Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

Produkter med dubbla användningsområden (PDA) kan ha både en civil och en militär användning. När universitetet ska exportera produkter som faller inom detta område utanför EU krävs det en exportkontroll.

Vid export av PDA ut ur EU krävs alltid tillstånd. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till annat land inom EU. EU har även åtta gemensamma generella exporttillstånd till ett antal förutbestämda destinationer.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har mer information om produkter med dubbla användningsområden.

I vilka situationer är det här viktigt för dig?

Efterlevnad av lagstiftning kopplat till strategiskt känsliga produkter kan vara tillämplig i olika situationer:

 • I ett forsknings- eller samverkansprojekt med utländska parter.
 • När ett avtal ingås med utländsk part
 • När medarbetare som hanterar strategiskt känsliga produkter deltar i internationella konferenser eller i andra sammanhang där det även deltar representanter från andra stater.
 • Då forskningsdata som innehåller information om strategiskt känsliga produkter delas t.ex. via en molntjänst
 • När begagnad utrustning, överblivna produkter, kemikalier, biologiska agens etc. säljs eller skänks (överlåts) till utländska universitet.
 • Vid expeditioner där man tar med avancerade instrument eller kemikalier
 • Hantering av strategiskt känsliga produkter i sammanhang där det föreligger risk för spridning till utländska kontakter.

 

Vilken forskning omfattas?

De produkter och den teknik som klassificeras som PDA finns listade och beskrivna i Bilaga I till EU förordning nr 2021/821 (PDA förordningen). De kontrollerade produkterna delas upp i 10 olika kategorier och omfattar:

 • Kategori 0 Kärnmaterial, anläggningar och utrustning
 • Kategori 1 Särskilda material och därtill hörande utrustning
 • Kategori 2 Materialbearbetning
 • Kategori 3 Elektronik
 • Kategori 4 Datorer
 • Kategori 5 Telekommunikation och "informationssäkerhet"
 • Kategori 6 Sensorer och lasrar
 • Kategori 7 Navigation och avionik
 • Kategori 8 Marint
 • Kategori 9 Rymd och framdrivning

Inom högskolor och universitet kan det till exempel röra sig om specifika humana eller animala patogener och toxiner (kategori 1), vissa kemikalier (kategori 1), avancerade datorer (kategori 4) eller mätinstrument (kategori 6).

I begreppet PDA inkluderas även teknologier för utveckling, produktion eller användning (inklusive programvara) av produkter specificerade i ovan nämnd bilaga.

Listan över forskningsområde och som sannolikt påverkas av exportkontroll. (se sida 38).Förteckningen är inte uttömmande.

Lista över produkter som ska exportkontrolleras

Vad är export?

Med export avses överföring till land utanför EU, och det inkluderar:

 • Fysisk transport
 • Elektronisk överföring
 • Muntlig teknologiöverföring

Överföring av teknik med hjälp av elektroniska medier (till exempel via e-post eller via internet) till en destination utanför EU definieras som export.

Vetenskaplig publicering liksom muntlig överföring av teknik omfattas också av exportkontrollreglerna.

Exportkontroll kan vara aktuellt vid till exempel internationella forskningsprojekt där det är viktigt att ansvar för ev. exporttillstånd regleras i avtalen. Ett annat exempel är deltagande i internationella konferenser.

Den som exporterar produkter och/eller teknik ur landet är skyldig att ta reda på om dessa klassificeras som PDA. Även om inte tillstånd behövs för överföring inom EU så finns en informationsskyldighet om det rör PDA.

Så här ansöker du om export av produkter med dubbla användningsområden

För kategori 1-9 ansvarar Inspektionen för strategiska produkter

För produkter som faller inom ansvarsområdet kan du:

Det finns också åtta gemensamma EU-generella exporttillstånd

För kategori 0 ansvarar Strålsäkerhetsmyndigheten

Den som ska exportera ett kärnämne eller andra kärntekniska produkter från Sverige kan behöva tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Det gäller även export av teknisk information och programvara som rör sådana produkter. Tillstånd kan också krävas för vissa förmedlingstjänster från Sverige.

Blankett för ansökan om export av produkter med dubbla användningsområden

Mer information från Strålsäkerhetsmyndigheten

Ansvar och roller inom Umeå universitet

Rektor har det yttersta ansvaret för universitetets hantering av produkter med dubbla användningsområden i enlighet med gällande lagstiftning och,

Dekan ansvar för uppföljning av lagkrav och rutiner gällande strategiskt känsliga produkter samt för att vidta åtgärder vid brister inom respektive fakultet.

Prefekt eller föreståndare ansvarar för att lagstiftning och regler gällande strategiskt känsliga produkter efterlevs samt att berörda medarbetare har tillräcklig kunskap kring dessa. Prefekt eller föreståndare ansvarar också för att erforderliga tillstånd finns, att exportkontrollhandläggaren vid Universitetsförvaltningen informeras om att en klassificerad produkt är aktuell för överföring till EU-land eller export till tredje land.

Den som enlighet med gällande skriftlig delegation ansvarar för att försiktighetsåtgärder vidtas och att i relevanta fall exporttillstånd finns för sina respektive projekt genom att bedöma om dessa avser strategiskt känsliga produkter. Denne ansvarar också för klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 2021/821 samt att eventuella avtal som innebär export eller import av strategiskt känsliga produkter lever upp till lagstiftningens krav.

För närvarande besvarar Säkerhetsfunktionen vid Lokalförsörjningsenheten frågor om PDA.


Catch all-bestämmelsen

För att förhindra att exportörer medvetet försöker kringgå lagens intention finns även en så kallad "Catch all"-bestämmelse som innebär att om exportören har kännedom att produkten/tekniken kan komma att användas till massförstörelsevapen så är den föremål för exportkontroll även om produkten ej finns upptagen på kontrollistan.

Årlig deklaration till Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Den som innehar tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel ska årligen lämna en deklaration till ISP över den verksamhet som har fakturerats under föregående år.

Mer information om deklaration finns på ISPs webbsidor

Frida Fjellström
2021-11-09