Internationalisering på hemmaplan

 

Foto: Kommunikationsenheten

 

"Umeå universitet vill ge studenter och medarbetare en bred världsbild och möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom ett internationaliseringsarbete på hemmaplan som är tillgängligt även för de som inte har möjlighet att erhålla egen utlandserfarenhet.

Även om våra utbildningar har olika förutsättningar, ingår i olika internationella nätverk och har olika möjligheter till internationella samarbeten, ska ett tydligt internationaliseringsarbete finnas inom samtliga utbildningar.

Den internationella utbildnings- och forskningsmiljön på universitetet ska ta till vara studenters och medarbetares kunskaper och erfarenheter i samklang med utbildningens och forskningens innehåll och upplägg. Internationalisering på hemmaplan ska inkludera såväl studenter och medarbetare, som alumner och samarbetspartner."

(ur Policy för internationalisering)


För att internationalisering på hemmaplan ska utvecklas och bli en integrerad del av Umeå universitets internationaliseringsarbete behöver fokus läggas på

Internationellt ämnesperspektiv

Ett internationellt ämnesperspektiv handlar i första hand om att introducera studenter till olika sätt att förstå det ämnesområde de studerar. Till exempel kan internationell forskning och beprövade vetenskapliga metoder lyftas in i undervisningen.

Att få kännedom om aktuell forskning kan ske genom att studenterna tar del av forskningsartiklar på engelska eller möter gästlärare och forskare med olika ämnesperspektiv och internationella erfarenheter.

Introduktion och tillämpning av beprövade forskningsmetoder i undervisningen innebär att studenterna blir delaktiga i hur kunskap skapas, kritiskt granskas och kommuniceras inom ämnesområdet.

Ett internationellt ämnesperspektiv kan främjas genom att arrangera virtuella utbyten med andra lärosäten och genom att välja kurslitteratur med ett brett perspektiv på ämnet.

Ett aktivt deltagande i nätverk inom ämnesområdet är också viktigt.

Interkulturell kompetens

Att utveckla interkulturell kompetens är ett centralt mål för internationalisering på hemmaplan och syftar till att skapa inkluderande och öppna lärmiljöer och arbetsplatser präglade av dialog och delaktighet.

När mångfald ses som en resurs blir sociala och pedagogiska interaktioner berikande och bygger på respekt för andras perspektiv och kulturer. Principerna för interkulturell kompetens gäller all undervisning oavsett vilket språk den genomförs på.

Internationella samarbeten på kurs- och programnivå

Internationella samarbeten är ett sätt att arbeta med och stärka det internationella perspektivet. Samarbeten kan till exempel bestå av digitala kurser med gemensamma moment för ett eller flera lärosäten från andra länder, kortare eller längre studier utomlands, praktikplatser och samarbeten med näringsliv och ideella organisationer.

Ett begrepp som växt fram de senaste åren är COIL och virtual exchange . Det handlar om samarbeten online inom en kurs eller ett moment i en kurs i virtuella utbyten. 

Vill du lära dig mer om olika möjligheter för internationella samarbeten på kurs- och programnivå kan du hitta mer information om Erasmus+ samarbetspartnerskap (för utbyte inom EU) eller Erasmus+ International Credit Mobility (för utbyte utanför EU) är två EU-program där du kan söka ekonomisk stöd för att utveckla samarbeten.

Brett utbildningsutbud

För internationalisering på hemmaplan är det viktigt att Umeå universitet har internationella studenter på utbildningarna. För att attrahera internationella studenter krävs ett rikt utbud av kurser och program som är möjliga att läsa för denna studentgrupp på både grundnivå och avancerad nivå. Kurserna bör spegla bredden av universitetet samt den forskning som bedrivs.

De internationella studentgrupperna som studerar vid Umeå universitet är:

• Studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz (avgiftsbetalande, söker på egen hand, s.k. freemover)

•Studenter från länder inom EU/EES och Schweiz (betalar inte studieavgift, söker på egen hand, s.k. freemover)

• Utbytesstudenter (genom utbytesavtal med partneruniversitet).

