Reseräkning och ersättningar

Traktamente och lönetillägg utbetalas vid tjänsteresor. Det kan vara både skattefria och skattepliktiga ersättningar.

Traktamente

Traktamente är ersättning för dina ökade levnadskostnader som du har när du är på tjänsteresa. För att du ska kunna få traktamente måste tjänsteresan innebära minst en övernattning och vara utanför den vanliga verksamhetsorten. Traktamenten är skattefria och det är Skatteverket som fastställer summan för traktamente. Traktamente får du vid både inrikes och utrikes tjänsteresa.

Helt och halvt traktamente

 • Om tjänsteresan påbörjas före kl. 12.00 och avslutas senare än kl. 19.00 får du ett helt traktamente för den dagen.
 • Om tjänsteresan påbörjas kl. 12.00 eller senare får du ett halvt traktamente.
 • Om tjänsteresan avslutas kl. 19.00 eller tidigare får du ett halvt traktamente.

Nattraktamente utbetalas om du ordnar privat logi. Summan motsvarar ett halvt traktamente.

Lönetillägg

Lönetillägg kan du få vid både resor som pågår under en dag och flera dagar så länge tjänsteärendet sker utanför den vanliga verksamhetsorten. Lönetillägg får du vid inrikes resa och det är skattepliktigt.

Endagsförrättning

Vid tjänsteärenden som endast sker över dagen måste resan pågå minst tolv timmar för att lönetillägg ska betalas ut.

Flerdygnsförrättning

Vid tjänsteärenden som pågår under mer än en dag är lönetillägget lika stort som traktamentet.

 • Om tjänsteresan påbörjas kl. 12.00 eller senare får du ett halvt lönetillägg.
 • Om tjänsteresan avslutas kl. 19.00 eller tidigare får du ett halvt lönetillägg.

Bilersättning

Vid resa med bil ska hyrbil väljas i första hand av ekonomiska, trafiksäkerhets- och miljöskäl. Egen bil får användas vid tillfällen när det är det lämpligaste färdsättet efter överenskommelse med ansvarig chef eller prefekt. När du använder egen bil utbetalas skattefri kilometerersättning. Mer information finns i Förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

Bilmedgivande

Beslut om bilmedgivande

För att lönetillägg ska utbetalas krävs beslut om särskilt bilmedgivande. Formulär finns under Blanketter om lön och personal.

Prefekt/motsv får lämna en arbetstagare bilmedgivande för sådana tjänsteresor som arbetstagaren gör med egen bil under viss tid och inom visst område.

Bilmedgivande får lämnas endast om det vid en jämförelse i stort mellan kostnaderna för olika färdsätt klart framgår att det är förmånligt för arbetsgivaren ur ekonomisk synpunkt eller med hänsyn till verksamhetens rationella bedrivande.

Beslut om bilmedgivande ska undertecknas av prefekt/motsv såväl som av den som beviljats sådant medgivande.

Bilmedgivandet ska förvaras på respektive institution/enhet och finnas tillgängligt vid eventuell extern eller intern revision.
Som villkor för bilmedgivande ska gälla att arbetstagaren skriftligen förbinder sig att:

 • använda bilen vid tjänsteresor under den tid och inom det område som bilmedgivandet avser, om inte omständigheter som han/hon inte kan råda över hindrar detta
 • låta annan tjänsteman följa med i bilen
 • vid tjänsteresa använda tjänstebil om sådan tillhandahålls i stället för egen bil, om prefekt/motsv bestämmer detta.

Gällande belopp

Det belopp som fastställts i IL är skattefritt medan den del som fastställt i lokalt avtal utgör lönetillägg som är skattepliktigt och ska påföras arbetsgivaravgifter.

För att lönetillägg ska utbetalas krävs särskilt bilmedgivande.

Resa med egen bil i tjänsten

Kronor per mil:

 • Skattefri schablon: 25:00 kr/mil
 • Lönetillägg då bilmedgivande beviljats: 18:50 kr/mil
 • Lönetillägg för dragfordon: 18:50 kr/mil

Ersättning för övriga färdmedel utgår för styrkta kostnader.

Reseräkning

För att så snabbt som möjligt få traktamente och ersättning för eventuella utlägg under tjänsteresan ska du registrera en reseräkning direkt när resan är avslutad. Detta görs i PASS. Kvitton i original ska tillsammans med utläggsbilagan lämnas till institutionens eller enhetens resegranskare. Reseräkningen måste göras inom ett år efter att tjänsteresan är avslutad.

Kontakt

Om du har frågor angående din reseräkning eller reseersättning, kontakta resegranskaren på din institution/enhet.

Birgitta Berglund
2023-06-22