Hantera forskningsdata

När du planerar ditt forskningsprojekt bör du också planera hur forskningsdata ska samlas in, lagras och hanteras under projektet, samt hur forskningsdata ska tillgängliggöras efter projektets slut.

Forskningsdata är digital information som samlats in för att analyseras i ett vetenskapligt syfte, till exempel statistik, enkätsvar och resultat från experiment och mätningar. Digital information om fysiska föremål, till exempel arkeologiska samlingar eller konstverk, betraktas också som forskningsdata. Universitetets policy för hantering av forskningsdata beskriver ansvar och ger vägledning för hur du kan hantera och bevara din forskningsdata.

Policy för hantering av forskningsdata

Universitetsbibliotekets resurser kring forskningsdata

Datahanteringsplan

En datahanteringsplan är ett dokument som bland annat beskriver hur forskningsdata ska samlas in, lagras, hanteras, dokumenteras, användas och tillgängliggöras under och efter forskningsprojektet. I många fall kräver finansiärer att det ska finnas en datahanteringsplan för projektet. Datahanteringsplanen är ett levande dokument som kan uppdateras kontinuerligt under projektets gång.

Mall för datahanteringsplan

För att göra det lättare att skriva datahanteringsplaner kan du använda dig av verktyget DMPonline. Här finns både en nätversion av mallen för datahanteringsplan och en frågebaserad variant som gör det möjligt att välja färdiga svarsalternativ istället för att skriva fritext. Du kan dessutom bjuda in dina kollegor så att ni kan arbeta på planen gemensamt.

Gå till verktyget DMPonline 

Universitetsbiblioteket vid Umeå universitet har arbetsgrupp för forskningsdata. De kan bland annat svara på frågor, läsa och ge feedback på din datahanteringsplan.

Kontakta universitetsbiblioteket

IT-tjänster

För att samla in, lagra, analysera och arkivera data finns en rad IT-tjänster tillgängliga för dig som är forskare vid Umeå universitet. ITS (IT-stöd och systemutveckling) ansvarar för de centrala IT-tjänsterna på universitetet och kan även ta fram nya tjänster tillsammans med dig.

IT-stöd för forskare

Rådgivning och utbildning kring forskningsdata

Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata finns tillgänglig för rådgivning och kompetensutveckling inom forskningsdatahantering. De hjälper dig bland annat när du ska upprätta en datahanteringsplan.

Kontakta universitetsbiblioteket

2022-04-28