Rekrytering: chefens ansvar och stöd

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Som chef har du ett samlat ansvar vid rekrytering av teknisk och administrativ personal. Vid läraranställningar fattas de flesta besluten av dekan eller rektor och fakultetens anställningskommitté leder urvalsarbetet.

 

Foto:

👥 Chefens ansvar vid rekrytering

Grundprincipen vid rekrytering är att prefekt/motsvarande ansvarar för rekryteringen som helhet, från den inledande behovsanalysen till det att en ny medarbetare påbörjar sin anställning.

Vid läraranställningar är det dock dekan eller rektor som fattar beslut om att inleda ett anställningsärende, fastslår anställningsprofilen och beslutar om vem som ska erbjudas anställning.

Urvalet av kandidater leds av fakultetens anställningskommitté.

Rekrytering av teknisk och administrativ personal

Vid rekrytering av teknisk och administrativ personal är det i regel prefekt, enhetschef eller motsvarande som

  • fattar beslut om att utlysa tjänsten
  • leder urvalsarbetet
  • fattar beslut om företrädesrätt enligt lagen om anställningsskydd
  • fattar beslut om anställning
  • fattar beslut om att avbryta en rekrytering.

Observera att rekrytering av teknisk och administrativ personal alltid ska passera rekryteringsprövning.

Syftet med detta är att undersöka om det finns anställda medarbetare vid universitetet som kan vara berättigade till förtur på grund av övertalighet eller andra skäl. 

Rekrytering av doktorander och postdoktorer

Vid rekrytering av doktorander och postdoktorer är det oftast prefekten som fattar beslut om utlysning, leder urvalsarbetet, och fattar beslut om anställning.

Ansvarsfördelningen skiljer sig dock åt mellan fakulteterna. Ansvarsfördelningen skiljer sig mellan fakulteterna. Eventuella frågor hänvisas till lärarhandläggarna vid respektive fakultet.

Rekrytering till högre akademiska anställningar

Vid de flesta läraranställningarna är det inte prefekten som fattar beslut och leder arbetet med att bereda anställningsärendet.

Rektor ansvarar för att fastställa anställningsprofil och besluta om anställning av professor, adjungerad professor och gästprofessor.

Dekan ansvarar för att fastställa anställningsprofil och besluta om anställning av universitetslektor, biträdande universitetslektor och forskarassistent.

Anställning av lärare bereds i fakulteternas olika anställningskommittéer, med vissa undantag.

Rekrytering av universitetsadjunkter

Vid rekrytering av universitetsadjunkter är det prefekten som fattar beslut om utlysning, leder urvalsarbetet, och fattar beslut om anställning. Dock krävs det att rektor beslutar om dispens för utlysning av universitetsadjunkt.

HR-system

 

Foto:

Varbi – IT-system för rekrytering

Logga in i Varbi

Om Varbi i HR-handboken

kontakt

HR-strateg vid Personalenheten

Foto:

Caroline Henrysson
Caroline Henrysson, HR-strateg vid Personalenheten
caroline.henrysson@umu.se
📞 090-786 80 46

 

Carina Mattsson, HR-strateg vid Personalenheten.

Foto:

Carina Mattsson
HR-strateg vid Personalenheten
carina.mattsson@umu.se
📞 090-786 57 31

Caroline Henrysson
2023-06-22