Registratur och arkiv

Registratur och arkiv fungerar som ett stöd för verksamheten i frågor om exempelvis diarieföring av allmänna handlingar, dokumenthantering och vård av arkivhandlingar.

Registratur ansvarar för att inkommande och upprättade handlingar vid universitetsförvaltningen registreras i diariet. De hjälper även till att söka efter och plocka fram arkivhandlingar åt anställda och besökare utifrån. Registraturen vänder du dig till i frågor om diarieföring, postöppning och utlämnanden av allmänna handlingar.

Under rubriken "Registratur" läser du mer om vad som gäller vid hantering av allmänna handlingar, diarieföring samt rutiner vid rektors beslutsmöte.

Arkivverksamheten vid förvaltningen ger råd och stöd till institutionernas arkivsamordnare om arkivvård, det vill säga hur handlingarna bäst hanteras, hur de beskrivs och hur de förtecknas. Universitetsarkivarien är även myndighetens handläggare i arkivfrågor.

Under rubriken "Arkiv" kan du läsa mer om arkivverksamheten, var du hittar olika arkivhandlingar, vad dokumenthanteringsplaner är, bevarande av elektroniska handlingar

Registrering av dokument

Foto: Malin Grönborg

E-post till registrator

Öppettider och postlådor

Öppettider

Postlådor
I Förvaltningshuset plan 3 på höger sida om ingången till Registratur och arkiv.

I Förvaltningshuset, ingång Universitetstorget 16, plan 3 på höger sida entrédörren

Chatarina Wiklund
2021-06-11