Farligt avfall och farligt gods

Avfall från laborativ verksamhet ska klassificeras, förvaras och märkas så att säker hantering kan ske. För hantering av farligt avfall ställs specifika krav. Sortering bör ske vid källan och olika farliga avfall får inte blandas med varandra.

För avfallshantering som utförs i Region Västerbottens lokaler gäller deras rutiner vilka återfinns under relaterad information nedan.

Farliga kemiska produkter

Farliga kemiska produkter lämnas i Säkerhetshuset varje fredag kl. 08-10 och ska då vara sorterade, välförpackade och märkta samt medföljas av en deklaration för farligt kemiskt avfall. Läs mer om inlämning till Säkerhetshuset.

Från övriga sjukhus, hälsocentraler och folktandvårdskliniker hämtas farliga kemikalier av extern transportör enligt Region Västerbottens instruktioner för detta. 

Vilka produkter som ska omhändertas som farligt avfall framgår av produkternas säkerhetsdatablad. Här finns också information om hur ett antal kemiska produkter ska omhändertas: Kemiskt avfall.

Smittförande avfall och smittförande stickande/skärande avfall

Dessa ska så tidigt som möjligt i avfallsprocessen konverteras till icke smittförande avfall genom t.ex. autoklavering.

För smittförande avfall gäller att avfallet ska paketeras i för ändamålet avsedda behållare, och märkas och ställas i återvinningsrum från vilket det senare transporteras bort. 
Läs mer i Vårdhandboken

 

Kasserade läkemedel och cytostatikaavfall

Paketeras i behållare avsedda för avfallet och hanteras som farligt avfall. Avfallet transporteras som farligt gods till anläggningar där förbränning av farligt avfall tillåts. 
Läs mer i Vårdhandboken 

Antibiotikaavfall

Inom Umeå universitet finns särskilda rekommendationer för kvittblivning av antibiotika. Bland annat ska antibiotikasubstanser i mesta möjliga mån inte släppas ut i avloppet.

Hantering och kvittblivning av antibiotika

GMM-avfall

GMM från F-verksamhet och/eller smittämnen av riskklass 2 som ska skickas iväg som fast avfall ska helst autoklaveras först för att avdöda mikroorganismerna innan avfallet skickas till förbränning. Efter autoklavering kan avfallet skickas som vanliga sopor. För fast avfall innehållande levande mikroorganismer finns även alternativet att skicka det som farligt gods till avfallsmottagaren som sedan förbränner avfallet. Detta alternativ är dock förenat med extra kostnader och en hel del byråkrati. Avfall innehållande levande mikroorganismer från R-verksamhet (riskklass 3 och 4) får inte skickas som farligt gods utan måste autoklaveras på plats innan det skickas vidare för förbränning.

Rutiner fast avfall innehållande GMM/smittförande ämnen

Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall vid Umeå universitet och NUS lämnas i avfallsrummet avsett för detta. Information, rutin och blankett finns på sidan Strålskydd.

 

I de fall avfallet inte omhändertas av annan aktör ska du:

  • skriva en godsdeklaration i vilken EWC-kod, UN-nummer, officiell transportbenämning, klass, ev. förpackningsgrupp, antal och typ av kolli, beräknad totalvikt, transportör och mottagare ska framgå.
  • ha en avsändarutbildning enligt ADR-S. Denna bör upprepas minst vart tredje år.
  • journalföra detta.

kontaktinformation

Marie Gunnarsson
Arbetsmiljösamordnare
090-786 64 80
marie.gunnarsson@umu.se

Vårdhandboken

Läs hur olika farliga avfall bör märkas, paketeras och förvaras innan borttransport. 

Vårdhandboken/farligt avfall

Frida Fjellström
2023-01-02