Säkerhetsskydd

Information eller verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet ska skyddas mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

Arbete med säkerhetsskydd regleras i Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen. Där står bland annat att det ska genomföras en säkerhetsskyddsanalys för information och verksamheter som faller inom säkerhetsskyddsområdet.

Säkerhetspolisen (Säpo) har mer information om säkerhetsskyddsarbetet.

Säkerhetsskyddsanalys vid Umeå universitet

Arbetet med den universitetsövergripande säkerhetsskyddsanalysen startades upp under 2021 och har genomförts i dialog med fakultets- och institutionsledningar, centrumbildningar samt enheter inom universitetsförvaltningen.

Resultatet har sammanställts i en säkerhetsskyddsanalys som bland annat beskriver vilka verksamheter som bedöms som känsliga och varför, om det finns någon hotbild med mera.

Under 2023 har ett arbete påbörjats för att uppdatera den befintliga säkerhetsskyddsanalysen.

Säkerhetsfunktionen har ansvaret för att hålla den myndighetsövergripande säkerhetsskyddsanalysen uppdaterad. Säkerhetsfunktionen är också dem som är kontaktyta mot säkerhetspolisen i säkerhetsskyddsrelaterade åtgärder.

Anmäl säkerhetsskyddsincidenter omgående

Om något inträffar som rör säkerhetsskyddsklassificerad information, säkerhetsskyddskänslig verksamhet eller medarbetare som är säkerhetsklassade ska prefekt, enhetschef eller motsvarande omgående kontakta

Observera att det är viktigt att du i första hand ska kontakta säkerhetschef eller universitetsdirektör via telefon. Endast allmänt hållen information om det inträffade kan kommuniceras via telefon. För djupare dialog bokas ett fysiskt möte.

Vad innebär säkerhetsprövning och säkerhetsklass?

Om anställning innebär att medarbetare kommer ta del av säkerhetsskyddskänslig information eller ska delta i säkerhetsskyddskänslig verksamhet kan det bli aktuellt med en säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass.

Säkerhetsprövning innehåller säkerhetsprövningsintervju, en registerkontroll, särskild personutredning och relevant bakgrundskontroll beroende på anställning och arbetsuppgifter. Tillämpningen av säkerhetsprövningens olika delmoment bedöms vid varje tillfälle av personalansvarig chef och vid behov i samråd med säkerhetsfunktionen.

Vilken säkerhetsklass som anställningen inplaceras i är en bedömning utifrån vilket utsträckning man tar del av information, och vilken skada för Sveriges säkerhet personer kan orsaka genom sin anställning eller deltagande.

Inplacering av medarbetare i säkerhetsklass kan även bli aktuellt vid till exempel anställning, uppdragsforskning, samverkansforskning eller som krav vid deltagande i olika samverkansforum.

Först efter godkänd registerkontroll och att grundläggande utbildning är genomförd kan medarbetare ta del av säkerhetsskyddskänslig information eller arbetsuppgifter kopplat till säkerhetsskyddskänslig verksamhet.

Om det uppstår behov att inplacera medarbetare i säkerhetsklass kontaktar personalansvarig chef:

  • Säkerhetsfunktionen för råd gällande säkerhetsprövningsprocessen och administration rörande inplacering i säkerhetsklass. Säkerhetsfunktionen återkopplar till ansvarig chef om resultatet av registerkontrollen.

Säkerhetspolisen har mer information som rör säkerhetsklass.

Inför inplacering i säkerhetsklass

Inför inplacering i säkerhetsklass och registerkontroll ska medarbetare:
Ta del av och skriva under samtycke - Information om säkerhetsprövning och samtycke

Beroende på vilken säkerhetsklass som är aktuell fylla i blankett:

  • Vid inplacering i säkerhetsklass 3 - fyll i blankett Ansökan om registerkontroll
  • - Vid inplacering i säkerhetsklass 2 - fyll i blankett Ansökan om registerkontroll och Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

Blanketter finns via Säkerhetspolisens webbplats.

Blanketter angående inplacering i säkerhetsklass skickas via e-post till säkerhetsfunktionen och samtycke skickas i original till säkerhetsfunktionen vid lokalförsörjningsenheten.

Efter inplacering i säkerhetsklass - dags att vidareutbilda dig

Du som genomgått en säkerhetsprövning med godkänt resultat behöver utbilda dig. En del i säkerhetsprövningsprocessen och det förebyggande säkerhetsskyddsarbetet är att du ska del av följande utbildningar innan du påbörjar ditt arbete.

Skydd mot informationspåverkan (webbkurs)

Är en webbkurs som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvar för. Kursen ger dig förutsättningar för att bli medveten om vad informationspåverkan är och ger dig verktyg för att kunna identifiera påverkanstekniker.

Informationspåverkan från främmande makt är en antagonistisk handling som syftar till att påverka Sveriges demokrati och vårt lands möjligheter till eget beslutsfattande. Informationspåverkan som riktas mot Sverige från främmande makt kan innebära allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet, främst mot grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Gå till kursen

Grundläggande säkerhetsskyddsutbildning (webbkurs)

Är en webbkurs som Försvarshögskolan (FHS) ansvar för. Webbutbildningen lotsar dig på ett lättillgängligt sätt igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Du får kunskap om din egen viktiga roll för att stärka arbetsplatsens säkerhetsskyddsarbete.
- Information om inloggning mm finns bifogat - anvisningar för att skapa kontor med självregistrering
- Länk till kursen: https://fhs.instructure.com/register
- Anslutningskoden är: DREGGC
OBS! Lärplattformen Canvas stödjer inte längre Internet Explorer

Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar (interaktiv utbildning)

Är en interaktiv utbildning som ger dig grunderna för hur en säkerhetsskyddsklassificerad handling hanteras. Utbildningen är även tänkt att kunna användas som ett uppslagsverk. Det är enkelt att hitta information om de olika momenten för hantering av en säkerhetsskyddsklassificerad handling. Det finns även förslag på utformning, vad du ska tänka på samt lite råd och tips.

Länk kursen

När din anställning eller deltagande i projekt avslutas

När en anställning upphör eller behov av att vara säkerhetsklassad inte längre finns, ska säkerhetsklassen avregistreras hos säkerhetspolisen. Det gör du genom att kontakta säkerhetsfunktionen som hanterar avregistreringen hos säkerhetspolisen.

Om anställningen upphör är det viktigt att genomföra ett avslutande samtal för att fånga upp om medarbetare är besviken på vissa delar och har synpunkter eller förbättringsförslag. Säkerhetsfunktionen kan kontaktas för råd och stöd inför avslutande samtal.

Kontaktuppgifter

Charles Cederqvist, säkerhetschef och biträdande säkerhetsskyddschef

Hans Wiklund, universitetsdirektör och säkerhetsskyddschef

Jacob Eriksson, säkerhetsamordnare

Frida Fjellström
2023-05-09