Avtal för student- och personalutbyte

Vid Umeå universitet finns många avtal med utländska partneruniversitet, de flesta inom Europa. Avtalen reglerar framförallt student- och personalutbyte. Nedan följer en sammanställning av vilka typer av avtal som finns vid universitetet, samt vilka som kan teckna avtalen.

Universitetsövergripande avtal

De universitetsövergripande (centrala) avtalen är i de flesta fall tecknade med lärosäten utanför Europa. Det är universitetsledningen och Utbildningsstrategiska rådet vid Umeå universitet som fattar beslut om att teckna ett universitetsgemensamt avtal.

Fakultetsavtal

Fakultetsavtal tecknas på respektive fakultet av till exempel en fakultetsnämnd eller liknande.

Nätverksavtal

Nordplus är ett nätverk för alla lärosäten i Norden och Baltikum. Det är respektive institution som ansöker om att delta i nätverket.

North2North är ett nätverk inom University of the Arctic som riktar sig mot studenter med ett "arktiskt tema" i sin utbildning.

Institutionsavtal

De flesta avtal vid Umeå universitet är tecknade på institutionsnivå inom Erasmusprogrammet. Det finns ett fåtal avtal på institutionsnivå som är tecknade med lärosäten utanför Europa.

Erasmusavtal

Umeå universitets deltagande i Erasmus+ samordnas centralt vid International Office. Erasmusavtalen tecknas vid respektive institution. I ett fåtal fall tecknas även fakultetsavtal för flera institutioner inom Erasmus+. Enligt hanteringsordningen kan prefekt eller den internationella koordinatorn vid institutionen eller fakulteten underteckna ett Erasmusavtal. Det behöver alltså inte undertecknas av rektor eller International Office.

Fördjupad information om hur det går till att upprätta ett institutionsavtal finns på teams Internationaliseringsforum.

Lärar- och personalutbyte

Genom utbytesprogrammen kan du som anställd fortbilda dig genom till exempel besök vid partneruniversitet, företag eller organisationer, språkkurser eller kurser med koppling till dina arbetsuppgifter.

Det finns också möjlighet att ansöka om stipendium via Stint för att åka på Teaching Sabbatical. Du hittar mer på:
Internationellt utbyte

TEAM: Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum på Teams vänder sig till internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter men också till dig som jobbar med internationaliseringsfrågor i en annan roll. 

För stöd i arbetet med utbytesstudier såsom student-, lärar- och personalmobilitet.

Petra Käck
2023-08-30