Rekryteringsprocessen 3: Anställa

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Den tredje och sista delen av rekryteringsprocessen handlar om att fatta beslut om anställning, formulera anställningsvillkor och skriva anställningskontrakt. Här beskrivs också hanteringen av överklaganden.

 

Foto:

På denna sida:

Besluta om en slutkandidat som erbjuds anställning

Efter urval, intervjuer, referenstagning och andra underlag ska ett beslut fattas om vilken kandidat som erbjuds tjänsten. Beslutet ska tas utifrån en samlad bedömning av förtjänst och skicklighet.

T/A: Vid rekrytering till T/A-befattningar är det rekryterande prefekt eller chef som fattar beslut om anställning och anställningsvillkor i samråd med rekryteringsgruppen.

Lärare: Vid rekrytering till lärarbefattningar fattas beslut om anställning i enlighet med rektors respektive dekanens delegationsordning.

Innan beslut kan fattas ska det samverkas i fakultetens samverkansgrupp (FSG) eller motsvarande.

Beslutet, inklusive information om hur man överklagar, ska delges samtliga sökande.

Att skriva anställningsbeslut vid rekrytering av T/A-personal

Chefen skriver ett anställningsbeslut om vilken kandidat som ska anställas för befattningen.

Anställningsbeslutet ska innehålla information om

  • antal sökande
  • fördelning av kvinnor och män
  • antal intervjuade
  • vem som har bedömts som mest meriterad och därmed erbjudits anställningen.

Ett anställningsbeslut är inte att förväxla med anställningsavtalet, som är ett civilrättsligt avtal mellan arbetsgivaren och den anställde.

Anslå beslutet och invänta eventuella överklaganden

Beslutet om anställning kan överklagas av den eller de som sökt men inte erbjudits tjänsten.

Ett överklagande ska skickas till Överklagandenämnden för högskolan inom tre veckor från det att beslutet har anslagits.

Hantering av överklaganden

Överklaganden som kommer till Överklagandenämnden för högskolan ges in till Umeå universitet som prövar om ärendet har skickats in i rätt tid.

Om överklagan har kommit in i rätt tid ska Umeå universitet överlämna överklagandet tillsammans handlingar i anställningsärendet till  Överklagandenämnden för högskolan.

För att skaffa sig nödvändigt beslutsunderlag kan Överklagandenämnden även inhämta ett yttrande från Umeå universitet. Ett sådant yttrande lämnas av rektor.

Mer information om överklagande av anställningsbeslut

Överklagande (sida på umu.se riktad till personer som söker anställning)

Handlingar som ska skickas in till överklagandenämnden (Överklagandenämndens webbplats, onh.se)

Handläggningsordning för överklaganden vid Umeå universitet (handläggningsordning)

Kontrollera om personen har rätt tillstånd för att arbeta och bo i Sverige

Om personen som erbjudits tjänsten inte har

  • svenskt medborgarskap eller
  • medborgarskap i ett EU-land

behöver universitetet som arbetsgivare säkerställa att det finns ett giltigt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd innan anställningsavtalet skrivs på och personen kan börja arbeta.

Prefekten eller chefen som ansvarar för rekryteringen har ansvar för att se till att personen har rätt tillstånd.

Mer information i HR-guiden

Om regler för arbetstillstånd och uppehållstillstånd:
Arbetstillstånd och uppehållstillstånd

Instruktion för att ansöka om uppehållstillstånd för forskare:
Ansöka om uppehållstillstånd

Rosita Nilsson
2021-06-11