Chefens ansvar och stöd inom lika villkor och aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Umeå universitet ska vara en arbetsplats där jämställdhet, mångfald och lika villkor är självklara värden. Du som är chef har ett övergripande ansvar för dessa frågor på institutionen eller enheten. Här finns stöd att ta hjälp av.

Som arbetsgivare och utbildningsanordnare har universitetet enligt lagen en skyldighet att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter både för anställda och studenter.

På den här sidan följer mer information om ansvaret för lika villkor som följer med en chefsroll på Umeå universitet.

På sidan Aktiva åtgärder kan du läsa vidare för att ta del av praktiska guider med förslag på aktiviteter att genomföra på arbetsplatsen:

Aktiva åtgärder

Du kan även läsa om uppdraget att jämställdhetsintegrera universitets inriktning för jämställdhetsintegrering 2022-2025.

👥 Ditt ansvar som chef

Som prefekt eller chef har du ansvar för arbetet med lika villkor och aktiva åtgärder inom den verksamhet du leder.

Ansvar som kan brytas ner i några olika delar.

Du behöver bygga upp grundläggande kunskaper

För att kunna ta ditt ansvar som chef behöver du ha grundläggande kunskaper om

  • vad lagen menar med diskriminering
  • de sju diskrimineringsgrunderna
  • hur skyddet mot diskriminering fungerar i arbetslivet och inom utbildning.
  • Du behöver inte bli expert men du bör skaffa dig en grundläggande förståelse för hur dessa frågor berör olika områden inom den verksamhet du ansvarar för.

Olika sätt att bygga upp kunskaper kan vara:

Interna utbildningar

Umeå universitets Chefsintroduktion innehåller en presentation om chefens ansvar för lika villkor.

Chefsintroduktion

Andra webbplatser

Diskrimineringsombudsmannen har grundläggande fakta om lagstiftningen och hur den påverkar olika områden på sin webbplats.

Om diskriminering(do.se)
Diskriminering i arbetslivet (do.se)
Diskriminering inom utbildningsområdet (do.se)

Frågor och svar om diskriminering och sexuella trakasserier (do.se)

Du ska utse företrädare för lika villkor på arbetsplatsen

Enligt regeln Handläggare och företrädare för lika villkor vid Umeå universitet ska alla institutioner och enheter ha företrädare för lika villkor. Företrädarna bör representera personalsammansättningen med avseende på kön, etnicitet och ålder.

Institutioner och enheter med över 25 anställda ska ha minst två företrädare för lika villkor. Är det färre antal anställda kan institutionen ha en företrädare eller samordna funktionen med en annan institution/enhet.

Företrädare ska ha minst 30 timmar per år och person avsatt för uppdraget.

Fortsätt till rubriken Stöd till dig som chef på denna sida för att veta mer om rollen som företrädare för lika villkor och hur de kan vara en resurs.
Stöd till dig som chef: Företrädare för lika villkor

Du ska arbeta med aktiva åtgärder

I arbetet med aktiva åtgärder är du som chef ansvarig för att löpande undersöka, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering på arbetsplatsen och i utbildningsverksamheten.

Arbetet utgår från olika områden riktade mot anställda och mot studenter. Inom Umeå universitet finns det framtagna guider för arbetet med aktiva åtgärder. Använd gärna dessa som stöd för att lägga upp det praktiska arbetet.

Läs mer om detta på

Aktiva åtgärder

Tanken är att du som chef ska kunna använda dig av företrädare för lika villkor som resurs i arbetet med aktiva åtgärder.

Det är dock viktigt att komma ihåg att du som chef endast kan delegera arbetsuppgifter vidare, inte ansvaret för frågorna. Det innebär att det är du som är ansvarig för vad som står i exempelvis institutionens handlingsplan för arbetsmiljö och aktiva åtgärder.

Du måste agera mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Om du som chef får veta att en anställd eller student har utsatts för kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier har du ett ansvar för att agera så att detta upphör.

Hantera diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Du ska främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen

Diskrimineringslagen kräver att arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.

En jämn könsfördelning anses råda då andelen kvinnor respektive män är inom spannet 40/60 procent eller jämnare.

Att främja jämn könsfördelning är en del av aktiva åtgärder och kan till exempel ske genom utbildning och annan kompetensutveckling.

På Umeå universitet är målet om jämn könsfördelning en integrerad del av Anställningsordning för lärare och Rekryteringsprocess vid anställning av lärare.

Kompetensutveckling
Rekrytering
Guider: Aktiva åtgärder ur ett arbetsgivarperspektiv

Stöd för dig som chef

Även om du som chef har ansvaret behöver du inte göra allt arbete själv. Stöd finns att hämta både på institutionsnivån, från fakultet eller motsvarande och från förvaltningen.

Företrädare för lika villkor

Företrädare är en utsedd medarbetare på institutionen/enheten och ska fungera som en resurs till dig som chef och underlätta arbetet med lika villkor och aktiva åtgärder.

Genom att ta del av interna utbildningar och nätverksträffar får företrädare fördjupade kunskaper och verktyg inom lika villkor. Företrädarna har också tillgång till handläggare för lika villkor som jobbar på fakultetsnivån och har möjlighet att ge råd och stöttning i specifika frågor.

Använd företrädare till att vara med och driva arbetet med aktiva åtgärder. Läs mer om ditt ansvar för aktiva åtgärder i avsnittet Ditt ansvar som chef på denna sida. Gå vidare till guiderna för aktiva åtgärder om du vill veta hur det praktiska arbetet kan läggas upp.

Företrädare för lika villkor ska ingå i institutionens eller enhetens lokala samverkansgrupp (LSG) om det finns en sådan.

Personalenheten

Många av de krav som diskrimineringslagstiftningen ställer på arbetsgivare hanterar Umeå universitet med insatser på universitetsgemensam nivå.
Förutom att se till att regler, processer och rutiner finns på plats arbetar Personalenheten mer praktiskt med några områden.

Lönekartläggning

Diskrimineringslagen föreskriver att alla arbetsgivare varje år ska genomföra en kartläggning och analys för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner och anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Vid Umeå universitet utförs detta arbete av en kartläggningsgrupp bestående av arbetsgivarrepresentanter och HR-stöd på universitetsgemensam- och fakultetsnivå eller motsvarande.

Analys av löner och anställningsvillkor inom Umeå universitet

Om organisation för lika villkor

Rektor och till den som rektor delegerat arbetsmiljöansvaret ansvarar för att det på arbetsplatsen bedrivs ett aktivt arbete med att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Till sitt stöd har cheferna lika villkors nätverket som stödjer chefer i deras ansvar i att bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och förhindra diskriminering. Nätverket består i sin tur av olika delar, som stödjer cheferna:

  • Företrädare för lika villkor stödjer prefekt eller motsvarande
  • Handläggare för lika villkor stödjer dekan eller motsvarande
  • Samordnare för lika villkor stödjer universitetsledningen.

Nätverket består även av Strategiska rådet för lika villkor som är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter och lärarhögskola. Rådet är även ett fakultetsövergripande strategiskt stöd för universitetsledningen.

Rådet för lika villkor

Regel för företrädare, handläggare och samordnare för lika villkor

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Lika villkorsnätverket

Lika villkorsnätverket har en egen Teamsyta.

Lika villkorsnätverket

VIDEO

Diskrimineringsombudsmannen beskriver vad som menas med diskriminering (2:16 min)

Video

Diskrimineringsombudsmannen ger en introduktion till aktiva åtgärder på arbetsplatsen (2:27 min)

Therese Holmgren
2023-09-18