Skyltprogram

Skyltprogram för Umeå universitet ska ligga till grund för en god och funktionell skyltning som gör det enklare för besökare att hitta i universitetets lokaler och nå sin slutdestination.

Skyltprogram för Umeå universitet ska ligga till grund för en god och funktionell skyltning som gör det enklare för besökare att hitta i universitetets lokaler och nå sin slutdestination. Målgrupp är besökare, studenter, medarbetare, leverantörer och externa hyresgäster. 

Byggnaderna på huvudcampus kommer att skyltas om etappvis, med start 2020 i Naturvetarhuset och Norra Beteendevetarhuset. I samband med framtagandet av det nya programmet skyltades Polisutbildningshuset och Biologihuset om.

Här kan du se skyltprogrammet:

Regel Skyltprogram.

Frågor och svar om universitetets nya skyltprogram

Gäller det nya skyltprogrammet alla universitetets campus?

Nej, det nya skyltprogrammet gäller huvudcampus i Umeå. För övriga campusområden och förhyrningar gäller fastighetsägarens skyltprogram eller separat skyltordning.

Har något hus nya skyltar?

Polisutbildningshuset, Biologihuset, Naturvetarhuset, Norra beteendevetarhuset, Beteendevetarhuset, MIT-huset, Samhällsvetarhuset, Humanisthuset, Universitetsledningshuset och Lärarutbildningshuset.

Hur har ni arbetat för tillgänglighet i skyltprogrammet?

Skyltprogrammet utgår från Boverkets byggregler och publikationen Riv hindren från Myndigheten för delaktighet. Kompetenscentrum för tillgänglighet (KCT) har anlitats under arbetsprocessens gång för rådgivning och granskningsutlåtande av utarbetade förslag. Synpunkter har inarbetats i den mån det varit möjligt. Programmet har även redovisats i universitetets tillgänglighetsgrupp och utvärderats av referensgrupp. I samband med införandet av skyltprogrammet utreds även möjligheten att kompletteras med talad information i entréer.

När kommer vi att få nya skyltar?

Byggnaderna på huvudcampus kommer att skyltas om etappvis, med start 2020 i Naturvetarhuset och Norra Beteendevetarhuset. Införandet av den nya skyltningen beräknas pågå till och med 2023. Planen för i vilken ordning husen ska skyltas om kommer att kommuniceras längre fram.

Hur gör vi om vi behöver nya skyltar innan vårt hus ska skyltas om?

Anmäl behov till Infocenter. Universitetsservice ordnar skyltar, men
• Det blir inte skyltar enligt det nya skyltprogrammet utan enligt det nuvarande programmet i huset.
• Skyltarna kommer att bytas ut när det nya skyltprogrammet införs i huset
• Verksamheterna bekostar själva skyltar på sina ytor. För allmänna ytor bekostar Universitetsservice.

Fram tills alla Umeå universitets byggnader på huvudcampus är omskyltade enligt det nya skyltprogrammet, kommer befintliga skyltprogram att existera parallellt.

Hur kommer införandet av den nya skyltningen att gå till?

Omskyltningen genomförs ett hus i taget. När ett hus ska skyltas om tar projektets arbetsgrupp kontakt med verksamheterna i huset. Projektet tar emot synpunkter och behov, stämmer av underlag samt beställer skyltarna.

Vem betalar för de nya skyltarna?

I omskyltningsprojektet bekostas skyltningen av hyresramen.

Efter omskyltningsprojektet bekostas skyltning

  • vid centrala ombyggnationer: av hyresramen.
  • vid verksamhetsanpassningar: av verksamheterna.

Har hus och rum fått andra namn i och med det nya skyltprogrammet?

Universitetets husförkortningar har revideras för att skapa tydliga hushänvisningar och undvika sammanblandningar. Förkortningarna har tagits fram av Språkrådet vid Umeå universitet. Du hittar förkortningarna på sidan Namn på byggnader, platser och lokaler.

Bokningsbara lokaler

Det ska finnas ett enhetligt kodningssystem för alla bokningsbara lokaler enligt principen husnamn.korridor.rumsnummer. Exempelvis HUM.B.358. I samband med skyltning av nytt skyltprogram görs en översyn av rumskodning. Det kan innebära att rum får ny kod.

Vi jobbar i lokaler på NUS, hur får vi hjälp med skyltning?

Skyltfrågor som gäller internhyreslokaler på NUS hanteras av Lokalförsörjningsenheten vid Umeå universitet, övriga skyltfrågor på NUS hanteras av Region Västerbotten. För lokaler på NUS gäller Region Västerbottens skyltprogram. Har du frågor som gäller skyltning i internhyreslokaler på NUS, kontakta Cecilia Franzén på Lokalförsörjningsenheten.

Jag hörde att campuskorridoren ska lyftas fram, vad innebär det?

Inom Umeå campus finns möjlighet att röra sig mellan byggnader på ett invändigt gångstråk. Denna funktion har tidigare inte haft ett gemensamt namn eller kommunicerats aktivt. Den är dessutom ofta svår att följa då den rör sig mellan både våningsplan och huskroppar. Som ett led i arbetet med att förenkla orienteringen samt bidra till ökad tillgänglighet och trygghet inom Umeå campus beslutades att tydligare synliggöra det invändiga gångstråket. Namnförslag samlades in och det som valdes blev Campuskorridoren.

Vem har tagit fram skyltprogrammet?

Skyltprogrammet har tagits fram i samarbete mellan Kommunikationsenheten, Universitetsservice och Lokalförsörjningsenheten. En referensgrupp med studenter har använts för att få in synpunkter. Språkrådet vid Umeå universitet har under arbetets gång konsulterats i frågor angående namngivning av byggnader, terminologi och översättning. Uppdraget har utförts av TM-konsult med Studio With som underkonsult.

Vi har fått omskyltat. Nu har en skylt gått sönder, hur gör jag?

Anmäl det till Infocenter via antingen kontaktformuläret eller via telefon, 090-786 50 00.

Vi har fått omskyltat. Men en skylt har felaktig information, hur gör jag?

Är det själva skylten som är felaktig, anmäl det till Infocenter via kontaktformuläret eller telefon 090-786 50 00.

Är det pappersarket som har felaktig information? Meddela då Universitetsservice i huset om det gäller en skylt på en allmän yta. Om det gäller en skylt på en verksamhetsförhyrd yta (till exempel en institutions kontor eller korridor) meddela institutionen eller enheten.

Vem ska uppdatera de utskrivna papper som vissa skyltar har?  

Skylttyper med utbytbara ark används där informationen kan behöva uppdateras ofta. Det kan till exempel vara vid hissar, kontor och korridorer.

I och med införandet av de nya skyltarna kommer projektgruppen att ta fram informationsblad till både allmänna och verksamhetsförhyrda ytor.

Efter införandeprojektet kommer den utskrivna informationen på allmänna ytor att uppdateras av Universitetsservice i huset. Den utskrivna informationen på verksamhetsförhyrda ytor uppdateras av respektive institution/enhet.

Om du ser att informationen på en allmän yta är felaktig, kontakta gärna en servicemedarbetare eller skicka ett ärende till Infocenter. 

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Mallar

Mallarna för kontor rymmer två ark per sida. De skrivs ut i A4 och delas. 

Kontor en person A5

Kontor flera personer A5 

Verksamhetsyta A4

Korridor, entré till institution A3

Frida Fjellström
2023-08-08