Löner och anställningsvillkor │ Guide till aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Löner och andra anställningsvillkor är ett av de fem områden som arbetsgivare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder inom.

Arbetsgivaren ska säkerställa att de bestämmelser och riktlinjer som tillämpas i verksamheten vad gäller löner och övriga anställningsvillkor är neutralt utformade och inte innebär att en viss grupp arbetstagare missgynnas eller diskrimineras.

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg:

1. Undersöka

 

Foto:

Nedan följer ett antal frågor som kan användas för att undersöka löner och anställningsvillkor ur ett likavillkorsperspektiv.

Frågorna är exempel och kan behöva anpassas utifrån förutsättningarna på den specifika institutionen/enheten.

 • Finns det risk för indirekt diskriminering i våra riktlinjer, policydokument och kriterier för lönesättning?
 • Finns det risk för indirekt diskriminering i de bestämmelser och praxis som finns för olika löneförmåner?
 • Finns det risk för indirekt diskriminering i tillgång till olika förmåner till exempel tjänstebil?

2. Analysera

 

Foto:

När ni har samlat information och fått syn på eventuella risker behöver ni analysera bilden som träder fram:

 • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
 • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

3. Åtgärda

 

Foto:

När nödvändiga åtgärder har identifierats är nästa steg att tidsplanera och genomföra åtgärderna.

Några exempel på tänkbara åtgärder kan vara att:

 • se över lönekriterierna för att säkerställa att de inte riskerar att diskriminera någon
 • se över eventuella tillägg och löneförmåner (tjänstebil, reseförmåner med mera)
 • säkerställa att lönesättande chefer följer styrdokumenten.

4. Följa upp och utvärdera

 

Foto:

Följa upp och utvärdera
När de planerade åtgärderna är genomförda behöver ni utvärdera de insatser som gjorts.

 • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
 • Behövs det andra åtgärder?
 • Hur har arbetet fungerat?
 • Hur ska vi gå vidare?

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering.

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

 

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Therese Holmgren
2023-09-18