Skyltprogram

Skyltprogrammet för Umeå universitet ska ligga till grund för en god och funktionell skyltning som gör det enklare för besökare att hitta i universitetets lokaler.

Skyltprogrammet för Umeå universitet ska ligga till grund för en god och funktionell skyltning som gör det enklare för besökare att hitta i universitetets lokaler och nå sin slutdestination. Målgruppen är besökare, studenter, medarbetare, leverantörer och externa hyresgäster. 

Byggnaderna på campus Umeå kommer att skyltas om etappvis, med start 2020.

Här kan du se skyltprogrammet:

Regel Skyltprogram.

Frågor och svar om universitetets skyltprogram

Gäller det nya skyltprogrammet alla universitetets campus?

Nej, det nya skyltprogrammet gäller bara campus Umeå. För Konstnärligt campus, campus Örnsköldsvik och Campus Skellefteå gäller fastighetsägarens skyltprogram eller separat skyltordning.

Har något hus nya skyltar?

Polisutbildningshuset, Biologihuset, Naturvetarhuset, Norra beteendevetarhuset, Beteendevetarhuset, MIT-huset, Samhällsvetarhuset, Humanisthuset, Universitetsledningshuset och Lärarutbildningshuset.

Hur har ni arbetat för tillgänglighet i skyltprogrammet?

Skyltprogrammet utgår från Boverkets byggregler och publikationen Riv hindren från Myndigheten för delaktighet. Kompetenscentrum för tillgänglighet (KCT) har anlitats under arbetsprocessens gång för rådgivning och granskningsutlåtande av utarbetade förslag. Synpunkter har inarbetats i den mån det varit möjligt. Programmet har även redovisats i universitetets tillgänglighetsgrupp och utvärderats av referensgrupp. I samband med införandet av skyltprogrammet utreds även möjligheten att kompletteras med talad information i entréer.

När kommer vi att få nya skyltar?

Byggnaderna på huvudcampus kommer att skyltas om etappvis under 2020- 2024. 

Hur gör vi om vi behöver nya skyltar innan vårt hus ska skyltas om?

Anmäl behov till Infocenter. Universitetsservice ordnar skyltar, men
• Det blir inte skyltar enligt det nya skyltprogrammet utan enligt det nuvarande programmet i huset.
• Skyltarna kommer att bytas ut när det nya skyltprogrammet införs i huset
• Verksamheterna bekostar själva skyltar på sina ytor. För allmänna ytor bekostar Universitetsservice.

Fram tills alla Umeå universitets byggnader på huvudcampus är omskyltade enligt det nya skyltprogrammet, kommer befintliga skyltprogram att existera parallellt.

Hur kommer införandet av den nya skyltningen att gå till?

Omskyltningen genomförs ett hus i taget. När ett hus ska skyltas om tar projektets arbetsgrupp kontakt med verksamheterna i huset. Projekgruppen tar emot synpunkter och behov, stämmer av underlag samt beställer skyltarna.

Vem betalar för de nya skyltarna?

I omskyltningsprojektet bekostas skyltningen av hyresramen.

Efter omskyltningsprojektet bekostas skyltning

  • vid centrala ombyggnationer: av hyresramen.
  • vid verksamhetsanpassningar: av verksamheterna.

Har hus och rum fått andra namn i och med det nya skyltprogrammet?

Universitetets husförkortningar har revideras för att skapa tydliga hushänvisningar och undvika sammanblandningar. Förkortningarna har tagits fram av Språkrådet vid Umeå universitet. Du hittar förkortningarna på sidan Namn på byggnader, platser och lokaler.

Bokningsbara lokaler

Det ska finnas ett enhetligt kodningssystem för alla bokningsbara lokaler enligt principen husnamn.korridor.rumsnummer. Exempelvis HUM.B.358. I samband med skyltning av nytt skyltprogram görs en översyn av rumskodning. Det kan innebära att rum får ny kod.

Vi jobbar i lokaler på NUS, hur får vi hjälp med skyltning?

Skyltfrågor som gäller internhyreslokaler på Norrlands universitetssjukhus hanteras av Lokalförsörjningsenheten vid Umeå universitet, övriga skyltfrågor på NUS hanteras av Region Västerbotten. För lokaler på NUS gäller Region Västerbottens skyltprogram. Har du frågor som gäller skyltning i internhyreslokaler på NUS, kontakta Cecilia Franzén på Lokalförsörjningsenheten.