Läs mer om de program och kurser som ges på Umeå universitet för internationella studenter

Synliggörande av Umeå universitets utbildningsutbud

För att internationella studenter ska välja Umeå universitet som studiedestination krävs ett aktivt arbete med att synliggöra och marknadsföra de utbildningar som ges vid universitetet. Det kan handla om att medverka i mässor, arrangera informationsträffar, hålla kontakt med presumtiva studenter, marknadsföra utbildningar, och inte minst ha en väl fungerade webb med uppdaterad, korrekt och inspirerande information om utbildningarna. För lyckad studentrekrytering krävs också samordning på universitetet med möjligheter till erfarenhetsutbyte. Viktigt att lyfta är att de studenter som studerar vid Umeå universitet blir ambassadörer för presumtiva studenter och har därmed en viktig framtida roll för universitetet. Att bibehålla kontakten med alumnerna påverkar och stärker bilden av både Umeå och Sverige som kunskapsnation. En annan viktig aspekt är att utöver utbildningsutbudet lyfta och synliggöra studentlivet och den forskning som bedrivs vid Umeå universitet.

För stöd i arbetet med avgiftsbetalande studenter och freemovers från främst Europa finns ett nätverk för studieprogram på engelska. Kontakta komm.io@umu.se för att få utskick om nätverksträffar.

För stöd i arbetet med utbytesstudier finns ett nätverk för internationella kontaktpersoner. Läs mer om rollen som internationell kontaktperson. 

Erfarenhetsutbyte och administrativt stöd

Genom olika forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom internationalisering kan lärare och annan personal gemensamt stötta varandra och utveckla sin interkulturella kompetens och förmåga till internationalisering på hemmaplan. 

Ett välstrukturerat administrativt stöd för planering och uppföljning av internationaliseringsarbetet bidrar även till att höja kvaliteten i utbildning och forskning.

Nätverk

Nätverk för internationella kontaktpersoner

Alla institutioner och fakulteter har en internationell kontaktperson som arbetar med mobilitetsfrågor. Nätverket finns som stöd för dig som arbetar med utbytesstudier (student-, lärar- och personalmobilitet). På Teamsytan Internationaliseringsforum finns bland annat manualer och rutinbeskrivningar för mobilitetsfrågor men även information om vilka möjligheter som finns för medarbetare och studenter genom internationella utbytesprogram, nätverk och samarbeten. 

Nätverket på Teams: Internationaliseringsforum
Teamet är öppet för alla medarbetare som är intresserade av internationaliseringsfrågor. 

Läs mer om rollen som internationell kontaktperson

Nätverk för studieprogram som ges på engelska
Nätverket arrangerar träffar och erbjuder en mötesplats för dig som arbetar med studieprogram som ges på engelska; för att kunna dela erfarenheter, lyfta saker som du funderar över, saker som är problematiska eller när du ser ett behov av stöd eller samordning. Är du programkontakt eller programansvarig ska du redan nu få inbjudan till dessa träffar. Är du intresserad av att vara med i nätverket eller har ni bytt kontaktperson hör av dig till komm.io@umu.se


Nätverket på Teams: Studentrekrytering på Umu
På teamet finns flera kanaler varav två är inriktade specifikt på internationella studenter: International student recruitment och Tuition, fees and scholarships.  

Lästips!

Internationalisera mera på hemmaplan: Lärarstudenters erfarenheter av utbildningens internationella dimensioner (2021) av Zoi Kefala, Nafsika Alexiadou & Linda Rönnber 

TEAM: Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum på Teams vänder sig till internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter men också till dig som jobbar med internationaliseringsfrågor i en annan roll. 

För stöd i arbetet med utbytesstudier såsom student-, lärar- och personalmobilitet.

Team: STUDENTrekrytering

Studentrekrytering på Umu på Teams finns till för att dela information och kunskap mellan personer på universitetet som i någon mån arbetar med eller är intresserade av studentrekrytering.

Där finns också en kanal för att dela erfarenheter av att arbeta med avgiftsbetalande studenter.

NYHETSBREV

International Office skickar varannan vecka ut ett nyhetsbrev med fokus på internationellt utbyte men också andra internationaliseringsfrågor. Kontakta komm.io@umu.se om du vill prenumerera på nyhetsbrevet.

Petra Käck
2023-01-02