Farligt avfall och farligt gods

Avfall från laborativ verksamhet ska klassificeras, förvaras och märkas så att säker hantering kan ske. För hantering av farligt avfall ställs specifika krav. Sortering bör ske vid källan och olika farliga avfall får inte blandas med varandra.

För avfallshantering som utförs i Region Västerbottens lokaler gäller deras rutiner vilka återfinns under relaterad information nedan.

Farliga kemiska produkter

Farliga kemiska produkter lämnas i Säkerhetshuset varje fredag kl. 08-10 och ska då vara sorterade, välförpackade och märkta samt medföljas av en deklaration för farligt kemiskt avfall.

Från övriga sjukhus, hälsocentraler och folktandvårdskliniker hämtas farliga kemikalier av extern transportör enligt Region Västerbottens instruktioner för detta.

Vilka produkter som ska omhändertas som farligt avfall framgår av produkternas säkerhetsdatablad. Dokumentet Kemikalier i avlopp ger också vägledning.

Smittförande avfall

ska så tidigt som möjligt i avfallsprocessen konverteras till icke smittförande avfall genom t.ex. autoklavering. Om smittförande avfall konverterats kan det sedan behandlas som konventionellt avfall, under förutsättning att det inte innehåller farliga kemiska ämnen för då ska det hanteras som farligt kemiskt avfall. Smittförande avfall som inte konverterats hanteras som farligt avfall, och transporteras som farligt gods till anläggningar där förbränning av farligt avfall tillåts. För smittförande avfall från hälso- och sjukvård gäller att avfallet ska paketeras i för ändamålet avsedda behållare, och märkas och ställas i återvinningsrum från vilket det senare transporteras bort. Smittförande avfall får förvaras max 1 dygn i rumstemperatur och max 7 dygn i svalt utrymme utan att frysas. Fryst smittförande avfall får förvaras som längst 1 år.

Rutiner fast avfall innehållande GMM/smittförande ämnen.

Socialstyrelsen/Smittförande avfall och biologiskt avfall från hälso- och sjukvården.

Smittförande skärande/stickande avfall

ska så tidigt som möjligt i avfallsprocessen konverteras till icke smittförande avfall genom t.ex. autoklavering. Avfallet ska paketeras i för ändamålet avsedda behållare, märkas och ställas i återvinningsrum från vilket det senare transporteras bort. Smittförande skärande/stickande avfall får förvaras max 3 år i rumstemperatur.

Kasserade läkemedel och cytostatikaavfall

paketeras i behållare avsedda för avfallet och hanteras som farligt avfall. Avfallet transporteras som farligt gods till anläggningar där förbränning av farligt avfall tillåts.

Antibiotikaavfall

Inom Umeå universitet finns särskilda rekommendationer för kvittblivning av antibiotika. Bland annat ska antibiotikasubstanser i mesta möjliga mån inte släppas ut i avloppet.

Hantering och kvittblivning av antibiotika

GMM-avfall

GMM från F-verksamhet och/eller smittämnen av riskklass 2 som ska skickas iväg som fast avfall ska helst autoklaveras först för att avdöda mikroorganismerna innan avfallet skickas till förbränning. Efter autoklavering kan avfallet skickas som vanliga sopor. För fast avfall innehållande levande mikroorganismer finns även alternativet att skicka det som farligt gods till avfallsmottagaren som sedan förbränner avfallet. Detta alternativ är dock förenat med extra kostnader och en hel del byråkrati. Avfall innehållande levande mikroorganismer från R-verksamhet (riskklass 3 och 4) får inte skickas som farligt gods utan måste autoklaveras på plats innan det skickas vidare för förbränning.

Rutiner fast avfall innehållande GMM/smittförande ämnen

Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall vid Umeå universitet och NUS lämnas i avfallsrummet avsett för detta. Information, rutin och blankett finns på sidan Strålskydd.

Om du lämnar farligt avfall eller farligt gods, ska du:

  • skriva en godsdeklaration i vilken EWC-kod, UN-nummer, officiell transportbenämning, klass, ev. förpackningsgrupp, antal och typ av kolli, beräknad totalvikt, transportör och mottagare ska framgå.
  • ha en avsändarutbildning enligt ADR-S. Denna bör upprepas minst vart tredje år.
  • journalföra detta.

Lämna in farliga kemikalier utan kostnad

Du kan kostnadsfritt lämna in farliga kemikalier till Säkerhetshuset under perioden 12 november- 19 december: Läs mer.

 

Foto:

Kontaktinformation

Richard Olsson
Fastighetschef
090-786 67 28
richard.olsson@umu.se

Blanketter

Deklaration av farligt gods från F-verksamhet

Blankett farligt gods

Blankett farligt gods

Deklaration av farligt gods/farligt avfall från L-verksamhet

Blankett farligt avfall

Blankett farligt avfall

Deklaration av farligt kemiskt avfall

Blankett farligt kemiskt avfall

Frida Fjellström
2021-10-25