Kursklassificering

Sammansättning av ledamöter i kursklassificeringsrådet:

- Vicerektor med ansvar för utbildning

- En representant från varje fakultet/LH, utsedd av dekan/rektor vid LH

- En pedagogisk sakkunnig utsedd av UPL

- En handläggare/sekreterare

- En studentrepresentant


Ytterligare personer kan adjungeras vid behov.

 

Ansökan om ändrad klassificering

För att ändra kursens utbildningsområde krävs följande

  1. Att institutionen i en ansökan utifrån ämnesinnehåll motiverar omklassificeringen
  2. Att fakulteten tillstyrker ansökan
  3. Att ansökan bifalles av kursklassificeringsrådet

Ansökan om ändrad kursklassificering ska ske genom att ansökningsblanketten fylls i och skickas tillsammans med kursplanen till berörd fakultetsnämnd/motsvarande för bedömning.

Tillstyrkta ansökningar och kursplaner skickas därefter av berörd fakultetsnämnd/motsvarande till kommitténs sekreterare Åsa Rudehäll minst sju dagar före kommitténs sammanträde.

Frågor om klassificering?

Utredare
Åsa Rudehäll
Planeringsenheten

Sara Rambe
2023-04-17