Uppehållstillstånd för forskare (stipendiat)

Postdoktorsstipendiater som kommer från ett land utanför EU/EES är undantagna kravet på arbetstillstånd men behöver ha ett uppehållstillstånd för forskare för att få bo och forska i Sverige.

Utlänningslagen angående uppehållstillstånd för forskare

5 b kap. Uppehållstillstånd för forskning, studier inom högre utbildning, viss praktik, visst volontärarbete och au pair-arbete.

1 § En utlänning som ska utföra forskning i Sverige enligt ett mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare ska, om inte något annat följer av 9-12 §§, beviljas ett uppehållstillstånd för forskning.

Ett uppehållstillstånd enligt första stycket ska, om inte något annat följer av tredje stycket, gälla i minst ett år eller den kortare tid som forskningen enligt mottagnings- avtalet ska pågå.

10 § Ett uppehållstillstånd enligt 1-8 §§ ska inte beviljas en utlänning som
1. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem till en sådan medborgare,

Notera att om en medborgare från land utanför EU/EES har en medföljande familjemedlem som är medborgare i ett EU/EES-land beviljas inte uppehållstillstånd för forskare.

I denna situation blir det i stället den medföljande EU/EES-medborgare som måste uppfylla uppehållsrätten för bosättning i Sverige. Kontakta oss om denna situation uppstår för personlig rådgivning.

Läs gärna Migrationsverkets information på hemsidan: Information om uppehållstillstånd för forskare

Vad är en forskare?

En forskare är en person som har doktorerat eller är behörig att påbörja en forskarutbildning och är inbjuden av en forskningshuvudman som är godkänd av Vetenskapsrådet att forska i Sverige. En forskningshuvudman kan vara ett svenskt lärosäte, institution eller ett företag. För inbjudan används ett mottagningsavtal.

Vägledning vid förstagångsansökan -uppehållstillstånd för forskare med stipendium

Steg 1: Forskaren behöver ett mottagningsavtal och ett försäkringsintyg

För att ansöka om uppehållstillstånd behöver stipendiaten ett mottagningsavtal och ett försäkringsintyg som utfärdas av ansvarig person på institutionen.

Mottagningsavtalet (Hosting Agreement) är en inbjudan från arbetsgivaren som intygar att vi är en godkänd forskningshuvudman och att det finns ett uppdrag för forskaren under en viss period. Avtalet är inte juridiskt bidande men det är viktigt att invänta beslut om godkänt uppehållstillstånd innan stipendiet börjar utbetalas. 

Mottagningsavtalet ska undertecknas av prefekt eller forskningsledare för Umeå universitets räkning, samt av den sökande stipendiaten.

Använd gärna mallen till din hjälp
Utkast mottagningsavtal stipendiat

Stipendiater behöver komplettera sin ansökan med ett försäkringsintyg som visar att forskaren omfattas av Kammarkollegiets försäkring för utländska besökare.

Försäkringsintyget fylls i och undertecknas av prefekt/motsvarande.

Intyg Kammarkollegiet försäkring för utländska besökare

Steg 2: Forskaren ansöker online och visar upp sitt pass personligen

Skicka mottagningsavtalet och försäkringsintyget till forskaren som ansöker via Migrationsverkets e-tjänst, på hemsidan: Residence permits for researchers.

Utöver handlingarna från universitetet behöver forskaren ha ett giltigt pass samt tillräckligt med pengar för vistelsen i Sverige och resan tillbaka till hemlandet.

Innan Migrationsverket kan bevilja ett uppehållstillstånd (gäller även vid förlängningsansökningar) måste passet kontrolleras i original. Det vill säga den som ansöker om tillstånd behöver visa upp sitt pass personligen hos Migrationsverket eller på svensk ambassad/ett generalkonsulat innan ett beslut fattas. Om samma pass inte kontrollerats av Migrationsverket tidigare kommer den sökande att kontaktas av Migrationsverket med information om hur man ska göra.

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare medför en avgift på 1 500 kronor. Detta är en privat utgift och kan inte ersättas av arbetsgivaren.

Steg 3: Migrationsverket beslutar om att bevilja eller avslå ansökan

När Migrationsverket har fattat sitt beslut skickas det till den sökande. Den representant för arbetsgivaren Umeå universitet som undertecknat mottagningsavtalet får ett besked som anger om tillstånd har beviljats eller inte.

Forskaren kan beviljas ett uppehållstillstånd som är giltigt för samma tid som mottagningsavtalet omfattar, men aldrig längre än personens pass är giltigt.

Ett beslut om avslag kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör finns i forskarens beslut.

Steg 4: Handlingar som behövs för resa till Sverige

Personer som beviljas uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort. Processen för att få kortet skiljer sig åt beroende på vilket land personen kommer från.

Viseringsfria personer: Kan resa in i Sverige med godkänt uppehållstillstånd och giltigt pass. Snarast möjligt efter inresa ska de besöka Migrationsverket och slutföra ansökan om kortet och lämna sina biometriska uppgifter. Migrationsverket lämnar instruktioner i beslutet.

Ej viseringsfria personer: Måste vänta i hemlandet till uppehållstillståndet är klart. Detta ska visas upp vid inresa tillsammans med giltigt pass.

Migrationsverkets information om uppehållstillståndskort

Vägledning vid förlängning av uppehållstillstånd för forskare med stipendium

Ett giltigt tillstånd ska finnas för hela stipendieperioden. Om det första tillståndet har beviljats för en tid som inte omfattar hela perioden måste en förlängningsansökan skickas in. Ett tillstånd kan beviljas för samma tid som mottagningsavtalet gäller men aldrig längre än passets giltighet.

Det är viktigt att ansökan skickas in innan det nuvarande tillståndet slutar att gälla för att stipendiaten ska ha rätt att vara kvar i Sverige och forska tills Migrationsverket har fattat sitt beslut.

För att ansöka om uppehållstillstånd behöver forskaren ett mottagningsavtal, se steg 1.

Under handläggningstiden

Stipendiaten rekommenderas inte att resa utomlands under handläggningstiden med anledning av att det kan vara svårt att resa in i Sverige utan ett giltigt uppehållstillstånd. Det innebär att det finns en risk att personen måste vänta på sitt nya beslut utanför Sverige.

Handläggningstiden vid en förlängningsansökan är vanligtvis längre än vid en förstagångsansökan. För att kontrollera ansökan kan forskaren logga in på sin sida för att kolla ärendets status. Check my application

Permanent uppehållstillstånd

Efter fyra år med giltigt uppehållstillstånd för forskare finns möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Tänk på att om längre vistelser utanför Sverige kan påverka möjligheten att få permanent uppehållstillstånd.

Information om permanent uppehållstillstånd

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Jannike Hurenkamp
2023-11-02