Jag hörde att campuskorridoren ska lyftas fram, vad innebär det?

Inom Umeå campus finns möjlighet att röra sig mellan byggnader på ett invändigt gångstråk. Denna funktion har tidigare inte haft ett gemensamt namn eller kommunicerats aktivt. Den är dessutom ofta svår att följa då den rör sig mellan både våningsplan och huskroppar. Som ett led i arbetet med att förenkla orienteringen samt bidra till ökad tillgänglighet och trygghet inom Umeå campus beslutades att tydligare synliggöra det invändiga gångstråket. Namnförslag samlades in och det som valdes blev Campuskorridoren.

Vem har tagit fram skyltprogrammet?

Skyltprogrammet har tagits fram i samarbete mellan Kommunikationsenheten, Universitetsservice och Lokalförsörjningsenheten. En referensgrupp med studenter har använts för att få in synpunkter. Språkrådet vid Umeå universitet har under arbetets gång konsulterats i frågor angående namngivning av byggnader, terminologi och översättning. Uppdraget har utförts av TM-konsult med Studio With som underkonsult.

Vi har fått omskyltat. Nu har en skylt gått sönder, hur gör jag?

Anmäl det till Infocenter via antingen kontaktformuläret eller via telefon 090-786 50 00.

Vi har fått omskyltat. Men en skylt har felaktig information, hur gör jag?

Är det själva skylten som är felaktig, anmäl det till Infocenter via kontaktformuläret eller telefon 090-786 50 00.

Är det pappersarket som har felaktig information? Meddela då Universitetsservice i huset om det gäller en skylt på en allmän yta. Om det gäller en skylt på en verksamhetsförhyrd yta (till exempel en institutions kontor eller korridor) meddela institutionen eller enheten.

Vem ska uppdatera de utskrivna papper som vissa skyltar har?  

Skylttyper med utbytbara ark används där informationen kan behöva uppdateras ofta. Det kan till exempel vara vid hissar, kontor och korridorer.

I och med införandet av de nya skyltarna kommer projektgruppen att ta fram informationsblad till både allmänna och verksamhetsförhyrda ytor.

Efter införandeprojektet kommer den utskrivna informationen på allmänna ytor att uppdateras av Universitetsservice i huset. Den utskrivna informationen på verksamhetsförhyrda ytor uppdateras av respektive institution eller enhet.

Om du ser att informationen på en allmän yta är felaktig, kontakta gärna en servicemedarbetare eller skicka ett ärende till Infocenter. 

Vi sitter flera i samma kontor, vilken skylt ska vi ha?

Det beror på hur många ni är. Antingen får ni skylten DE (destination enkel) som har plats för ett A5-ark eller skylten DES (destination enkel stor) som har plats för ett A4-ark.

Vi sitter flera institutioner i samma kontor, ska vi ha flera skyltar utanför korridoren?

Nej, det är alltid en så kallad DU (destination utbytbar) med plats för ett A3-papper som sitter utanför en korridor. Den utbytbara informationen kan innehålla namnlistor, kontaktinformation, öppettider eller liknande. Om ni är flera institutioner samordnar ni informationen på A3-arket.

Vi vill sätta upp en anslagstavla i vår korridor. Ska vi använda skyltprogrammets anslagstavlor?

Ja, men den kommer inte att få den skylt som sitter högst upp på anslagstavlorna på allmänna ytor. Ni kan göra en förfrågan via lokalplaneraren för ert hus.

Kan vi sätta upp en egen anslagstavla på en allmän yta?

Ja, men inte en som bara får användas av er. Anslagstavlor på allmänna ytor får nyttjas av alla. 

Vi behöver faropiktogram till de lokaler där vi har kemiska produkter, har ni sådana i skyltprogrammet?

Nej, det finns inga sådana skyltar i skyltprogrammet. Du kan läsa mer om faropiktogram på sidan Märkning

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Mallar

Mallarna för kontor rymmer två ark per sida. De skrivs ut i A4 och delas. 

Kontor en person A5

Kontor flera personer A5 

Korridor A3

Verksamhetsyta A4

Frida Fjellström
2024-03-13