Ansvarsroller du som chef utser

Vissa roller inom din organisation behöver utses av dig som chef. Det handlar om exempelvis om rollerna IT-kontaktperson, katalogansvarig, licensansvarig och webbredaktör.

Arkivsamordnare

Som arkivsamordnare gör man praktiska insatser i vården av arkivhandlingar.

Arkivsamordnarens uppgifter är

 • Gallra handlingar i enlighet med myndighetens regelverk
 • Informera medarbetare om regelverk kring hanteringen av allmänna handlingar
 • Att se till att arkivering sker på föreskrivet sätt
 • Att följa arkivbildningen vid institutionen/enheten och vid behov lämna förslag till arkivarien om förändringar i densamma
 • Att se till att handlingarna så snart som möjligt förs över till särskilda förvaringsmedel som uppfyller de krav som ställs i riksarkivets föreskrifter om tekniska krav på förvaringsmedel samt se till att arkivhandlingarna överförs till godkänd arkivlokal
 • Att upprätta och årligen komplettera arkivredovisningen över arkivet, dvs. förteckna arkivet samt vid behov uppdatera arkivbeskrivningen.
 • Hålla ihop och förbereda digitala handlingar för överföring till system för bevarande(e-arkivet)

Utse ny arkivsamordnare

Om instiutionen eller motsvarande ska utse en ny arkivsamordnare ska det anmälas till universitetsarkiv@umu.se.

Ange följande uppgifter:
Umuid och namn på ny arkivsamordnare
Umuid och namn på eventuell ersatt arkivsamordnare

Katalogansvarig

Som katalogansvarig ansvarar man för att göra administrativt arbete i tjänsterna Personaladministration och Telefonianknytning.

Katalogansvarig kan i Personaladministration:

 • Lägga till, ta bort och förlänga anknutna (personer med anställningsliknande förhållanden).
 • Lägga till/ändra kontaktinformation för anställda och anknutna.
 • Tilldela vissa roller på din institution eller enhet.
 • Återställa lösenord för Umu-id.
 • Lägga till och ta bort avdelningar samt tilldela avdelningschef och områdeschef för dessa.

Katalogansvarig kan i Telefonianknytning:

 • Tilldela en ny fast anknytning (Skype-abonnemang) till anställda eller anknutna.
 • Ta bort och ändra fasta anknytningar för anställda och anknutna.

Utse katalogansvarig:

 • För att anmäla katalogansvarig för er enhet eller institution - skicka ett ärende till Servicedesk.
 • Meddelandet behöver innehålla uppgifter om namn och Umu-id för den person som ska vara katalogansvarig. Ni kan utse flera katalogansvariga.
 • Bara den som är anställd eller anknuten vid din enhet kan ha rollen som katalogansvarig.

Läs mer om rollen och hur du utser katalogansvarig

IT-kontaktperson

En IT-kontaktperson representerar din institution eller enhet i dialogen kring IT-relaterade frågor. IT-kontaktpersonen är en viktig länk mellan ITS och din verksamhet.

Läs mer om rollen och hur du utser IT-kontaktperson

Licensansvarig

Rollen som licensansvarig innebär att samordna verksamhetens behov av programvaror och stötta dem i frågor om programvaror, licenser och installation.

Som chef anmäler du vem på din institution eller enhet som ska vara licensansvarig till ITS.

 1. Fyll i förbindelsen
 2. Prefekt eller chef ska signera förbindelsen. Du kan signera fysiskt eller digitalt genom att använda eduSign.
 3. Om du har skrivit på ett fysiskt dokument – scanna in och skicka via e-post till: it-inkop@umu.se. Om du har signerat dokumentet digitalt, skicka det till e-postadressen ovan.

Läs mer om rollen

Redaktörsroller

Du som chef/prefekt kan anmäla dina medarbetare till en eller flera av nedanstående redaktörsroller. De olika rollerna innebär att medarbetaren kan arbeta med att

 • hantera innehåll på externa webbplatsen umu.se
 • hantera innehåll på medarbetarwebben Aurora
  Aurora kommer att göras om innan sommaren. Därför har vi stängt denna utbildningen för närvarande.
 • skapa välkomstbrev, stänga för sen anmälan i Episerver och publicera scheman till Studentwebben
 • skapa kalenderhändelser för umu.se och Aurora
 • hantera bilder och filmer i mediabanken

När du har anmält medarbetaren behöver hen också anmäla sig till motsvarande roll/roller på kurssidan som deltagare. Meddela detta till din medarbetare efter att har du skickat in formuläret nedan. När medarbetaren också har anmält sig bjuds hen in till utbildning/stödmaterial.

Anmäl/avanmäl redaktör eller organisationsbyte

Anmäl medarbetare för redaktörsroll. Även avanmälan eller organisationsbyte

Läs mer

Roller för webb

Redan utsedda redaktörer

OU-administratör

Med hjälp av OU-administration kan institutioner och enheter själva administrera rättighetsgrupper, datorobjekt samt tjänste- och gästkonton i universitetets Active Directory (AD).

Chefer, prefekt eller enhetschef kan utse upp till två OU-administratörer för sin institution/enhet.

Gör anmälan (kräver att du loggar in)

Konto för högre behörigheter

Medarbetare som är systemadministratör med ansvar för system och servrar i Umeå universitets AD kan behöva ett särskilt konto för att ytterligare stärka IT-säkerheten.

Läs mer och beställ

Ansvarsroller som du initierar valet av

Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombudet är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och fungerar som en länk mellan dig som chef och medarbetare i alla frågor som rör både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Du som chef ansvarar för att initiera processen med att välja arbetsmiljöombud men det är dina medarbetare som beslutar vem som ska bli arbetsmiljöombud.

Utse arbetsmiljöombud

Anja Axelsson
2024-02-07