Reseräkning och ersättningar

Traktamente och lönetillägg utbetalas vid tjänsteresor. Det kan vara både skattefria och skattepliktiga ersättningar.

Traktamente

Traktamente är ersättning för dina ökade levnadskostnader som du har när du är på tjänsteresa. För att du ska kunna få traktamente måste tjänsteresan innebära minst en övernattning och vara utanför den vanliga verksamhetsorten. Traktamenten är skattefria och det är Skatteverket som fastställer summan för traktamente. Traktamente får du vid både inrikes och utrikes tjänsteresa.

Helt och halvt traktamente

  • Om tjänsteresan påbörjas före kl. 12.00 och avslutas senare än kl. 19.00 får du ett helt traktamente för den dagen.
  • Om tjänsteresan påbörjas kl. 12.00 eller senare får du ett halvt traktamente.
  • Om tjänsteresan avslutas kl. 19.00 eller tidigare får du ett halvt traktamente.

Nattraktamente utbetalas om du ordnar privat logi. Summan motsvarar ett halvt traktamente.

Lönetillägg

Lönetillägg kan du få vid både resor som pågår under en dag och flera dagar så länge tjänsteärendet sker utanför den vanliga verksamhetsorten. Lönetillägg får du vid inrikes resa och det är skattepliktigt.

Endagsförrättning

Vid tjänsteärenden som endast sker över dagen måste resan pågå minst tolv timmar för att lönetillägg ska betalas ut.

Flerdygnsförrättning

Vid tjänsteärenden som pågår under mer än en dag är lönetillägget lika stort som traktamentet.

  • Om tjänsteresan påbörjas kl. 12.00 eller senare får du ett halvt lönetillägg.
  • Om tjänsteresan avslutas kl. 19.00 eller tidigare får du ett halvt lönetillägg.

Bilersättning

Vid resa med bil ska hyrbil väljas i första hand av ekonomiska, trafiksäkerhets- och miljöskäl. Egen bil får användas vid tillfällen när det är det lämpligaste färdsättet efter överenskommelse med ansvarig chef eller prefekt. När du använder egen bil utbetalas skattefri kilometerersättning. Mer information finns i Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.

Reseräkning

För att så snabbt som möjligt få traktamente och ersättning för eventuella utlägg under tjänsteresan ska du registrera en reseräkning direkt när resan är avslutad. Detta görs i PASS. Kvitton i original ska tillsammans med utläggsbilagan lämnas till institutionens eller enhetens resegranskare. Reseräkningen måste göras inom ett år efter att tjänsteresan är avslutad.

Har du frågor om resor?

Om du har frågor om ersättningar och reseräkning kontaktar du Torbjörn Carlsson på Personalenheten.
090-786 56 43

Om du har frågor om våra avtal med reseleverantörer kontaktar du Upphandling och inköp på adressen tjansteresor@umu.se

Belopp - traktamente och lönetillägg

Personalenheten
2021-09-20