Kursklassificering

Sammansättning av ledamöter i kursklassificeringsrådet:

- Vicerektor med ansvar för utbildning

- En representant från varje fakultet/LH, utsedd av dekan/rektor vid LH

- En pedagogisk sakkunnig utsedd av UPL

- En handläggare/sekreterare

- En studentrepresentant


Ytterligare personer kan adjungeras vid behov.

 

Nästa möte för Kursklassificeringsrådet äger rum den 18 maj 2022.

Ansökan om ändrad klassificering

För att ändra kursens utbildningsområde krävs följande

  1. Att institutionen i en ansökan utifrån ämnesinnehåll motiverar omklassificeringen
  2. Att fakulteten tillstyrker ansökan
  3. Att ansökan bifalles av kursklassificeringsrådet

Ansökan om ändrad kursklassificering ska ske genom att ansökningsblanketten fylls i och skickas tillsammans med kursplanen till berörd fakultetsnämnd/motsvarande för bedömning.

Tillstyrkta ansökningar och kursplaner skickas därefter av berörd fakultetsnämnd/motsvarande till kommitténs sekreterare Åsa Rudehäll minst sju dagar före kommitténs sammanträde.

Elin Wiklund
2022-11-30