Ansvarsroller du som chef utser

Vissa roller inom din organisation behöver utses av dig som chef. Det handlar om exempelvis om rollerna IT-kontaktperson, katalogansvarig, licensansvarig och webbredaktör.

Katalogansvarig

Som katalogansvarig ansvarar man för att göra administrativt arbete i tjänsterna Personaladministration och Telefonianknytning.

Katalogansvarig kan i Personaladministration:

  • Lägga till, ta bort och förlänga anknutna (personer med anställningsliknande förhållanden).
  • Lägga till/ändra kontaktinformation för anställda och anknutna.
  • Tilldela vissa roller på din institution eller enhet.
  • Återställa lösenord för Umu-id.
  • Lägga till och ta bort avdelningar samt tilldela avdelningschef och områdeschef för dessa.

Katalogansvarig kan i Telefonianknytning:

  • Tilldela en ny fast anknytning (Skype-abonnemang) till anställda eller anknutna.
  • Ta bort och ändra fasta anknytningar för anställda och anknutna.

Läs mer om rollen och hur du utser katalogansvarig

IT-kontaktperson

En IT-kontaktperson representerar din institution eller enhet i dialogen kring IT-relaterade frågor. IT-kontaktpersonen är en viktig länk mellan ITS och din verksamhet.

Läs mer om rollen och hur du utser IT-kontaktperson

Licensansvarig

Rollen som licensansvarig innebär att samordna verksamhetens behov av programvaror och stötta dem i frågor om programvaror, licenser och installation.

Som chef anmäler du vem på din institution eller enhet som ska vara licensansvarig till ITS.

  1. Fyll i förbindelsen
  2. Prefekt eller chef ska signera förbindelsen. Du kan signera fysiskt eller digitalt genom att använda eduSign.
  3. Om du har skrivit på ett fysiskt dokument – scanna in och skicka via e-post till: upphandling@its.umu.se. Om du har signerat dokumentet digitalt, skicka det till e-postadressen ovan.

Läs mer om rollen

Webbredaktör

Rollen innebär att medarbetaren kan arbeta med innehåll på externa webbplatsen www.umu.se eller medarbetarwebben Aurora.

Anmäl ny webbredaktör

Avanmäl webbredaktör

Utsedda webbredaktörer för umu.se

Läs mer om rollen webbredaktör för umu.se

OU-administratör

Med hjälp av OU-administration kan institutioner och enheter själva administrera rättighetsgrupper, datorobjekt samt tjänste- och gästkonton i universitetets Active Directory (AD).

Chefer, prefekt eller enhetschef kan utse upp till två OU-administratörer för sin institution/enhet.

Gör anmälan (kräver att du loggar in)

Konto för högre behörigheter

Medarbetare som är systemadministratör med ansvar för system och servrar i Umeå universitets AD kan behöva ett särskilt konto för att ytterligare stärka IT-säkerheten.

Läs mer och beställ

Ansvarsroller som du initierar valet av

Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombudet är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och fungerar som en länk mellan dig som chef och medarbetare i alla frågor som rör både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Du som chef ansvarar för att initiera processen med att välja arbetsmiljöombud men det är dina medarbetare som beslutar vem som ska bli arbetsmiljöombud.

Utse arbetsmiljöombud

Anja Axelsson
2023-05-05