Optisk artificiell strålning

Artificiell optisk strålning är icke-joniserande strålning som artificiell IR-strålning och UV-strålning samt synlig strålning.

Både själva arbetet men också den sammanlagda mängd strålning som arbetstagare som arbetar med artificiell optisk strålning kan utsättas för ska riskbedömas, i detta är det också viktigt att riskbedöma indirekta risker, som brand, explosioner, gas- och rökbildning. Eventuella risker ska förebyggas och utrustning som skyddar mot strålning ska användas. För att få arbeta med artificiell optisk strålning krävs kunskap och utbildning. Apparater, verktyg med laser ska vara korrekt märkta och varningstexter ska finnas.

Laserskyddsglasögon ska användas om det finns risk för att ett oskyddat öga exponeras för laserstråle. Om en arbetsgivare låter arbetstagare arbeta utan laserskyddsglasögon om sådana ska användas kan en sanktionsavgift utkrävas (400 000 kronor för organisationer med fler än 500 sysselsatta).

Vid arbete med lasrar klass 3B och 4 ska en särskild person utses för att övervaka lasersäkerheten på arbetsplatsen. Även ett riskområde som märks ut med varningsskyltar ska bestämmas. Riskområdet får endast beträdas av dem som behöver vara där för att arbeta med eller underhålla lasern eller för att assistera vid laserarbetet.

Det finns också krav på att vid arbete med lasrar klass 3B och 4 ska laserstrålens bana vara inkapslad eller avskärmad, och strålbanan ska avslutas med ett strålstopp om arbetet sker inomhus (undantag finns vid medicinska tillämpningar). Saknas inkapsling eller avskärmning kan en sanktionsavgift utkrävas, i detta fall 400 000 kronor för organisationer med fler än 500 anställda.

Artificiell optisk strålning får heller inte överskrida de gränsvärden som anges i bilaga I och II i SSMFS 2009:07. Om detta ändå sker ska arbetsgivaren

  1. vidta omedelbara åtgärder för att minska exponeringen så att den ligger under gränsvärdena,
  2. utreda orsakerna till att gränsvärdena överskridits, och
  3. vidta sådana åtgärder att gränsvärdena inte överskrids i fortsättningen.

Om gränsvärden överskridits eller om det vid en hälsoundersökning visat sig att en arbetstagare drabbats av en sjukdom eller skadlig inverkan på hälsan till följd av arbetet och dess exponering för artificiell optisk strålning ska läkarundersökning erbjudas.

Frida Fjellström
2021-09-30