Informationssäkerhet.

 

Frida Fjellström
2024-01-22