AI och examination

Här finner du generella råd hur du som lärare kan tänka kring AI och examination och tips kring specifika examinationsformat. I och med att området är inom ständig rörelse kommer innehållet utvecklas eftersom.

Att tänka på vid examination

Metoder där studenter enskilt eller i grupp producerar text som kunskapsuttryck är mycket känsliga för medvetet eller omedvetet vilseledande eller fusk. Främst gäller detta all form av asynkron produktion, alltså när studenter självständigt i tid och rum producerar text som kunskapsuttryck. Det kan exempelvis vara hemtentamen, labbrapporter, projektarbeten och examensarbeten (uppsatser).

Byt fokus från produkt till process

Kursplanen anger vilken examinationsform kursen har. Du är dock fri som lärare att lägga till inslag i undervisningen där studentens lärprocess står i fokus. Exempel på sådana är läs- och skrivloggar, övningstillfällen, frivilliga duggor, handledningstillfällen och quiz. En ledstjärna är att studenterna ska dokumentera och löpande processa innehållet i kursen på ett sådant vis att det inte blir orimligt med arbete för dig som lärare.

Låt dina frågeställningar vara kopplade till den undervisning som ingått i kursen. Notera att föreläsningar inte är obligatoriska om de inte är examinerande.

Läs mer om processen som examinationsform

Variera mera

Se över era kursplaner med avseende på examination. Det är lämpligt att under kurser genomföra fler än ett provtillfälle, förslagsvis så att examinationerna bygger på varandra och är i form varierande. På så vis blir det svårt att fuska på den första examinationen och sedan klara de efterföljande.

Ju mer specifik du är desto svårare blir det för AI att producera en trovärdig text. Du som lärare kan också öppna upp för handledarträffar med studenterna som ett stöd i deras skrivande. På så sätt kan du följa studenternas lärandeprocess och progression. Flervalsfrågor är rätt konstruerade ett bra sätt att följa upp studenternas lärande/förståelse även för abstrakta och mer avancerade förväntade studieresultat (FSR).

Läs mer om att variera examinationsformerna

Se över dina instruktioner

Kommunicera tydligt med studentgruppen. Var extra noga med instruktioner för prov och examinationsformer som studenten ska lämna in, så kallade hemtentamen eller motsvarande. Allt som inte du som lärare anger som tillåtet att använda vid examinationen är att betrakta som otillåtet.

Informera alltid skriftligt vad som gäller vid din examination. Fokusera på vilka hjälpmedel som studenten får använda. Undvik att räkna upp vad som inte får användas, det är lätt att den listan aldrig blir komplett.

Läs mer om hur du ser över dina instruktioner

Utnyttja formalia

Utnyttja formalia för att specificera och reglera hur studentens arbeten ska se ut vid inlämning. Även kortare texter bör innehålla källhänvisningar som placeras i direkt anslutning till där de är relevanta i texten. Detta gör det svårare för studenten att nyttja AI för att generera en korrekt text enligt dina instruktioner. Be studenterna att motivera valet av källorna.

När det gäller skriftliga arbeten där källhänvisningar ingår kan du styra vilka källor som får användas, eller be studenterna motivera sina val av alternativa källor.

Läs mer om att utnyttja formalia här

Se över dina frågor

Att formulera frågeställningar som är relevanta, intressanta, otvetydiga och välskrivna är viktigt för att pröva studenters kunskaper på ett meningsfullt och tillförlitligt sätt. Som lärare behöver du ta i beaktande att frågeställningarna bör skrivas så att de inte enkelt kan besvaras med AI-verktyg

Ställ frågor där svaret knyter an till lokala specifika sammanhang, uppgifter eller perspektiv som tagits upp under kursen och som alla kan relatera till. Du kan även formulera frågor som kräver att studenterna återanknyter till egna erfarenheter från tidigare i kursen eller utbildningsprogrammet.

Läs mer om hur du formulerar dina frågeställningar här

Prova dina frågor

Ett bra tips är att som lärare prova dina frågor i till exempel ChatGPT. Ger verktyget dig ett korrekt, men kortfattat svar så prova att formulera om din fråga eller ställa följdfrågor för att få mer uttömmande svar. Prova även att ge ChatGPT instruktioner att anpassa svaret utifrån olika språkliga varieteter, exempelvis formellt/informellt eller humoristiskt och trendigt. Du kan också prova göra ett svar mer unikt, situerat och personligt genom att ge ChatGPT bakgrundsinformation om innehåll som du vill ska ingå i svaret.

Prata även med dina studenter om att du har provat dina frågor på detta vis.

Läs mer om att testa dina frågor vid hemtentamen

Se över kursens FSR

Om du har möjlighet att förnya kursplanen är FSR viktiga att se över även ur ett examinationsperspektiv. Ger FSR vägledning och utrymme för dig att examinera den bredd och det djup av kunskap, färdighet och förhållningssätt som syftet med kursen pekar på?

Råd och tankar kring specifika examinationsformat 

Olika examinationsmetoder/-format är olika känsliga för vilseledande beteende eller fusk. Generellt delar vi in examinationer i fyra kategorier/metoder (Stiggins): Korta/stängda skriftliga svar, essä/längre texter skapade av studenten, muntliga prov och praktiska prov.

Mest utsatta i relation till AI av dessa är prov som efterfrågar längre redogörande svar som studenten själv ska formulera. Exempel på examinationsformat inom den kategorin kan vara uppsatser/självständiga arbeten, hemtentamen, beskrivande och resonerande labbrapporter och så vidare. Nedan följer några råd kopplade till var och en av dessa examinationsformer

Hemtentamen

Hemtentamen är ett av de format som är särskilt utsatt för påverkan av generativ AI och att i slutet av kursen examinera en färdig skriven produkt kan vara problematiskt. Några sätt att hantera detta är dels att hemtentamen inte (bara) efterfrågar generell kunskap av förståelse eller analyskaraktär, utan också efterfrågar ställningstaganden och reflektioner av personlig karaktär. Denna form kan också kompletteras med exempelvis muntlig examination/opposition eller kamratfeedback som kräver mer ställningstaganden till de faktiska innehållets olika intellektuella/kvalitativa inslag.

Vägledning vid hemtentamen publicerad vid Örebro universitet

Labbrapport

Kommer att kompletteras eftersom.

Examensarbeten/uppsats

Kommer att kompletteras eftersom

Muntlig examination

Kommer att kompletteras eftersom

Byta examinationsform

Att byta examinationsform kan vara ett alternativ men tänk på att det kräver en längre process eftersom kursplanen är ett styrdokument.

Minska risken för vilseledande och fusk

  1. Öka överenskommelsens tydlighet att allt som studenten lämnar ifrån sig för examination ska de också kunna ta ansvar för. Kombinera inlämningar med opponering eller muntlig uppföljning av lärare. Studenten ska kunna redogöra för allt som finns skrivet och svara på förståelsefrågor på rimlig nivå.
  2. Studenten får beskriva en processbeskrivning där olika ställningstaganden beskrivs och motiveras ur ett personligt perspektiv. Exempelvis urval, bredd, djup, rättvis framställning, relevans, signifikans och jämförande intellektuella principer.
  3. Examinera studenters förmåga att ge respons på andras arbeten, ur ett ämnesmässigt och kursgenomförande perspektiv.
Ellen Säll
2023-11-10