Hitta samverkanspartners

Konferenser, workshoppar och tematräffar. Ett sätt att hitta partners att samverka med i din forskning är att delta i någon av de mötesplatser som arrangeras vid Umeå universitet. ​ ​

Att delta i olika arrangemang kan underlätta för dig att bygga relationer och att sprida, utbyta eller gemensamt skapa kunskap med aktörer utanför akademin.

Foto: Ida Åberg, illustration

Några exempel på återkommande mötesplatser är: 

AIMday​

AIMday är ett årligt återkommande arrangemang som bygger på att organisationer och företag skickar in frågeställningar rörande aktuella utmaningar som de gärna vill diskutera med dig som forskare vid Umeå universitet. ​​Du anmäler dig sedan, utifrån sakkunskap och intresse, till minst en av de inkomna utmaningarna.

Resultatet blir en dag fylld av en serie mindre workshoppar, där ni i grupper om cirka fem till tio personer möts i en timme långa diskussioner kring varje fråga. Eftersom utmaningarna ofta är relevanta för flera olika vetenskaper finns också tillfälle att ta del av andra forskares perspektiv.

Under AIMday får du möjlighet att hitta kontakter, samarbeten och idéer till nya forskningsfrågor baserade på aktuella samhällsutmaningar. ​

Ofta kan du också söka såddpengar för att ta goda samverkansidéer vidare.

Läs mer om AIMday-konceptet

Social Innovation i Norr​

Social Innovation i Norr är en årlig konferens för nätverkande och kunskapsutbyte inom social hållbarhet.​ Bakom arrangemanget står Mötesplats Social Innovation vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, Coompanion Norrbotten och Västerbotten, samt Umeå kommun och Luleå kommun.

Läs mer om Social Innovation i Norr

Universitetets strategiska partnerskap

Inom ramen för de långsiktiga samarbetena med kommunerna Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik, Region Västerbotten och Volvo Lastvagnar ordnas återkommande aktiviteter som partnerskapsdagar och workshoppar. 

Läs mer om partnerskapen

Gräv där du står

Ett annat tips är att titta närmare på det kontaktnät som redan finns inom utbildning. Många utbildningsprogram vid din institution samverkar sannolikt med olika företag, föreningar och organisationer. Vilka brukar exempelvis agera gästföreläsare, ingå i branschråd, erbjuda praktikplatser eller samarbeta kring exjobb? I bästa fall finns en potentiell samarbetspartner närmare än du tror.

Tips för att underlätta samverkan 

Innan du börjar leta partners att samarbeta med är det bra att fundera över vad du vill åstadkomma med din forskning. Vilka är dina drivkrafter och mål? Med den bilden klar för dig är chansen större att du blir mer strategisk i ditt partnersök och i din samverkan. ​

Vill du ha hjälp i processen kan du alltid vända dig till oss på Enheten för forskningsstöd och samverkan för att bolla tankar och uppslag.

Vi har också listat några tips som kan underlätta samarbetet.

Avsätt tillräckligt med tid och resurser från början.​

Det är ingen självklarhet att alla känner till högskolevärldens villkor och hur forskning går till. Somliga företag och organisationer har erfarenhet av att samarbeta med forskare och andra har det inte. På samma sätt kan vi inom universitetsvärlden vara okunniga om andra verksamheters uppdrag och villkor.  Därför är det viktigt att redan från början avsätta tid för att lära känna varandra och reda ut vilka förutsättningar bägge parter har. Vad kan och vill vi göra tillsammans och inte?

Kommunicera tidigt ömsesidiga förväntningar, önskemål och krav.​

Samverkan innebär att människor från verksamheter med olika mål, uppdrag och språkbruk ska arbeta tillsammans. Något som kan vara berikande, men samtidigt långtifrån enkelt.

Olika syn på tid är en typisk faktor som kan ställa till det. Inom universitetsvärlden är vi medvetna om att forskning är tidskrävande och komplext.  Externa samarbetsparter kan å sin sida vilja sätta igång med saker mer eller mindre omedelbart och förvänta sig snabba resultat.

Genom att tidigt kommunicera hur du ser på din forskning utifrån forskarrollen och låta din partner beskriva den egna verksamhetens logik och incitament kan ni förhoppningsvis undvika framtida missförstånd.

Formulera uppgiften tillsammans och kom överens om vem/vilka som ansvarar för vad. ​

Som forskare har du sannolikt större inblick i sätt att effektivt formulera och angripa en forskningsfråga. Samtidigt kan din partner vara mer förtrogen med själva problemet i praktiken. Ni behöver därför ett nyfiket och ödmjukt förhållningssätt till varandras kompetens och idéer när ni ska lägga grunden för ert gemensamma arbete.

När samverkan går fel handlar det ofta om att man missat att prata igenom och komma överens om projektets utgångspunkt, förväntat utfall, fördelningen av tid, resurser och ansvar. Därför kan det vara klokt att göra upp en gemensam tidsplan, diskutera hur beslut ska fattas, hur resultat ska presenteras och hur ni ska mötas och hålla kontakten.

Prata med varandra om era motivationer och drivkrafter. 

Det är vanligt att motivation och drivkrafter skiljer sig åt mellan forskare och samarbetspartners. En möjlig källa till friktion kan gälla öppenhet och spridning av resultat. Medan ena parten kan vilja hemlighålla resultaten kan den andra vara ivrig med att nå ut med desamma. Därför är det viktigt att prata om och förstå de förutsättningar som ni har att förhålla er till, samt komma överens om hur ni ska hantera dem.

Uppmärksamma skillnader i språk och kommunikation.​

Måna om att vara så tydliga som möjligt och klargöra vad ni menar, snarare än att utgå från att den andra alltid förstår dina ordval. Till synes enkla ord som resultat, lösning, modell och verktyg kan betyda helt olika saker inom och utanför akademin.

Håll kontakten​.

Även om ni har en tidsplan med inbokade träffar så kommer saker att hända. Någon kan bli sjuk, nyckelpersoner eller hela organisationer kan behöva prioritera om. När arbetet hopar sig känns det ofta nästintill omöjligt att hitta mötestider som passar alla. Ändå är det väldigt viktigt att inte tappa varandra om samarbetet ska fortskrida i den riktning som ni önskar.

Att sväva i ovisshet leder ofta till spekulationer och ifrågasättande. Därför är det bättre att kommunicera att ni just nu inte hinner mötas eller att det ännu inte finns något att rapportera än att inte höras alls.

Ta hjälp av andra i samverkansarbetet.

Kom ihåg att det finns många olika stödverksamheter både inom och utanför universitetet. Sök gärna hjälp hos Enheten för forskningsstöd och samverkan, Innovationskontoret eller rådfråga kollegor som har gått igenom samma process som du står inför.

Vill du ha hjälp att skapa egna mötesplatser?

Saknar du en relevant mötesplats för din forskargrupp eller institution? Kontakta gärna Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS). Vi kan hjälpa er att komma igång med att ordna en egna träffar med olika branscher, företag eller organisationer. ​

Mejla fos@umu.se

Kommunicera mera

Oavsett om du vill hitta samverkanspartners eller söka forskningsmedel med krav på samhällsnytta så behöver du på ett tydligt sätt kunna kommunicera din forskningsidé och hur du tänker samverka.

Gå till Kommunicera samverkan och nyttiggörande

Lena Holmberg
2023-10-31