Antagning och rekrytering │ Guide till aktiva åtgärder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Antagning och rekrytering är ett av de fem områden som utbildningsanordnare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder inom.

Området handlar om att undersöka och se om det finns risk att utbildningar inte attraherar sökande oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det handlar även om att undersöka och vidta eventuella åtgärder så att urval och behörighetsvillkor inte riskerar att diskriminera någon. 

Arbetet ska ske systematiskt i fyra steg:

Undersökningen kan med fördel samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som följer en motsvarande process i fyra steg.

1. Undersöka

 

Foto:

Nedan följer ett antal frågor som kan användas för att undersöka förhållanden ur ett likavillkorsperspektiv.

Frågorna är exempel och kan behöva anpassas utifrån förutsättningarna på den specifika institutionen/enheten.

Finns det risk att:

 • studenters meriter bedöms olika utifrån diskrimineringsgrunderna?
 • studenter bedöms olika i beslut om studieuppehåll?
 • någon indirekt diskrimineras av utbildningens behörighetsvillkor?
 • någon diskrimineras av urvalsreglerna till utbildningen?
 • student/presumtiv student utifrån diskrimineringsgrunderna behandlas olika i kontakt med studievägledare, administrativ personal och lärare?
 • personalen för lite kunskap om normer för att kunna omsätta detta till gott bemötande?
 • representationen i informationsmaterial är skev i bild och text? Vem syns och vem syns inte?
 • rullstol (eller annat hjälpmedel) inte kan användas vid till exempel mässor eller studiebesök?
 • informationsmaterial om utbildningarna inte är tillgänglighetsanpassade?
 • besökare med nedsatt syn och/eller hörsel (eller annan funktionsnedsättning) inte kan vara delaktiga vid till exempel rekryteringstillfällen?

2. Analysera

 

Foto:

När ni har samlat information och fått syn på eventuella risker behöver ni analysera bilden som träder fram:

 • Vilka är orsakerna till de risker och hinder som vi har sett?
 • Vilka åtgärder behöver vi vidta för att komma tillrätta med de risker eller hinder som vi har upptäckt?

3. Åtgärda

 

Foto:

När nödvändiga åtgärder har identifierats är nästa steg att tidsplanera och genomföra åtgärderna.

 

 

 

4. Följa upp och utvärdera

 

Foto:

När de planerade åtgärderna är genomförda behöver ni utvärdera de insatser som gjorts.

 • Har vi åstadkommit det vi ville med åtgärderna?
 • Behövs det andra åtgärder?
 • Hur har arbetet fungerat?
 • Hur ska vi gå vidare?

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Therese Holmgren
2024-02-19